Zgodnie z podjętą w dniu 20 kwietnia 2023 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

24 maja 2023 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.15

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Główne cele zwołanego Zebrania są następujące:

1) sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
2) udzielenie absolutorium Zarządowi Związku, za rok 2022;
3) zatwierdzenie bilansu Związku za rok 2022;
4) regulacje dotyczące składek członkowskich, od usuniętych ze Związku podmiotów.

Regulamin obrad, a także jego porządek, zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku: https://wzss.pl do dnia 5 maja 2023 roku.  

Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do wyboru swoich delegatów, na podstawie własnych statutów i innych przepisów organizacyjnych, w liczbie określonej w piśmie zamieszczonym pod linkiem. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji władz Związku, czyli w tym przypadku na lata 2021 / 2024. Dodatkowo zgodnie z § 30 ust. 7 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do przekazania listy delegatów nowej kadencji władz, co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Związku. Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy statutowe Związku, zwracam się z prośbą do wszystkich członków zwyczajnych o przesłanie ewentualnych zmian w listach wybranych delegatów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2023 roku. Przesłane listy delegatów powinny zawierać:

• imię, nazwisko oraz imię ojca delegata.

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pism drogą pocztową, a także mailową. 

  1. Podział delegatów
  2. Pismo