Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Tarnowo Podgórne, dnia 29 czerwca 2022 r.

Protokół
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

W dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 16.45, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwane dalej „Zebraniem”. Przedmiotowe Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie Uchwały nr 13 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

W posiedzeniu wzięli udział delegaci 42 podmiotów zrzeszonych w Związku, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie cytowanej powyżej Uchwały nr 17 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 lipca 2021 r. (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Spośród 94 delegatów na zebranie przybyło 23 delegatów w pierwszym terminie, 50 delegatów w drugim terminie (w trakcie trwania obrad, o godzinie 17:20 na salę obrad przybył delegat nr 76, co zwiększyło liczbę delegatów do 51).

O godz. 16:45, zebranie w pierwszym terminie otworzył Prezes Związku, Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów. Prezes Związku zaproponował kandydaturę delegata Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania oraz kandydaturę delegata Pana Piotra Leśniewskiego na Sekretarza Zebrania. Obydwie kandydatury poddano pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania – Pan Ryszard Kapłon zawnioskował o wybranie Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków w tym samym składzie. Wniosek został zaaprobowany jednogłośnie. Wobec powyższego Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. 

Z sali padły następujące kandydatury:

1. Przemysław Nowak 
2. Adam Krzyżaniak
3. Ireneusz Erenc

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Za przyjęciem Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków w powyższym składzie delegaci głosowali jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Mandatowej został Pan Przemysław Nowak, któremu przewodniczący Zebrania przekazał listy obecności, w celu określenia przez komisję prawomocności Zebrania. Po przeprowadzonej weryfikacji list obecności, Przewodniczący Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków Pan Przemysław Nowak zabrał głos i stwierdził, iż Zebranie w pierwszym terminie nie posiada zdolności do podejmowania uchwał, ponieważ na sali nie jest obecnych co najmniej 50% delegatów i nie posiada kworum. Ustalono, iż z 94 uprawnionych delegatów na sali przebywa 23 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowi 24,5 % ich ogólnej ilości.

Wobec braku kworum Przewodniczący Zebrania odroczył obrady do drugiego terminu.

O godzinie 17:00 Prezes Związku otworzył obrady w drugim terminie i zaproponował kandydaturę delegata Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania oraz kandydaturę delegata Pana Piotra Leśniewskiego na Sekretarza Zebrania. Obydwie kandydatury poddano pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania – Pan Ryszard Kapłon zawnioskował o wybranie Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków w tym samym składzie. Wniosek został zaaprobowany jednogłośnie. Wobec powyższego Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków. 

Z sali padły następujące kandydatury:

1. Przemysław Nowak 
2. Adam Krzyżaniak
3. Ireneusz Erenc

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Za przyjęciem Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków w powyższym składzie delegaci głosowali jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Mandatowej został Pan Przemysław Nowak, któremu przewodniczący Zebrania przekazał listy obecności, w celu określenia przez komisję prawomocności Zebrania w drugim terminie.

Po przeprowadzonej weryfikacji list obecności, Przewodniczący Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków Pan Przemysław Nowak zabrał głos i stwierdził, iż Zebranie w drugim terminie posiada zdolność do podejmowania uchwał. Ustalono, iż z 94 uprawnionych delegatów na sali przebywa 50 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowi 53,2 % ich ogólnej ilości.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o przyjęcie Regulaminu Zebrania. W związku z brakiem uwag delegatów co do Regulaminu, Przewodniczący – Pan Ryszard Kapłon, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W głosowaniu brało udział 50 delegatów. Regulamin przyjęto jednogłośnie. Po przyjęciu Regulaminu Przewodniczący Zebrania poprosił o podanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej padły następujące kandydatury:

1. Marek Brzeziński,
2. Robert Świerczyński,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie powyższe kandydatury.

W głosowaniu brało udział 50 delegatów Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w podanym składzie delegaci głosowali jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej Zebrania został Pan Marek Brzeziński.

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek jego obrad. Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił delegatów o głosowanie nad porządkiem obrad. W głosowaniu brało udział 50 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem porządku obrad Zebrania, o następującej treści: 

Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 29 czerwca 2022 roku

1. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r.

2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Związku z działalności w roku 2021:

a) z realizacji uchwał Zebrania – część finansowa,

b) z realizacji uchwał Zebrania – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku,

c) z realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2021.

4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku za rok 2021.

6. Przedstawienie Zebraniu Związku bilansu finansowego Związku za rok 2021.

7. Dyskusja nad przedstawionym dokumentem.

8. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego Związku za rok 2021.

9. Nowelizacja Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjętego Uchwałą nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przedstawienie projektu.

10. Dyskusja nad przedstawionym dokumentem.

11. Głosowanie nad zatwierdzeniem nowelizacji regulaminu.

12. Przedstawienie Zebraniu projektu uchwały uchylającej Uchwałę nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy.

13. Dyskusja nad przedstawionym dokumentem.

14. Głosowanie nad projektem uchwały.

15. Przedstawienie Zebraniu Związku planu finansowego Związku na rok 2022 –  preliminarz wydatków – omówienie wskazanej tematyki.

