Tarnowo Podgórne, dnia 11 maja 2016 roku.

Protokół
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 11 maja 2016 roku.

W dniu 11 maja 2016 r. o godz. 1630, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywane dalej „Zebraniem”, zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie Uchwały nr 8 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu. W posiedzeniu wzięli udział delegaci 17 podmiotów zrzeszonych w WZSS, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie Uchwały nr 9 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, kadencji władz w latach 2013 – 2016. (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Spośród 73 delegatów na zebranie przybyło 35, nieobecni to 38 osób z następujących podmiotów:

MAGNUM Klub Strzelecki - 1 osoba,
BURSZTYN Kalisz – 2 osoby
BASZTA Ostrzeszów - 1 osoba,
KALIBER Gniezno - 1 osoba,
DIANA MKS – 1 osoba,
GRUNWALDM WKS – 2 osoby,
BRACTWO KURKOWE – RAWICZ – 2 osoby,
BOCK Rawicki Klub Sportowy – 4 osoby
BELLONA Kalisz - 1 osoba,
DWÓR GRUNWALDZKI – 2 osoby
INTER – CONTINENTAL – 3 osoby
DELFIN Biedrusko – 1 osoba,
LESNA Leszno - 2 osoby,
GRUNWALD Wielkopolski Klub Strzelecki – 2 osoby,
TARCZA  96 Poznań - 2 osoby,
KBS Margonin - 1 osoba,
Klub Żołnierzy Rezerwy LOK WIARUS – 1 osoba,
KBS Śrem – 1 osoba,
KBS Borek Wielkopolski – 1 osoba,
KBS POGORZELA – 1 osoba,
MUSZKIET Konin – 1 osoba,
KBS OSTRÓW WLKP. – 1 osoba,
Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa – 4 osoby.

Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 1 cytowanej powyżej uchwały, Zebranie zostało otwarte w pierwszym jego terminie przez Prezesa Związku, o godz. 16.30. Po wypełnieniu postanowień § 5 i 6 projektu Regulaminu Obrad Zebrania w dniu 14 maja 2014 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, Przewodniczący Zebrania, którym był Prezes Związku, Pan Tomasz Pawlak, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2, tego samego przepisu, odroczył jego obrady do drugiego terminu z uwagi na fakt, że na sali w momencie otwarcia Zebrania przebywało 33 delegatów, co stanowi 45,20% ogółu wszystkich uprawnionych delegatów i nie spełnia przesłanki § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku, dla ważności uchwał podejmowanych przez Zebranie.

Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 cytowanej powyżej Uchwały, o godz. 17.00, Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Związku, Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów.

Na wstępie zgodnie z § 7 ust. 5 Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 14 maja 2014 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, poddał go pod głosowanie w celu jego uchwalenia przez Zebranie. W głosowaniu brało udział 33 Delegatów. Regulamin przyjęto jednogłośnie, bez poprawek.

Z powodu nieobecności Pana Kapłona, Prezes zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zebrania. Kandydaturę Prezesa Tomasza Pawlaka na Przewodniczącego Zebrania poddano pod głosowanie. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
 
Następnie Przewodniczący Zebrania zgłosił kandydaturę  Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza Zebrania. Kandydatura została przyjęte jednogłośnie przez wszystkich zgromadzonych delegatów.
 
Przewodniczący  Zebrania Pan Tomasz Pawlak przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad zaproponował powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Złożył również wnioski, żeby Komisja Mandatowa była jednocześnie Komisją Uchwał i Wniosków, oraz by obie Komisje były w składach dwuosobowych. Wnioski te poddał pod głosowanie. Delegaci przyjęli je jednogłośnie. W tym miejscu Przewodniczący Zebrania poprosił o podawanie kandydatów do Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków oraz do Komisji Skrutacyjnej. Z sali padły następujące kandydatury:

Do Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków, Delegat Wiesław Chiliński zgłosił Pana Marka Czupryniaka – ten nie wyraził zgody, Pana Leszka Lewandowicza – ten wyraził zgodę. Delegat Marek Jankowski zgłosił kandydaturę Pana Macieja Madajki - ten wyraził zgodę. W tym miejscu Przewodniczący Zebrania poprosił o podanie kolejnych kandydatur. Zebrani Delegaci nie wskazali następnych kandydatów. Delegat Wiesław Chiliński poprosił o zamknięcie listy. Lista kandydatów do Komisji  Mandatowej – Uchwał i Wniosków  została zamknięta. Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o podanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Delegat Wiesław Chiliński zgłosił kandydaturę Jerzego Gawałkiewicza – ten nie wyraził zgody, Szymona Andersa – wyraził zgodę, Ryszarda Bartkowiaka – wyraził zgodę. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wskazane kandydatury do Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków. Delegaci w głosowaniu przyjęli jednogłośnie wskazanych Kandydatów. Przewodniczący Zebrania poprosił, ażeby Komisja Mandatowa – Uchwał i Wniosków wybrała Przewodniczącego Komisji, którym został Pan Leszek Lewandowicz, oraz o potwierdzenie prawomocności Zebrania
na podstawie listy obecności przekazanej przez Sekretarza Zebrania . Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o głosowanie w całości Komisji Skrutacyjnej. Skład Komisji został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Ryszard Bartkowiak.

Przewodniczący Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków na podstawie list obecności stwierdził, iż w drugim terminie o godz.  17.00, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest obecnych 33 Delegatów co stanowi 45,20% ogółu delegatów Związku, a co za tym idzie, na podstawie § 31 ust. 3 pkt 2 Statutu Związku, Zebranie posiada kworum i jest uprawnione do podejmowania uchwał, w drugim terminie jego zwolania.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania, na podstawie § 7 ust. 7 Regulaminu, przedstawił proponowany Porządek Obrad Zebrania, który stanowił załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 kwietnia 2016 r., w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, który przestawiał się następująco:

1.  Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r.
2.  Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu WZSS z działalności w roku 2015
2.1.  z realizacji uchwał WZD – część finansowa
2.2.  z realizacji uchwał WZD – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku:
2.3.  z realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych WZSS
3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
4.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
5.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi WZSS w Poznaniu za rok 2015.
6.  Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały zatwierdzającej plan finansowy Związku na rok 2016 – preliminarz wydatków.
7.  Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
8.  Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą plan finansowy Związku na rok 2016 – preliminarz wydatków.
9.  Kolegium Sędziów WZSS – sprawy szkoleń i zatwierdzania regulaminów zawodów oraz obsad sędziowskich na zawodach.
10.  Wolne wnioski.
11.  Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.
11.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12.  Głosowanie nad propozycjami uchwał i wniosków.
13.  Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w
       Poznaniu.

Ponieważ nikt nie zgłosił się do dyskusji, Przewodniczący Zebrania poddał proponowany porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania przystąpił do realizacji jego pierwszego punktu.

AD. 1.

Przewodniczący Zebrania oznajmił zgromadzonym delegatom, że treść Protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku z dnia 14 maja 2015 roku, została opublikowana na stronie internetowej Związku. Ponieważ nikt nie zgłosił się do dyskusji, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie jego treść. Protokół został przyjęty przez Delegatów przy jednym głosie wstrzymującym się.

AD. 2.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do następnego punktu porządku obrad dot. sprawozdań z działalności Zarządu. Były trzy sprawozdania dotyczące części finansowej, części dotyczącej działalności Zarządu oraz części dotyczącej sportu. Przewodniczący zebrania poinformował Delegatów, iż sprawozdania te zostały opublikowane – ostatnie z nich na  7 dni przed Zebraniem na stronie Związku, a więc zgodnie z terminem zakreślonym w Uchwale Walnego Zebrania. W tym miejscu Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad tymi sprawozdaniami. W pierwszej kolejności nad sprawozdaniem finansowym. Zgromadzeni Delegaci nie złożyli żadnego wniosku w związku ze sprawozdaniem finansowym w związku z czym Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego sprawozdania -  sprawozdania dot. działalności Zarządu i realizacji Uchwał Walnego Zebrania Delegatów. Zebrani Delegaci nie złożyli żadnych wniosków. Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do sprawozdania dot. części sportu. Również do tego sprawozdania zebrani Delegaci nie złożyli żadnych wniosków.

AD. 3.

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej Związku – Panu Ryszardowi Stoga, który odczytał zgromadzonym delegatom Protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2015. Swoje wystąpienie zakończył on wnioskiem o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za rok 2015.

AD. 4.

Następnie Przewodniczący Zebrania wezwał Delegatów do dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem. Głos zabrał Delegat Wojciech Kowalczyk – DIANA POZNAŃ w sprawie błędów formalnych dot. wyników zawodników w imprezach rangi międzynarodowej. Zwrócił uwagę, że zamiast Mistrzostw Świata powinny być Mistrzostwa Europy przy pozycji 4 i 5 Piotr Kowalczyk, Jaromir Wojtasiewicz.
Przewodniczący Zebrania oświadczył, iż sprawozdania zostaną poprawione i po poprawkach zamieszczone na stronie internetowej Związku.
Poza powyższym Delegaci nie mieli innych uwag co do sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

W tym miejscu o godz. 17.40  na zebranie przybył Delegat UKS Tarcza Piła- Pan Józef Schultz.

Przewodniczący Zebrania po wyczerpaniu głosów na temat sprawozdań, przedstawił delegatom informacje dotyczącą działania strony internetowej Związku i przyszłości dotyczącej publikowania na niej materiałów sprawozdawczych Zarządu Związku. Wystąpienie było zainspirowane trzema poważnymi awariami oraz niedawno stwierdzonym atakiem hackerskim na tę stronę. W ocenie Przewodniczącego Zebrania, niezbędne jest przebudowanie obecnej strony. W tej sprawie Zarząd Związku podjął już stosowne decyzje, polegające na zatrudnieniu informatyka, który dokona przebudowy strony. Zarząd Związku będzie także w dalszym ciągu szukał rozwiązań dających większe możliwości zabezpieczenia danych umieszczonych na serwerze. Strona zostanie zmodernizowana w ten sposób, że niektóre materiały będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników, a rejestracja użytkowników będzie odbywała się za pośrednictwem administratora strony. Obecni użytkownicy stracą swoje loginy. Modernizacji będą podlegały także same sprawozdania, pod katem ilości i szczegółowości przekazywanych informacji. W dalszej kolejności modernizacji będą podlegały informacje dotyczące kalendarza imprez. Planowane jest wskazywanie zawodów, w których udział będzie dawał prawo wystąpienia przez zawodnika o przedłużenie indywidualnej licencji. Te sprawy przedstawi Przewodniczący Kolegium Sędziów, Pan Stanisław Kopaniarz.

Ponadto Przewodniczący zebrania odniósł się dodatkowo do opisanych w sprawozdaniach działań Zarządu związanych z realizacją inwestycji na terenie Strzelnicy „LIZAWKA” oraz działań promocyjnych Zarządu Związku, związanych z udziałem w Targach „:KNIEJE”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

AD.5.

Przewodniczący Zebrania przedstawił pod głosowanie Zebrania:

Uchwałę nr 1 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2015, Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Absolutorium zostało przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się. Zarazem przyjęto Uchwałę nr 1 o udzieleniu Absolutorium Zarządowi Związku.

Delegaci głosowali jednogłośnie za przyjęciem uchwały nr 1/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku.

AD.6.

Przewodniczący Zebrania przedstawił plan finansowy – Preliminarz Wydatków Związku na rok 2016, który został przyjęty Uchwałą nr 4 / 2016 Zarządu Związku z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2016, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

AD.7.

Nikt nie zgłosił się do dyskusji nad przedstawionym dokumentem.

AD.8.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie

Uchwałę nr 2 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2016 r., w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2016,

zatwierdzającą preliminarz wydatków na rok 2016. Delegaci głosowali jednogłośnie za przyjęciem preliminarza wydatków na rok 2016. Liczba głosujących delegatów wynosiła 34.

AD.9.

Przewodniczący Zebrania oddał głos Przewodniczącemu Kolegium Sędziów – Panu Stanisławowi Kopaniarzowi. Przewodniczący omówił sprawę Sędziów ich pracy oraz odnowienia licencji sędziowskich na kolejne lata, szkoleń Sędziów, a także kalendarza imprez oraz związanych z nim komunikatów.

Pan Stanisław Kopaniarz rozpoczął swoje wystąpienie przedstawieniem stanu ilościowego sędziów w Wielkopolsce, z podziałem na poszczególne klasy. Następnie, w związku z licznymi zapytaniami ze strony sędziów i innych osób o zasady pracy Kolegium Sędziów Związku, Pan Przewodniczący Kolegium Sędziów przedstawił obowiązujące uchwały Zarządu Związku, dotyczące spraw sędziowskich, omawiając zawarte w nich regulacje. Przede wszystkim zwrócił on uwagę na regulacje dotyczące udziału sędziów w zawodach, gdy jednocześnie chcą być startującymi zawodnikami, funkcji obserwatora, a także przedstawił skład Kolegium Sędziów Związku z podziałem kompetencji poszczególnych jego członków. Następnie przeszedł on do omówienia kwestii Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Pan Stanisław Kopaniarz odniósł się także do kwestii posiadania przez sędziów uprawnień prowadzącego strzelania. Sprawa ta dotyczy sędziów posiadających klasę pierwszą i wyższe.
Pan Przewodniczący Kolegium Sędziów zaznaczył, że większość osób zajmujących się w klubach sprawami sędziowskimi i organizacja zawodów strzeleckich, tak na prawdę nie czyta regulaminów, co skutkuje niepotrzebnymi telefonami do jego osoby. Znajomość regulacji zawartych w przepisach pozwoli na szybsze i sprawniejsze działanie w zakresie organizacji zawodów i zatwierdzania zarówno ich regulaminów, jak i obsad sędziowskich.
Następnym tematem była kwestia ustalania obsad sędziowskich i wyznaczania sędziów funkcyjnych. Omówiono także zakres obowiązków przewidzianych dla poszczególnych funkcji sędziowskich w czasie zawodów.
Pan Stanisław Kopaniarz przeszedł następnie do omówienia spraw związanych z zaliczaniem zawodów do kalendarza imprez strzeleckich, gdzie poruszył tematy: startu osób nie posiadających licencji, organizowania zawodów niezgodnych z Regulaminem Ogólnym PZSS, spraw związanych z opracowywaniem komunikatu z zawodów.

W tym miejscu o godz. 17.55 na zebranie przybył Delegat Stowarzyszenia Strzeleckiego BELLONA – Pan Grzegorz Namysł.

Wniosek formalny złożył delegat Ryszard Bartkowiak o nieprowadzenie szkolenia przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów – Pana Stanisława Kopaniarza, a przestawienie konkretnych spraw zgodnych z porządkiem obrad Zebrania.

Pan Stanisław Kopaniarz stwierdził, że jego wypowiedź nie jest szkoleniem, a jedynie omówieniem najbardziej palących spraw z którymi styka się na co dzień, przy wykonywaniu swojej funkcji w Związku.

W dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Kolegium Sędziów Związku rozpoczął omawianie błędów najczęściej popełnianych przy opracowywaniu komunikatów z zawodów. Powyższe omówienie było prowadzone na podstawie konkretnych przykładów.

Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Stanisława Kopaniarza była kwestia zgłaszania zawodów do kalendarza imprez i startów w zawodach osób nie posiadających licencji zawodniczych. Następnie przeszedł do omówienia zasad przedłużania licencji zawodniczych na podstawie poszczególnych komunikatów z zawodów. W tym miejscu Pan Kopaniarz poddał pod dyskusje temat zapisu w komunikatach nr licencji zawodniczej, przy nazwisku zawodnika.

Głos zabrał Przewodniczący Zebrania, który wskazał na fakt, że numer licencji zawodniczej jednoznacznie identyfikuje osobę, co może być przez niektórych zawodników potraktowane jako przekroczenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, szczególnie wtedy, gdy komunikat zostaje opublikowany na stronach internetowych. Jednocześnie Pan Przewodniczący Zebrania poprosił o wyjaśnienie tej kwestii wiceprezesa Związku Pana Mateusza Dziubka, który zaznaczył, że wspominana ustawa ma złagodzone kryteria ochrony danych osobowych w stosunku do stowarzyszeń, jednak osoby, których dane w ten sposób ujawniono mogą w pewnych przypadkach rościć pewne zastrzeżenia, które mogą być trudne do rozstrzygnięcia.

Głos zabrał Pan Bartosz Gruszecki – delegat WKS GRUNWALD w Poznaniu, który poddał w wątpliwość, czy numer licencji zawodniczej w sposób jednoznaczny identyfikuje osobę. Odpowiedział mu Pan Mateusz Dziubek, który jednoznacznie stwierdził, że na podstawie obecnego prawodawstwa, numer licencji zawodniczej w sposób jednoznaczny identyfikuje osobę.

