Poniżej publikujemy informacje dotyczące nowych obostrzeń, związanych ze stanem epidemii COVID-19, wprowadzone od dnia 27 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku, na terenie całego kraju, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii które zostało zmienione) Informujemy, że w obecnym stanie prawnym, niemożliwe jest przeprowadzanie zawodów strzeleckich, zgłoszonych do Kalendarza Imprez naszego Związku.  
Wyjątek stanowi jedynie organizacja współzawodnictwa, zajęć lub wydarzenia wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z 2020r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy. Zawodnicy posiadający jedynie licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego nie zaliczają się do żadnej z wyżej wskazanych grup podlegających wyłączeniu, a to oznacza, że nie mogą startować w zawodach i uczestniczyć w treningach.

Doprecyzowanie zakresu ograniczeń o część dotyczącą działalności obiektów sportowych, rezygnacja z wyjątku dotyczącego „dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy”, a także zakaz przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej śródlądowej oraz organizacji szkoleń i egzaminów na tytuły instruktora lub trenera sportu to zmiany, które wprowadza Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. Nowe obostrzenia obowiązują od 27 marca do 9 kwietnia br.

Zobacz na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wstrzymanie akcji od 26.III do 9.IV br. włącznie, zajęcia on-line

Zgodnie z nowymi rekomendacjami MKDNiS wszystkie akcje, które miały się odbywać od 26 marca do 9 kwietnia br. włącznie powinny zostać wstrzymane. Prosimy o przesunięcie tych akcji na późniejsze terminy. Na stronie MKDNiS ukazała się interpretacja aktualnych przepisów antypandemicznych w obszarze sportu.

Także Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rekomenduje, w wyżej wskazanym okresie, działania w zmienionych warunkach organizacyjnych i prowadzenie zajęć szkoleniowych przez trenerów w formie on-line. Pozwoli to na zachowanie, w tej wyjątkowo trudnej dla wszystkich sytuacji, ciągłości procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Zobacz na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego