Poniżej zamiesczamy informację opublikowaną na stronach PZSS, dotyczącą spraw związanych z przeprowadzaniem zwodów strzeleckich, dotyczących sędziów strzelectwa sportowego. Przede wszytskim nalezy zwrócić uwagę na pierwszy punkt, w którym przytoczony jest przepis zabraniający startu w zawodach sędziom, pelniącym na nich funkcje sędziowskie.
 
Większość z zawartych poniżej zaleceń dotyczy zawodów krajowych organizowanych zgodnie z kalendarzem PZSS, jednak  podstawowe zasady, jakimi są kwestie związane z zatwierdzeniem regulaminów i obsady sedziowskiej, czy chociażby wspominana powyżej sprawa związana ze startem sędziów w ramach prowadzonych przez nich zawodow, są nienaruszalne. Obecny Kalendarz Imprez WZSS na rok 2012 został wprowadzony Uchwałą Zarządu WZSS w Poznaniu (Uchwała nr 3/2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu ). W zwiazku z powyższym wszystkie zwody organizowane na podstawie tego kalendarza powinny mieć zatwierdzone regulaminy oraz uzgodnione obsady sędziowskie, co jest wymogiem:
 
REGULAMINU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO.
 
Zawody ujęte w kalendarzu WZSS, ktore nie będą spełniały tego wymogu, zostaną z niego usunięte, także na podstawie Uchwały Zarządu WZSS, a zawodnicy w nich startujący nie będą mogli na ich podstawie zaliczać osobostartów do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok. 
 
 
Szczególy poniżej. 
 
 

Obserwator WZSS

PZSS do regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych wprowadził funkcję obserwatora WZSS lub PZSS. Obserwator wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego winien być wyznaczony na zawody strzeleckie ujęte w kalendarzu sportowym wojewódzkiego związku, na których starty zawodników zaliczane są do przedłużania ważności licencji zawodniczej (§7 pkt.3c regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych). Zgodnie z §22 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS  wyznacza  lub uzgadnia obsady sędziowskie wszystkich zawodów przeprowadzanych na terenie województwa wielkopolskiego więc zgodnie z wytycznymi podanymi przez PZSS(patrz „Obserwator WZSS –zasady) funkcję obserwatora wypełnia sędzia główny zawodów, który pod podpisami sędziego głównego i przewodniczącego komisji klasyfikacyjnej na ostatniej stronie komunikatu z zawodów  dokonuje zapisu:   

 

„Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokołach  z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym”.


Obserwator WZSS – sędzia klasy - podpisując się drugi raz.

Przypomnienie Kolegium Sędziów PZSS


KOLEGIUM  SĘDZIÓW Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przypomina:


  1.     Sędziowie pełniący funkcje sędziowskie na zawodach strzeleckich, zgodnie z przepisem ISSF 3.4.5.2 nie mają prawa startu w tych zawodach, w charakterze zawodników.
  2.     Wszystkie zawody PZSS muszą mieć zatwierdzoną przez Kolegium Sędziów PZSS obsadę sędziowską – funkcje kierownicze (formularz na stronie internetowej PZSS)
  3.     We wszystkich zawodach PZSS musi być przeprowadzona kontrola broni i wyposażenia pod nadzorem kierownika sekcji kontroli, sędziego klasy państwowej.
  4.     W zawodach PZSS, w których nie będzie zatwierdzona obsada sędziowska lub nie będzie przeprowadzona kontrola broni i wyposażenia, Delegat Techniczny nie zatwierdzi  uzyskanych na tych zawodach rekordów Polski.
  5.     W zawodach PZSS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą i ważne badania sportowo-lekarskie.
  6.     Elektroniczne czytniki wartości przestrzelin w tarczach papierowych (Disag, Rika itp.) uznaje się (w rozumieniu przepisów ISSF) jako mające status kalibromierza.
  7.     Kolegium Sędziów PZSS zobowiązuje wszystkich sędziów strzelectwa sportowego do przestrzegania przepisów ISSF dotyczących odzieży sportowej i interpretacji przepisów odnoszących się do ubioru zawodników (ISSF DRESS  CODE)
Podczas wszystkich zawodów PZSS do Finału Pucharu Polski włącznie (Zielona Góra 9-12 września 2010 roku) sędziowie będą udzielać ustnych ostrzeżeń w związku z naruszeniami tych przepisów. Sędziowie będą notować wszystkie ostrzeżenia, zapisując nazwisko zawodnika, klub i typ złamania przepisów. Delegaci Techniczni PZSS przekażą te informacje do Kolegium Sędziów PZSS, które wyda pisemne ostrzeżenia z żądaniem poprawienia niezgodności wobec naruszeń odzieżowych wykrytych za pierwszym razem. Sportowcy, którzy otrzymają pisemne ostrzeżenia i na kolejnych zawodach nie poprawią naruszeń odzieżowych (nie zmienią ubrania) nie zostaną dopuszczeni do startu w danej konkurencji. Na zawodach PZSS organizowanych po Finale Pucharu Polski w Zielonej Górze, każdy zawodnik nie stosujący się do przepisów ISSF dotyczących odzieży sportowej nie zostanie dopuszczony do startu w danej konkurencji.
 
Obowiązujący strój sportowy dla zawodników startujących w zawodach strzeleckich to: dresy sportowe (bluza i spodnie) lub reprezentacyjny ubiór, charakterystyczny dla danego klubu, wojewódzkiej federacji sportu, wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego lub kadry narodowej.Dla zawodników startujących w konkurencjach karabinowych, za strój sportowy uważa się kurtkę, spodnie i buty strzeleckie spełniające wymogi  ISSF. Na zawodach noszenie ubioru sportowego obowiązuje zawodnika na stanowisku strzeleckim podczas treningu, eliminacji, kwalifikacji, finałów oraz podczas uroczystości medalowych lub innych ceremonii.
    
  1.     Kolegium Sędziów PZSS zobowiązuje sędziów stanowiskowych i sędziów pełniących kierownicze funkcje sędziowskie na zawodach PZSS, do noszenia wizytowych ubrań lub jednolitych uniformów sędziowskich dostarczonych przez organizatora zawodów.
  2.     Każdy sędzia w czasie zawodów PZSS musi nosić na widocznym miejscu identyfikator, który zawiera imię i nazwisko, pełnioną funkcję na zawodach, klasę sędziowską, numer licencji oraz nazwę województwa lub miejscowości, w której mieszka.
  3.      Losowanie stanowisk odbywać się powinno pod nadzorem Delegata Technicznego pod koniec konferencji technicznej, po ustaleniu liczby zgłoszonych zawodników.