Przewodniczący Zebrania zaapelował o ostrożność dotycząca wszelkiego publikowania, w sposób nieograniczony, wszelkich danych osobowych.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu, który odniósł się do wypowiedzi Pana Stanisława Kopaniarza. Poparł jego zdanie w kwestii organizacji zawodów i wpisywania ich do kalendarza imprez.

Następnie Pan Stanisław Kopaniarz omówił sprawy związane z przedłużeniem licencji sędziowskich na kolejny cykl olimpijski. Przedstawił także wstępne ustalenia dotyczące szkoleń, które będą niezbędne do tej czynności.

Przewodniczący Kolegium Sędziów przeszedł następnie do omówienia kwestii związanych z zatwierdzaniem regulaminów zawodów i obsad sędziowskich. Zaprezentował on bardzo rygorystyczne podejście do tych spraw, informując zebranych delegatów o ewentualnych konsekwencjach wynikających z zapisów statutowych Związku, grożących klubom, które nie będą stosować się do obowiązujących przepisów.

Na tym Przewodniczący Kolegium Sędziów Związku zakończył swoje wystąpienie. Odnosząc się do wystąpienia Pana Kopaniarza, Przewodniczący Zebrania jeszcze raz zaznaczył, że szkolenia przedłużające licencje sędziowskie będą bezpłatne dla sędziów. Szkolenia te będą organizowane na terenie całego województwa, zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Ponadto Przewodniczący Zebrania zwrócił jeszcze raz uwagę na fakt, że licencjonowanie zawodników jest obowiązkiem klubów i to one ponoszą odpowiedzialność, zgodnie ze stosownymi regulaminami PZSS, za prawidłowy przebieg tego procesu. Przewodniczący Zebrania zaznaczył także, że obserwatorzy Kolegium Sędziów Związku, będą pojawiali się na wybranych zawodach strzeleckich, a ich zadaniem będzie sprawdzenie prawidłowego ich przeprowadzania.

O głos poprosił Pan Andrzej Majorowicz – delegat KS MAGNUM w Poznaniu, który zadał pytanie dotyczące konieczności posiadania uprawnień prowadzącego strzelanie przez sędziów klasy pierwszej.

Pan Stanisław Kopaniarz wyjaśnił, że ten obowiązek wynika wprost z Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS.

Następnie w tej samej sprawie głos zabrał Przewodniczący Zebrania, który wyjaśnił następstwa przepisów stanowionych przez PZSS i konieczność ich stosowania przez wszystkie podmioty uczestniczące we współzawodnictwie sportowym związanym ze strzelectwem.

Pan Andrzej Majorowicz wyjaśnił, że źle zinterpretował wypowiedź Pana Kopaniarza, dotycząca sprawy prowadzącego strzelanie. W pierwszym momencie zrozumiał on, że taki obowiązek wprowadził Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego. W tej chwili nie ma już żadnych wątpliwości i pytań tym temacie.

AD.10.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - Wolnych wniosków.

Głos zabrał Delegat Muszkietu Wieleń – Andrzej Gajdziński składając wniosek formalny do Zarządu Związku o wystąpienie do PZSS z zapytaniem, od którego roku życia zawodnik może uzyskać licencję zawodniczą. Pytanie to podyktowane było faktem, że jego zawodnicy, którzy nie maja ukończonych 12 lat, raz dostają licencję zawodniczą, raz nie. Zaznaczył on także, że nie uzyskał od nikogo wyjaśnienia, na jakich zasadach przyznaje się licencje zawodnicze osobom poniżej 12 czy też 13 lat.

W tym temacie głos zabrał Przewodniczący Zebrania, który wyjaśnił stan prawny dotyczący tego tematu. Przyznał rację Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu, że regulacje PZSS w tym zakresie są nieścisłe, ale regulaminy Federacji Sportu Młodzieżowego, które odnoszą się do zawodów na których zdobywa się punkty, jasno określają granice wiekowe poszczególnych kategorii wiekowych. Najniższy wskazywany tam wiek to 14 lat.

W tej samej sprawie wypowiedział się także uczestniczący w Zebraniu Trener Koordynator Kadry Wojewódzkiej Związku – Pan Przemysław Szemraj, który z punktu widzenia metodyki szkolenia wskazał, że bardzo niski wiek strzelającego może być zbyt dużym obciążeniem dla jego zdrowia, szczególnie może wywoływać wady postawy. Odniósł się on także do tego tematu w porównaniu do innych krajów na świecie, gdzie sytuacja jest zróżnicowana, ale raczej szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowych rozpoczyna się powyżej 13 lat życia.