16. Dyskusja nad przedstawionym dokumentem.

17. Głosowanie w sprawie planu finansowego Związku na rok 2022 – preliminarz wydatków.

18. Kolegium Sędziów Związku – sprawy szkoleń dla sędziów na przedłużenie licencji sędziowskiej, na kolejny cykl olimpijski, kalendarza imprez strzeleckich Związku, zatwierdzania regulaminów zawodów oraz obsad sędziowskich na zawodach.

19. Wolne wnioski.

20. Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.

21. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.

22. Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.

23. Zamknięcie obrad Zebrania Związku

Ad 1.

W tym miejscu zgodnie z zatwierdzonym przez zebranych delegatów porządkiem obrad Zebrania, Przewodniczący Zebrania zgodnie z pkt 1, przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS z dnia 28 lipca 2021 roku. Z sali nie padły żadne uwagi do wskazanych protokołów, a wszyscy delegaci potwierdzili, iż zapoznali się powyższymi protokołami. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania za przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Związku z dnia 28 lipca 2021 roku. W głosowaniu brało udział 50 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem wskazanych protokołu.  

Ad. 2.

Przechodząc do punktu 2 porządku obrad Przewodniczący Zebrania zapytał delegatów, czy mają uwagi co do poszczególnych sprawozdań tj.:

1. Sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania WZSS – części finansowej,

2. Sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania WZSS – części dot. zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku,\

3. Sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania WZSS – realizacji przedsięwzięć organizacyjno – – szkoleniowych Związku.

Przewodniczący zwrócił się delegatów o to, czy zapoznali się z przedmiotowymi sprawozdaniami zamieszczonymi na witrynie internetowej WZSS i czy są jakieś uwagi do sprawozdań. Uwag do sprawozdań nie było.

Ad. 3.

Zgodnie z pkt 3 porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji za rok 2021. Przewodniczący Komisji wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za rok 2021. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostało dołączone do protokołu.

Ad. 4.

Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz nad wyżej wymienionymi sprawozdaniami. Nikt nie zgłosił się do dyskusji.

Ad. 5.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 1 / 2022 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2021. W głosowaniu brało udział 50 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. Tym samym udzielono absolutorium za rok 2021 Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Ad. 6.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przedstawienia Zebraniu Sprawozdania finansowego WZSS za rok 2021, Przewodniczący przedstawił informację o finansach Związku, która znajduje się na witrynie internetowej Związku.

Ad. 7.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym Sprawozdaniem finansowym WZSS za rok 2021. Nikt nie zgłosił się do dyskusji

Ad. 8.

Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o głosowanie nad przyjęciem: Uchwały nr 2 / 2022 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 roku  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2021. W głosowaniu brało udział 50 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. Wobec powyższego zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2021.

Ad. 9.

Przewodniczący Zebrania przedstawił delegatom treść projektu uchwały, która jest nowelizacją Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjętego Uchwałą nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przedstawienie projektu.

Ad. 10.

Po przedstawieniu projektu  Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Ad. 11.

W następnym punkcie odbyło się głosowanie Uchwały nr 3 / 2022 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W głosowaniu brało udział 50 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. Wobec powyższego zatwierdzono wejście w życie nowelizację Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjętego Uchwałą nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

O godzinie 17:20 do Zebrania dołączył delegat Andrzej Kuświk. Od tej chwili w Zebraniu brało udział 51 delegatów.

Ad. 12.

Przewodniczący Zebrania przedstawił delegatom treść projektu uchwały uchylającej Uchwałę nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy.

Ad. 13.

Po przedstawieniu projektu  Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Ad. 14.

W następnym punkcie odbyło się głosowanie Uchwały nr 4 / 2022 uchwały uchylającej Uchwałę nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy. W głosowaniu brało udział 51 delegatów, którzy przyjęli ją  jednogłośnie. W związku z powyższym podjęto uchwałę uchylającą Uchwałę nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy.

Ad. 15.

Prezes Związku przedstawił plan finansowy Związku na rok 2022 i przedstawił delegatom projekty dwóch uchwał, których tekst przedłożył Przewodniczącemu zebrania. 

Ad. 16.

Po przedstawieniu planu finansowego i projektów uchwał  Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Ad. 17.

A) Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 5 / 2022 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia nr 23/2022/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2022. W głosowaniu brało udział 51 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. Wobec powyższego zatwierdzono wejście w życie Porozumienia nr 23/2022/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2022. B) Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 6 / 2022 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2023. W głosowaniu brało udział 51 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. Wobec powyższego zatwierdzono wejście w życie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2023.

Ad. 18.

W następnym punkcie Przewodniczący Zebrania oddał głos Przewodniczącemu Kolegium Sędziów, który omówił problematykę  szkoleń dla sędziów na przedłużenie licencji sędziowskiej, na kolejny cykl olimpijski, kalendarza imprez strzeleckich Związku, zatwierdzania regulaminów zawodów oraz obsad sędziowskich na zawodach.

Ad. 19.

Przewodniczący Zebrania otworzył punkt dotyczący wolnych głosów i  wniosków. Przewodniczący Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków Pan Przemysław Nowak, że delegaci nie złożyli żadnych projektów i wniosków. Wobec powyższego nie zarządzono przerwy w obradach. 

Ad. 20.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zebrania – Pan Ryszard Kapłon zamknął obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 29 czerwca 2022 roku.