Poznań, dnia 11.02.2010 r.


KOLEGIUM SĘDZIÓW
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
STRZELECTWA SPORTOWEGO
w POZNANIU

                          
Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że zawody strzeleckie na szczeblu ogólnopolskim przeprowadzane są zgodnie ze „ZBIOREM REGULAMINÓW PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2009-2012” zatwierdzonym przez Zarząd PZSS 29 listopada 2008 roku. Regulaminy dotyczą sportu kwalifikowanego oraz grupy powszechnej. 
                           
Z postanowień ogólnych „Zbioru regulaminów PZSS” pkt.1.3.4.wynika, że w celu upowszechnienia strzelectwa sportowego organizator może opracować własny regulamin zawodów. Regulamin taki powinien być zatwierdzony przez właściwy terytorialnie wojewódzki związek strzelectwa sportowego. Regulamin musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące konkurencji, ewentualnie określać szczegółowo warunki rozgrywania zawodów: postawy strzeleckie, rodzaj i kaliber broni, rodzaj przyrządów celowniczych, odległości strzelania, wymiary tarcz lub określenie rodzaju celów, liczba strzałów próbnych i ocenianych oraz czas trwania konkurencji. Organizator może wprowadzić do regulaminu zawodów dowolne nietypowe konkurencje np.: strzelanie z obu rąk, strzelanie z pozycji siedzącej z podpórką itp. Warunkiem zatwierdzenia takiego regulaminu jest bezwzględne zapewnienie bezpieczeństwa na strzelnicy, na której mają być przeprowadzone konkurencje zgłoszone przez organizatora. 
                            
Ze Statutu WZSS § 41 ust.7 wynika, że Kolegium Sędziów kieruje całokształtem spraw sędziowskich i czuwa nad prawidłową organizacją i przeprowadzeniem zawodów na terenie województwa wielkopolskiego. Kolegium sędziów działa na podstawie wprowadzonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego, który normuje zakres jego działalności. Regulamin Kolegium Sędziów został przyjęty przez Zarząd WZSS uchwałą nr 12/2009 z dnia 15.04.2009r. Regulamin postanawia, że „Organizator zawodów zobowiązany jest na 15 dni przed terminem rozpoczęcia zawodów złożyć do Kolegium Sędziów WZSS zapotrzebowania na obsadę sędziowską lub przedstawić propozycję sędziów pełniących funkcje kierownicze na zawodach wg wzoru ujętego w załączniku do Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS. Równocześnie należy złożyć regulamin zawodów, szczegółowy program i harmonogram strzelań poszczególnych konkurencji /§22 ust.1 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS/. Kolegium Sędziów ma prawo wymagać od organizatora zawodów zabezpieczenia właściwej ilości sędziów niezbędnej do zapewnienia bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów. 
                       
Zawody i imprezy strzeleckie zorganizowane i przeprowadzone z pominięciem zapisów § 22 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS nie będą uznane, jako zawody strzelectwa sportowego, ze wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.

Jednocześnie przypomina się, że Posiadacze licencji mogą pełnić funkcje sędziowskie wówczas, gdy zostaną powołani na zawody strzeleckie przez Kolegium Sędziów WZSS lub PZSS / § 24 ust.1 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS i PZSS/. Za czyny niegodne sędziego strzelectwa sportowego stosuje się kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZSS/§ 23 ust.2 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS i PZSS/.