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Pan Leszek  Lewandowicz i odczytał sformułowany wniosek.

Przewodniczący Zebrania oznajmił, że Zarząd Związku jest w trakcie opracowywania wniosku do PZSS, by ten znowelizował regulamin licencyjny, wpisując do niego dolną granicę wieku zawodnika, któremu można wydac licencje zawodniczą.

Następnie głos zabrał wiceprezes Związku Pan Andrzej Cepa w sprawie posiedzenia Zarządu PZSS z dnia 27 kwietnia 2016 r. W krótkich słowach omówił sprawy dotyczące:
-  zatwierdzenia bilansu PZSS i zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów;
- stanowisko PZSS w sprawie egzaminów na patent strzelecki, dotyczące czasu ich przeprowadzania oraz ilości przystępujących do niego osób, w odniesieniu do posiadanego zaplecza technicznego;
-  kwalifikacji olimpijskich, a konkretnie uzyskanie dodatkowych dwóch miejsc na Olimpiadę dla Polskich zawodników.

Następnie głos zabrał Delegat Wiesław Chiliński poddając pod wątpliwość stanowisko PZSS w sprawie egzaminów patentowych, argumentując swoje stanowisko tym, iż sprawnie przeprowadzony egzamin zależy od dobrej organizacji pracy komisji egzaminacyjnej.

Głos zabrał również Przewodniczący Zebrania – Tomasz Pawlak informując, iż wszystkie egzaminy na patent strzelecki będą organizowane przez Związek. Wyjaśnił również w jaki sposób członkowie Komisji Egzaminacyjnej będą weryfikowali osoby przystępujące do egzaminu tj. osoba ta zostanie zweryfikowana poprzez sprawdzenie zgodności danych z jej dowodu osobistego wraz ze złożonym wnioskiem. Kwestia sprawdzania tożsamości zdających egzamin będzie traktowana przez członków komisji w sposób bardzo rygorystyczny.

Głos zabrał Delegat Andrzej Gajdziński w sprawie uzyskania uprawnień na prowadzenie magazynu broni. W swoim wystąpieniu wyjaśnił on zasadę uzyskiwania tych uprawnień na podstawie patentu strzeleckiego.

Następnie w sprawie preliminarza wydatków głos zabrał delegat UKS DELFIN Biedrusko – Pan Marek Czupryniak. Poprosił o informację jakimi funduszami dysponuje Związek oraz w jaki sposób Związek rozdysponuje te środki. Chodzi tutaj przede wszystkim o fundusze nie pochodzące z punktów, a o środki własne, które nie są zapisane w preliminarzu wydatków. Następnie poprosił on o udostępnienie strzelnicy 50 metrowej, dla zawodników DELFINA Biedrusko i GRUNWALDU Poznań. Sprawa dotyczy zawiązania współpracy z DIANĄ Poznań w zakresie formalnego i uregulowanego korzystania z „LIZAWKI”. Ponadto w całej sprawie chodzi dodatkowo o to, by Związek partycypował w ewentualnych kosztach korzystania z LIZAWKI.

Odpowiedzi na te pytania udzielił Przewodniczący Zebrania i jednocześnie Prezes Związku – Pan Tomasz Pawlak. Wyjaśnił, iż w kwestiach finansowych Związek działa na wniosek złożony przez jego członków. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostaje złożony, zostaje automatycznie rozpatrzony przez Zarząd Związku. Dotychczas w największym stopniu dofinansowywano obozy sportowe oraz zakupy sprzętu sportowego. Przewodniczący zebrania zaproponował Panu Markowi Czupryniakowi złożenie stosownego wniosku, który na pewno będzie rozpatrzony. Ponadto Przewodniczący Zebrania wskazał na problem planowania przychodów Związku, związany z opłacaniem składek przez jego członków. Niestabilność planowanych wpływów, wynikająca z szerokiego spektrum zagadnień, powoduje, że trudno jest prowadzić gospodarkę finansowa Związku, oparta na precyzyjnym planowaniu budżetu, przeznaczonego na wsparcie członków.
W sprawie strzelnicy na Lizawce głos zabrał Delegat Wojciech Kowalczyk, wyjaśniając, iż dostępność strzelnicy będzie możliwa po spotkaniu i ustaleniu zasad korzystania ze strzelnicy z Polskim Związkiem Łowieckim.

W tym miejscu o godz. 18:50 zebranie opuścił Delegat  Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa - Przemysław Nowak.

Przewodniczący Zebrania – Tomasz Pawlak zarządził 5 minutową przerwę.

O godzinie 18:55 Przewodniczący Zebrania wznowił obrady.

Przewodniczący Zebrania – Prezes Związku poprosił, ażeby Kluby zainteresowane korzystaniem ze strzelnicy na Lizawce skontaktowały się bezpośrednio z Zarządem Związku. Delegat Wojciech Kowalczyk nadmienił, iż prowadził rozmowy z Łowczym Okręgowym w sprawie udostępnienia osi do strzelań na 50 metrów. 

Następnie głos zabrał Delegat Grzegorz Namysł, który złożył wniosek formalny, żeby Zarząd Związku wystąpił do PZSS o nadanie odpowiedniego odznaczenia Panu Stanisławowi Kopaniarzowi, oraz kolejny wniosek o nadanie Prezesowi Związku - Panu Tomaszowi Pawlakowi oraz wiceprezesowi – Panu Mateuszowi Dziubkowi odznak PZSS.

W odpowiedzi Prezes Związku poinformował zebranych, iż Zarząd Związku rozważy możliwość nadania odpowiedniego odznaczenia Panu Stanisławowi Kopaniarzowi. Natomiast tak prezes jak i wiceprezes Mateusz Dziubek stwierdzili, dziękując wnioskodawcy, iż wniosków o nadanie im odznaczeń składać nie będą.

Głos zabrał Pan Karol Nowacki – Prezes Stowarzyszenia „ZBROJOWNIA”, który zaprosił wszystkich na zlot kolekcjonerów broni, którego organizatorem jest jego stowarzyszenie.

AD.11.

Przewodniczący Zebrania zgodnie z porządkiem obrad ogłosił 15 minutową przerwę.

AD.12

Do Komisji wpłynął projekt Uchwały związane z upoważnieniem Zarządu Związku do opracowania planu finansowego – preliminarza wydatków na rok 2017. Nikt nie zgłosił się do dyskusji nad tym dokumentem.

AD.13

W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie:

Uchwałę nr 3 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2017 r.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do głosowania nad złożonymi wnioskami formalnymi.
Wnioski te przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – Leszek Lewandowicz :

1. Wniosek złożony przez Delegata Andrzeja Gajdzińskiego w sprawie wystąpienia do PZSS o ustalenie od którego roku życia dopuszczalne jest wydanie licencji zawodniczej.
Wniosek poddany został pod głosowanie. Przyjęto go jednogłośnie, przy obecności 34 delegatów.

2. Wniosek złożony przez Delegata Grzegorza Namysła w sprawie wystąpienia do Zarządu PZSS o nadanie odpowiedniego odznaczenia Panu Stanisławowi Kopaniarzowi.

Wniosek poddany został pod głosowanie. Przyjęto go jednogłośnie, przy obecności 34 delegatów. Przewodniczący Zebrania przyznał, że przyznanie odznaczenia PZSS Panu Stanisławowi Kopaniarzowi będzie kłopotliwe, ponieważ posiada on już wszystkie odznaczenia tej organizacji. Jest jednak możliwość uhonorowania Pana Kopaniarza najwyższą godnością nadawana przez Związek, czyli nadaniem jego członkowstwa honorowego.

3. Wniosek złożony przez Delegata Grzegorza Namysła w sprawie nadania przez Walne Zgromadzenie Delegatów Związku, Prezesowi Związku Tomaszowi Pawlakowi oraz wiceprezesowi Związku, Mateuszowi Dziubkowi odznaczeń PZSS, został cofnięty przez wnioskodawcę.

AD.14

Przewodniczący Zebrania uprzedził delegatów o konieczności zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Związku, do końca listopada bieżącego roku, którego celem będzie wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS.

Pan Andrzej Cepa przedstawił informację dotycząca wykreślenia z KRS dotychczasowego związku w województwie kujawsko – pomorskim i powołanie w jego miejsce nowego związku wojewódzkiego, który został przyjęty do PZSS.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady.

  1. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ FINANSOWA

  2. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU

  3. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU