Tarnowo Podgórne, dnia 30 listopada 2016 roku.

Protokół
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 30 listopada 2016 r.

W dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 1630, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywane dalej „Zebraniem”, zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 listopada 2016 r., w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W posiedzeniu wzięli udział delegaci podmiotów zrzeszonych w Związku, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie Uchwały nr 9 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, kadencji władz w latach 2013 – 2016. (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 1 cytowanej powyżej uchwały, Zebranie zostało otwarte w pierwszym jego terminie przez Prezesa Związku Pana Tomasza Pawlak, o godz. 16.30. który wskazał dwa podstawowe jego cele, którymi są:

  • wybór delegatów Związku na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz 2017 – 2010;
  • wybór pełnomocników do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923).

Rozpoczynając obrady Zebrania, Prezes Związku zaproponował, że słowem wstępu będzie informacja dotycząca sprawy licencjonowania klubów przez PZSS. W ostatnich dniach narasta coraz większa dyskusja na temat zmian, jakie wprowadził Polski Związek Strzelectwa Sportowego w zakresie zmiany regulaminu licencjonowania klubów. Prezes Związku przyznał, że czas wprowadzenia tych zmian jest na pewno niefortunny, gdyż część klubów zdążyła już złożyć dokumentację, wymaganą przed wprowadzoną nowelizacją, a po zmianie musi ją uzupełniać, czy tez składać na nowo. Następnie Prezes Związku odniósł się do dwóch kwestii, które budzą najwięcej kontrowersji, czyli skrócenia czasu, na który wydawana jest licencja klubowa do jednego roku i podniesienia opłaty za wydanie licencji klubowej, do wysokości 500,00 zł. Kwestia wydawania licencji klubowych na okres jednego roku nie do końca wynika z działań samego PZSS, ale jest dodatkowo wynikiem stanowiska w tej sprawie prezentowanego przez Ministerstwo Sportu. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że przeważająca większość polskich związków sportowych licencjonuje swoje kluby na okres jednego roku. Tak więc jest to trend ogólnopolski. Inaczej przedstawia się sprawa podniesienia opłaty. Tutaj mamy do czynienia z działaniami mającymi na celu upowszechnienie sportu dzieci i młodzieży. Jeżeli klub prowadzi działalność w tym zakresie, czyli szkoli dzieci i młodzież, ma prawo do zniżki tej opłaty o 90%, czyli jego roczny koszt wydania licencji zawodniczej maleje do 50,00 zł. Oczywiście większość z klubów zrzeszonych w Związku, obecnie będzie musiała zapłacić za licencje klubową na rok 2017 – 500,00 zł, ale w przyszłym roku sytuacja ta może już wyglądać inaczej. W pracach Zarządu Związku rodzą się powoli pomysły, które z jednej strony będą propagować sport dzieci i młodzieży z drugiej dadzą szansę większej ilości klubów na zastosowanie obniżonej opłaty licencyjnej. Okazuje się, że bardzo duża ilość naszych klubów prowadzi działalność z dziećmi, chociażby organizując zawody szkolne, czy zawody dla klas mundurowych. Tak więc należy to jedynie sformalizować i ująć w jakieś ramy wewnętrznych uregulowań. Związki wojewódzkie także maja prawo do potwierdzania uczestnictwa danego klubu w sporcie dzieci i młodzieży, co nie do końca wyraźnie zostało zaznaczone w zmienionych przepisach PZSS. To współzawodnictwo, czy szkolenie najmłodszych nie musi być oparte o imprezy ogólnokrajowe, czy tez mistrzowskie, może odbywać się na poziomie lokalnym, a wtedy potwierdzenie takiej działalności leży w kompetencji Związku. Potwierdzenie to da prawo do przedmiotowej zniżki. Kwestia jak będzie to wyglądać zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Delegatów Związku w maju 2017 roku.

W tym miejscu pytanie zadał delegat Andrzej Pawłowski: Czy ci uczniowie, którzy będą uczestniczyli w tego typu współzawodnictwie będą musieli mieć licencje zawodnicze.

Pan Prezes odpowiedział, że na tę chwilę temat ten jest w rozpoznawany i wskazał, że można oprzeć się na pewnej nowości, którą daje regulamin licencji zawodniczych, czyli możliwości wydania takiej licencji tylko na strzelania pneumatyczne. Licencja ta jest darmowa. To może być wiodący kierunek dla Związku. Proponowane rozwiązania mają na celu selekcję młodzieży do startów tzw. wyczynu sportowego, nie koniecznie w szeregach tego klubu, który rozpoczyna pracę z danym zawodnikiem.

Prezes Związku przyznał także, że z posiadanych przez niego informacji, część środków finansowych pochodzących z licencjonowania klubów będzie w formie dotacji wracać do związków wojewódzkich. Samo zwiększenie wysokości opłat zmniejsza także możliwości związków wojewódzkich na pozyskiwanie środków finansowych od swoich członków, gdyż drastycznie zwiększają się opłaty na rzecz PZSS.

Prezes Związku omówił także trendy związane z nowelizacjami przepisów ustawowych, dotyczących sportu. Przede wszystkim zwrócił uwagę na projekt zmian ustawy o sporcie, które będą wprowadzać duże obostrzenie, chociażby w zakresie lustracji, uczestniczenia w zarządach polskich związków sędziów, trenerów kadry narodowej i osób związanych z przemysłem, produkującym na rzecz danego sportu.

Prezes Związku odniósł się także do samych wyborów delegatów i poprosił Zebranie o to, by wybierać w sposób przemyślany, a wybrane osoby obdarzyć zaufaniem.

O głos poprosił delegat Kazimierz Sadowski, który wskazał na to, że przed laty był już projekt zmiany struktury organizacyjnej PZSS, polegający na tym, że w województwach znajdowałyby się oddziały terenowe PZSS, a nie niezależne związki wojewódzkie. Taka struktura w jego opinii mogłaby być bardziej efektywna. Ponadto odniósł on się do sprawy działalności klubów strzeleckich w szkołach. Wskazał, że w chwili obecnej brak jest wspólnego programu dla szkól w zakresie klas mundurowych. Niektóre z tych klas nie maja w ogóle w programie strzelectwa. Dopóki nie będzie jednej spójnej polityki i programu w tym zakresie, to działania klubów mogą być ograniczone. Na przestrzeni ostatnich 12 lat nie ma możliwości powiązania PZSS ze szkoleniem strzeleckim w szkołach, choć takie pomysły i propozycje padały często. Ponadto poprosił, by delegaci Związku na zjazd PZSS próbowali wpłynąć na nowy Zarząd PZSS, by ten podjął działania w kierunku współpracy z kuratoriami oświaty i szkołami.

W odpowiedzi na ten głos Prezes Związku zaznaczył, że obecne szkolnictwo czeka wiele wyzwań związanych z jego reformą, która likwiduje gimnazja, co w znacznym stopniu może ograniczyć działalność kuratoriów oświaty, które będą pochłonięte przeprowadzeniem zmian strukturalnych.

O głos poprosił delegat Andrzej Ozorowski, który zapytał, czy pojęcie młodzieży obejmuje także młodzież akademicką.

Pan Prezes stwierdził, że obejmuje w zakresie do 23 roku życia, czyli kategorii młodzieżowca.

Następnie o głos poprosił Pan Stanisław Kopaniarz, Przewodniczący Kolegium Sędziów Związku, delegat WKS GRUNWALD w Poznaniu, który wskazał, że pod egidą Szkolnych Związków Sportowych rozgrywane są gimnazjady i licencjady, w których nie uczestniczy w żaden sposób struktura PZSS, a do startu w tych zawodach wystarczy jedynie lista zawodników. Dodatkowo wyraził on zdanie, że bardzo dobrym pomysłem jest przyznawanie licencji pneumatycznych. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie są niezbędne do jej wyrobienia badania lekarskie.

Jeszcze raz o głos poprosił delegat Andrzej Pawłowski z KBS w Rawiczu, który zadał pytanie, czy nie można wystąpić do PZSS o przeniesienie terminu wejścia w życie nowych uregulowań regulaminu licencji klubowych i wprowadzenia ich w Zycie od następnego roku.

Prezes Związku odpowiedział, że raczej jest to niemożliwe, gdyż część klubów uzyskała już licencje na nowych zasadach i ponowne cofanie się do poprzednich rozwiązań spowodowałoby prawdopodobnie jeszcze większe zamieszanie w kwestiach finansowych i organizacyjnych.

O głos poprosił delegat Krzysztof Klaczyński (WTS TARCZA 96 w Poznaniu) który poddał w wątpliwość fakt przyznania nowych licencji klubom, gdyż zmiana regulaminu nastąpiła kilka dni temu, a Biuro PZSS żąda od klubów nowych formularzy wnioskowych.

Prezes Związku odpowiedział, że nowe uregulowania funkcjonują od ponad 10 dni i kluby, szczególnie z województwa mazowieckiego, zdążyły już uzupełnić niezbędna dokumentację.

O głos poprosił delegat Maciej Madajka (KSS LOK VIS w Gostyniu) który zadał pytanie, czy zawodnik nie otrzyma licencji indywidualnej na rok 2017, jeżeli jego klub nie będzie miał licencji klubowej?

Prezes Związku odpowiedział, że tak, taki zawodnik nie otrzyma licencji zawodniczej.

Pan Maciej Madajka zadał więc drugie pytanie, z czego to wynika, bo licencje zawodnicze są wydawane na podstawie osiągnięć zawodnika roku poprzedniego, czyli w tym przypadku z roku 2016?

Prezes Związku zaproponował, by zapoznać się dokładnie z regulaminami PZSS, które jasno wskazują, że licencje zawodniczą uzyskuje się po spełnieniu łącznego warunku wypełnienia osobostartów i przynależności do klubu posiadającego licencję klubową PZSS.

Następnie Prezes Związku zwrócił uwagę delegatów na jeszcze jeden fakt wynikający ze zmiany regulaminów. Nastąpiła zmiana terminu opłacania składek członkowskich w PZSS. Obecnie składki te będą opłacane z rocznym wyprzedzeniem, co wymusi zmiany regulaminu składkowego Związku, które mogą zastać przedstawione już na następnym Walnym Zebraniu Delegatów Związku.

Po przedstawionych wystąpieniach Pan Prezes Związku, zgodnie z § 5 Projektu Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 30 listopada 2016 roku, który stanowi załącznik nr 2 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 listopada 2016 r., w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zaproponował, by Przewodniczącym Zebrania był Pan Ryszard Kapłon, a jego Sekretarzem, Pan Andrzej Cepa. Wskazane osoby wyraziły na to zgodę, a zebranie jednogłośnie wybrało ich na wskazane funkcje. W głosowaniu brało udział 47 delegatów.

W związku z powyższym Pan Prezes Związku przekazał kierowanie obradami Panu Przewodniczącemu Ryszardowi Kapłonowi.

Po przejęciu prowadzenia obrad Pan Przewodniczący, zgodnie z § 7 ust. 1 Projektu Regulaminu Obrad Zebrania, przeszedł do wyboru członków Komisji Mandatowo – Wyborczej Zebrania. Przewodniczący Zebrania zaproponował, by w skład wskazanej komisji weszli:

  • Pan Józef Rowicki – delegat Wlkp. KS GRUNWALD Poznań
  • Pan Andrzej Pawłowski – delegat KBS w Rawiczu

Obaj Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie Pan Józef Rowicki zaproponował, by do składu komisji weszła jeszcze Pani Dominika Bartosz – delegat UKS LESNA Leszno – która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Nikt więcej nie zgłosił innych kandydatur. Z sali padł wniosek formalny wyrażony przez Pana Wiesława Chilińskiego – delegata KSS LOK VIS w Gostyniu, by zamknąć listę kandydatów do komisji Mandatowo – Wyborczej Zebrania. Wniosek został przyjęty. Pan Przewodniczący Zebrania przeszedł więc do przeprowadzenia głosowania nad wyborem składu Komisji Mandatowo – Wyborczej. Skład komisji został przyjęty jednogłośnie przez Zebranie. W głosowaniu brało udział 47 delegatów.

Komisja wybrała na swojego Przewodniczącego Pana Józefa Rowickiego, któremu Przewodniczący Zebrania przekazał listy obecności.

Następnie, zgodnie z § 7 ust. 5 Projektu Regulaminu Obrad Zebrania, jego Przewodniczący podał pod dyskusje treść przedmiotowego dokumentu. Dla jego ważności, zgodnie z § 20 tego dokumentu, niezbędne jest przyjęcie jego treści w głosowaniu, przez Zebranie. Przewodniczący Zebrania zaproponował jedną poprawkę w treści Projektu Regulaminu Obrad, polegającą na skreśleniu zapisu § 13 ust. 9 i zmodyfikowaniu § 14 ust. 6. Zmiana ta polega na tym, że protokół z przeprowadzonych wyborów odczytywany jest przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, a nie jak to brzmi w zapisie projektu, przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Nowe brzmienie § 14 ust. 6 jest następujące:

„6.  Po zakończeniu wyborów delegatów Związku na WZD PZSS, protokół wyniku wyborów, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, zawierający ilość głosów uzyskanych przez każdego kandydata, podlega ogłoszeniu przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, a następnie przekazaniu do Przewodniczącego Zebrania.”

Nikt więcej nie zgłosił się do dyskusji nad Projektem Regulaminu Obrad. Przewodniczący Zebrania poddał go więc pod głosowanie, w treści uwzględniającej przedstawiona powyżej poprawkę. Regulamin Obrad Zebrania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 47 delegatów.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł, zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu Zebrania do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Ze swojej strony zaproponował do jej składu:

  • Pana Bogdana Wojtala – delegata RKS BOCK w Rawiczu – który wyraził zgodę na kandydowanie;
  • Pana Marka Kaniewskiego – delegata KBS w Pogorzeli – który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z sali padła jeszcze jedna kandydatura, którą zaproponował Pan Henryk Kubik – delegat KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu. Proponowana osoba był Pan Krzysztof Grzesiak – delegat KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu, który wyraził zgodę na kandydowanie. Ponieważ nikt więcej nie zgłosił innych kandydatur, Przewodniczący Zebrania zamknął listę kandydatów i przeszedł do głosowania. Komisja została jednogłośnie przyjęta w proponowanym składzie. W głosowaniu brało udział 47 delegatów.

Następnie, zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu Obrad Zebrania, jego Przewodniczący przedstawił proponowany Porządek Obrad Zebrania, którego projekt stanowił załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 listopada 2016 r., w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Proponowany Porządek Obrad Zebrania był następujący:

1. Przedstawienie zasad przeprowadzenia wyborów delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów przez Komisję Mandatowo – Wyborczą.

3. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Mandatowo – Wyborczej jednorodnej listy wyborczej kandydatów na delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

4. Przerwa na sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

5. Przeprowadzenie wyborów na delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

6. Przerwa na przeliczenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

7. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

8. Ewentualne powtórne głosowanie uzupełniające.

9. Podjęcie uchwały o składzie delegatów i delegatów rezerwowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

10. Wybór pełnomocnika do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923), składanie kandydatur i głosowanie.

11. Podjęcie uchwały o wyborze pełnomocnika do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu.

Po przedstawieniu proponowanego Porządku Obrad Zebrania, Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej, Pan Józef Rowicki, zgłosił gotowość wypełnienia postanowień § 13 ust. 6  Regulaminu Obrad Zebrania i odczytał protokół o prawomocności Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, w pierwszym terminie jego zwołania. Z ustaleń Komisji zawartych w przedstawionym protokole wynikało, że na sali obecnych jest 47 delegatów Związku, spośród 73 ogółu uprawnionych delegatów, co stanowi 64,38%. Tak więc Zebranie, na podstawie § 31 ust. 3 pkt 1, posiada kworum, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, w pierwszym terminie jego zwołania.

Po poddaniu pod głosowanie proponowany Porządek Obrad Zebrania, został jednogłośnie przyjęty przez Zebranie. W głosowaniu brało udział 47 delegatów.

Po odebraniu protokołu Komisji Mandatowo – Wyborczej, Przewodniczący Zebrania przeszedł do procedowania nad przyjętym Porządkiem Obrad Zebrania.

AD. 1.

Przewodniczący Zebrania zaproponował, że procedurę wyborów przedstawi przed rozpoczęciem głosowania. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

AD. 2.

Przewodniczący Zebrania rozpoczął procedurę wyłonienia kandydatów na delegatów Związku, na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego kadencji władz na lata 2017 – 2020. W pierwszej kolejności poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowo – Wyborczej, o odczytania zgłoszonych już kandydatur.

Głos Zabrał Pan Józef Rowicki – Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej, który rozpoczął odczytywanie nazwisk zgłoszonych kandydatów, prosząc jednocześnie o wyrażanie przez nich zgody na kandydowanie:

1) Pan Ryszard Kapłon – delegat RKS BOCK w Rawiczu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
2) Pan Wojciech Kowalczyk- delegat MKS DIANA w Poznaniu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
3) Pan Tomasz Pawlak – Prezes Związku posiadający bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 4 pkt 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 2 Regulaminu Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
4) Pan Mateusz Dziubek – delegat SS BELLONA w Kaliszu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
5) Pan Andrzej Cepa – delegat UKS LESNA w Lesznie, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
6) Pan Stanisław Kopaniarz – delegat WKS GRUNWALD w Poznaniu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
7) Pan Dawid Migała – delegat WKS GRUNWALD w Poznaniu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
8) Pan Marek Zimnoch – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
9) Pan Wiesław Chiliński – delegat KSS LOK VIS w Gostyniu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
10) Pan Maciej Kandulski – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
11) Pan Przemysław Szemraj – delegat SKS DWÓR GRUNWALDZKI w Poznaniu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie;
12)  Pan Szymon Anders – delegat KS DEFENDU Sp. z o.o. w Poznaniu, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie.

Po przedstawieniu powyższych kandydatur głos zabrał Przewodniczący Zebrania, który wyjaśnił Zebraniu, że zgodnie z przyznanym limitem przez PZSS, Związek posiada 11 delegatów na jego walne zgromadzenie. Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zmianami opublikowanymi w Dz.U. z 2016 r. poz. 1170 i 1171), nie można łączyć funkcji delegata z funkcją w zarządzie polskiego związku sportowego. Dlatego zaproponowano 12 kandydatów, gdyż Związek będzie podejmował czynności, których celem będzie wprowadzenie do Zarządu PZSS przedstawiciela naszego Związku, który automatycznie starci status delegata. W związku z powyższym Przewodniczący obrad poprosił zebranych delegatów o dalsze kandydatury, gdyż niezbędne jest stworzenie listy delegatów rezerwowych.

Z sali padły następujące kandydatury:

Pan Przemysław Nowak – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, zgłosił kandydaturę Pani Wiktorii Szymaniak – delegatki WTS TARCZA 96 w Poznaniu, posiadającej czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraziła zgodę na kandydowanie;

Pan Wiesław Chiliński – delegat KSS LOK VIS w Gostyniu zgłosił kandydaturę Pana Macieja Madajki – delegata KSS LOK VIS w Gostyniu, posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie.

W tym miejscu o głos poprosił Pan Krzysztof Klaczyński – delegat WTS TARCZA 96 w Poznaniu, który chciał w krótkich słowach przybliżyć kandydaturę Pani Wiktorii Szymaniak. Stwierdził on, że większość wskazanych kandydatów nie wie i nie zajmuje się dyscyplinami strzelectwa dynamicznego takimi jak: IPSC, IDPA, czy też Liga Sportera, które także są częścią PZSS. Przedstawiona kandydatka to sędzia klasy III strzelectwa dynamicznego, która sędziuje na wszystkich zawodach strzelectwa dynamicznego, w tym także na Mistrzostwach Polski. Pan Krzysztof Klaczyński poprosił, by chociaż jedna osoba będąca delegatem Związku na WZD PZSS, reprezentowała konkurencje strzelectwa dynamicznego.

Następnie Pan Andrzej Ozorowski – delegat KS MAGNUM w Poznaniu, zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Bartkowiaka – delegata Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania. Pan Ryszard Bartkowiak nie wyraził zgody na kandydowanie.

Po tym wystąpieniu, Pan Stanisław Majtas – delegat KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu, zaproponował kandydaturę Pana Henryka Kubika – delegata KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu, posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Związku w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Obrad Zebrania – wyraził zgodę na kandydowanie.

Z uwagi na fakt, że nikt więcej nie zgłosił innych kandydatur, Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek o zamkniecie listy kandydatów. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez zebranie. W głosowaniu brało udział 47 delegatów.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej przedstawił jednorodna listę kandydatów na delegatów Związku, na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji władz na lata 2017 – 2020. Przedstawiała się ona następująco:

1) Anders Szymon
2) Cepa Andrzej
3) Chiliński Wiesław
4) Dziubek Mateusz
5) Kandulski Maciej
6) Kapłon Ryszard
7) Kopaniarz Stanisław
8) Kowalczyk Wojciech
9) Kubik Henryk
10) Madajka Maciej
11) Migała Dawid
12) Pawlak Tomasz
13) Szemraj Przemysław
14) Szymaniak Wiktoria
15) Zimnoch Marek

W związku ze zbliżająca się przerwą na sporządzenie kart do głosowania, o głos poprosił Pan Andrzej Cepa – wiceprezes Związku, który pokrótce przedstawił sytuacje związaną z rozegranymi w dniach 17 i 18 września 2016 roku, Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików, we Wrocławiu, podczas których nie rozdano medali za zdobycie miejsc na podium. Zwrócił on uwagę na fakt, że dla uczniów szkół jest to pewna trudność w dokumentowaniu swojego udziału we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, która wynika z regulaminów powoływanych przez władze oświatowe. Powyższy fakt zrodził wiele kontrowersji wśród trenerów i zawodników z Wielkopolski. W związku z powyższym Zarząd Związku przyjął Uchwałę nr 18 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 13 października 2016 r., w sprawie zakupu pamiątkowych medali dla zawodników klubów sportowych zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, którzy zdobyli miejsca na podium Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w roku 2016. W ten sposób postanowiono uhonorować naszych mistrzów na najmłodszej kategorii wiekowej. Dyplomy i medale zostały już przygotowane i zostaną wręczone przedstawicielom klubów w czasie zarządzonej przerwy.

AD. 4.

Przewodniczący Zebrania zarządził przerwę dla Komisji Skrutacyjnej, na przygotowanie kart do głosowania.

AD. 5.

Przewodniczący Zebrania wznowił jego obrady.

Na obrady Zebrania, o godz. 17.30, przybyło pięciu delegatów uprawnionych do głosowania, którzy złożyli swoje podpisy na liście obecności. Od tego momentu na sali znajdowało się 52 delegatów, co stanowi 71,23% ogółu uprawnionych delegatów.

Na wstępie do wyborów, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wrócił on do pierwszego punktu Porządku Obrad Zebrania i przedstawił zasady głosowania i przeprowadzenia wyborów na delegatów Związku na WZD PZSS. Zasady te zostały określone w § 16 Regulaminu Obrad Zebrania. Przewodniczący przedstawił także szczegółowo § 18 pkt 1 Regulaminu Obrad Zebrania, określający kiedy głos oddany w przeprowadzanych wyborach będzie nieważny.

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do rozdania kart do głosowania.

Po wypełnieniu kart do głosowania zostały one przekazane Komisji Skrutacyjnej.

AD. 6.

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Zebrania zarządził przerwę na zliczenie głosów.

AD. 7.

Przewodniczący Zebrania wznowił obrady po zakończonych wyborach. Na początek Przewodniczący Zebrania zarządził ponowne zliczenie obecnych na sali delegatów, poprzez podniesienie mandatów. Po zliczeniu dokonanym przez Komisje Mandatowo – Wyborczą, okazało się, że na sali jest 48 delegatów, czterech opuściło obrady po oddaniu swoich kart do głosowania. Tak więc na Zebraniu pozostało 67,12% ogółu delegatów, co oznacza, że Zebranie nadal na podstawie § 31 ust. 3 pkt 1, posiada kworum, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, w pierwszym terminie jego zwołania.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, Panu Bogdanowi Wojtalowi, który na podstawie § 14 ust. 6 Regulaminu Obrad Zebrania, odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów.

Głosowało 52 delegatów, oddano 50 głosów ważnych i dwa głosy nieważne. Wyniki głosowania są następujące:

1) Pawlak Tomasz  46;
2) Kapłon Ryszard  43;
3) Zimnoch Marek  42;
4) Cepa Andrzej  40;
5) Chiliński Wiesław  40;
6) Kopaniarz Stanisław 39;
7) Kowalczyk Wojciech 39;
8) Dziubek Mateusz  38;
9) Anders Szymon  34;
10) Migała Dawid  33;
11) Szemraj Przemysław 32;
12) Kandulski Maciej  32;
13) Szymaniak Wiktoria 24;
14) Kubik Henryk  10;
15) Madajka Maciej  7.

Zgodnie z postanowieniami § 16 pkt 9 Regulaminu Obrad Zebrania, delegatami na WZD PZSS zostało pierwszych 10 kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów:

1) Pawlak Tomasz;
2) Kapłon Ryszard;
3) Zimnoch Marek;
4) Cepa Andrzej;
5) Chiliński Wiesław;
6) Kopaniarz Stanisław;
7) Kowalczyk Wojciech;
8) Dziubek Mateusz;
9) Anders Szymon;
10) Migała Dawid;

Ponieważ limit delegatów, określony w § 15 ust. 2 Regulaminu Obrad Zebrania, wynosił 11 delegatów, kandydaci Przemysław Szemraj i Maciej Kandulski, uzyskując równa liczbę głosów, przeszli na podstawie § 16 pkt 10 Regulaminu Obrad Zebrania, do drugiej tury głosowania. Przedmiotowa, druga tura głosowania będzie polegała, na podstawie § 16 pkt 11 Regulaminu Obrad Zebrania, na wyborze jednego delegata, spośród dwóch kandydatów.

AD. 8.

Przewodniczący Zebrania polecił Komisji Skrutacyjnej przygotowanie dodatkowych kart do głosowania w drugiej turze wyborów.

Po rozdaniu nowych kart do głosowania i zebraniu oddanych głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Zebrania zaproponował, by w czasie zliczania głosów przejść do pkt 12 Porządku Obrad Zebrania – wolne głosy.

Zebranie nie zgłosiło sprzeciwu. O głos poprosił Pan Stanisław Kopaniarz – Przewodniczący Kolegium Sędziów Związku – delegat WKS GRUNWALD w Poznaniu. W swoim wystąpieniu odniósł się on do sprawy przedłużenia licencji sędziowskich na lata 2017 – 2020. Wskazał on na nieprawidłowości w zakresie sporządzania komunikatów z zawodów, co uniemożliwia weryfikację uczestnictwa poszczególnych sędziów w konkretnych zawodach.

O głos poprosił Pan Przemysław Nowak – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, który poprosił Pana Stanisława Kopaniarza o przestawienie swoich uwag do konkretnych osób.

Pan Stanisław Kopaniarz odpowiedział, że nie będzie tego robił personalnie, gdyż tak na prawdę musiałby odnieść się do poszczególnych klubów, a nie osób.

Pan Przemysław Nowak poprosił, by jednak Pan Stanisław Kopaniarz odniósł się do poszczególnych klubów, gdyż co roku na Zebraniach podnoszony jest ten temat i nadal nie wiadomo jak poprawnie sporządzać komunikaty z zawodów.

Pan Stanisław Kopaniarz stwierdził, że nie będzie tego robił, gdyż nie do końca jest w tej chwili na to przygotowany. Podkreślił jedynie, że nie rozumie dlaczego sędziowie źle sporządzają wnioski o przyznanie licencji sędziowskich na lata 2017 – 2020, gdyż wszystkie informacje niezbędne do tego celu sa opublikowane na stronach internetowych zarówno PZSS, jaki i Związku.

W tej samej sprawie głos zabrał Przewodniczący Zebrania, który przedstawił informację dotyczącą stanu weryfikacji nowych przepisów, obowiązujących w nowym cyklu olimpijskim. Wskazał on na fakt, że pierwsze szkolenia w tym zakresie będą odbywać się dopiero w styczniu 2017 roku. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do wskazywania nowych procedur i przepisów sędziowskich, gdyż nie wiadomo jakie one będą. Zaproponował, by wraz z uregulowaniem przez PZSS sprawy nowych przepisów, zostało przeprowadzone spotkanie z przedstawicielami wszystkich klubów, na którym zostaną wyjaśnione wszystkie sporne kwestie. Zebranie to będzie jednak możliwe dopiera w 2017 roku.

O głos poprosił Pan Ireneusz Erenc – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, który zaproponował, by komunikaty z zawodów były przesyłane do Przewodniczącego Kolegium Sędziów Związku, najpóźniej jeden tydzień po zawodach. Taka sytuacja jest konieczna i jak najbardziej pożądana.

Następnie głos zabrał Pan Stanisław Majtas – delegat KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu, który wskazał na nieprawidłowości w samym PZSS, za przykład dając osobie Pana Henryka Kubika, który zdawał egzamin razem z innymi sędziami, na klasę państwową, a do dnia dzisiejszego nie uzyskał tych uprawnień, pomimo tego, że inni te klasę już posiadają.

Pan Stanisław Kopaniarz, w odpowiedzi na wypowiedź Pana Stanisława Majtasa stwierdził, że wszystkie nieprawidłowości najlepiej będzie korygować po przeprowadzenia obecnie trwającego cyklu szkoleń, dlatego, że Kolegium Sędziów Związku będzie wtedy dysponowało szeroka wiedzą w tym temacie.

Następnie o głos poprosił Pan Robert Karkosz – delegat KBS w Rawiczu, który zadał pytanie: jakie granice wiekowe będą obowiązywały młodzież startującą w ramach zawodów przeprowadzanych w szkołach oraz czy te osoby będą musiały posiadać licencje zawodnicze? Ponadto zadał pytanie: ile zawodów w roku klub będzie musiał zorganizować, dla zaliczenia pracy z młodzieżą?

Odpowiedział Przewodniczący Zebrania, który wskazał, że na ten temat była mowa na początku zebrania, że ta sprawa będzie rozwiązywana w pierwszej połowie roku 2017. Dodatkowo Pan Przewodniczący Zebrania poinformował zebranych, ze na postawie wniosku złożonego na poprzednim Zebraniu, Zarząd Związku wystąpił do Zarządu PZSS z projektem nowelizacji regulaminu licencyjnego, polegającej na tym, że jasno i wyraźnie, regulamin en wskazywałby dolna granice wieku osoby, mogącej uzyskać licencje zawodniczą. Z posiadanych informacji wynika, że projekt został odrzucony i Zarząd PZSS stoi na stanowisku, że jedynym decydentem w tej sprawie jest lekarz, który swoim podpisem wyraża zgodę na starty najmłodszych zawodników w zawodach, co daje im możliwość uzyskania licencji zawodniczej.

Głos zabrał Prezes Związku, Który korzystając z okazji odniósł się do pkt 10 Porządku Obrad Zebrania (wybór pełnomocnika) i poprosił wiceprezesa Związku Pana Mateusza Dziubka, o zinterpretowanie przepisu ustawy. Zaproponował on, by takich pełnomocników Związku wybrać co najmniej trzech i żeby dwóch z nich działało solidarnie, przy podpisywaniu umów z członkami Zarządu Związku. Poprosił także, by osoby zgłaszane na pełnomocników były dyspozycyjne i najlepiej z okolic Poznania, co ułatwi pracę Zarządu Związku. Zaznaczył także, że osoby wybrane na pełnomocników Związku będą piastować tę funkcję do następnych wyborów w maju przyszłego roku.

Pan Mateusz Dziubek odpowiadając na pytanie wskazał, że zapis ustawowy mówi o pełnomocniku w liczbie pojedynczej, co wyklucza działanie solidarne, tak jak to jest zapisane w Statucie Związku.

Pan Ryszard Kapłon – Przewodniczący Zebrania, oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który przestawił wyniki wyborów uzupełniających na delegatów Związku.

Głosowało 48 delegatów, oddano 47 głosów ważnych i jeden głos nieważny. Wyniki głosowania są następujące:

1) Szemraj Przemysław  27;
2) Kandulski Maciej  20.

Jedenastym delegatem Związku na WZD PZSS w kadencji władz w latach 2017 – 2020 został Pan Przemysław Szemraj.

Pełne wyniki wyborów zostały zawarte w Protokole Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu z wyborów delegatów WZSS w Poznaniu, które odbyły się w dniu 30 listopada 2016 roku na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego kadencji 2017 / 2020, stanowiącym załącznik do Protokołu Zebrania.

AD. 9.

Przewodniczący Zebrania, w związku z zakończeniem procedury wyborczej przeszedł do kolejnego punktu obrad. Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 12, Zebraniu został przedstawiony projekt uchwały o wyborze delegatów. O głos poprosił Prezes Związku, który wyjaśnił, że zgodnie z § 17 Regulaminu Obrad Zebrania, delegatami rezerwowymi zostają osoby biorące udział jako kandydaci w wyborach, w kolejności uzyskiwanej liczby głosów.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt:

Uchwały nr 4 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji 2017 - 2020.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 48 delegatów.

AD. 10.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do następnego punktu obrad, którym był wybór pełnomocników do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku.

Przewodniczący Zebrania zaproponował, by Związek powołał dwóch pełnomocników. Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 4, Zebranie przyjęło ten wniosek jednogłośnie, przy obecności 48 delegatów.

Następnie glos zabrał Prezes Związku, który mając na uwadze dyskusję, która odbyła się w punkcie 8 porządku obrad, dotycząca kandydatów na pełnomocników, ze swoje strony zaproponował on by zostali nimi:

  • Pan Leonard Kostera – delegat MKS DIANA w Poznaniu – wyraził zgodę na kandydowanie;
  • Pan Sławomir Baszyński – delegat KBS w Śremie – wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponieważ z sali nie padły inne kandydatury, Przewodniczący Zebrania poddał obie kandydatury pod osobne głosowanie. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez Zebranie, przy obecności 48 delegatów.

AD. 11.

Przewodniczący Zebrania, w związku z zakończeniem procedury wyboru pełnomocników przeszedł do kolejnego punktu obrad. Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 6, Zebraniu został przedstawiony projekt uchwały o wyborze pełnomocników do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt:

Uchwały nr 5 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 48 delegatów.

AD. 12.

Z uwagi na wyczerpanie wolnych głosów, które miały miejsce w punkcie 8 porządku obrad, a także z uwagi na to, że nikt nie zgłosił się do głosu, Przewodniczący Zebrania przeszedł do następnego punktu obrad.

AD. 13.

O głos poprosił Prezes Związku, który podziękował wszystkim przybyłym delegatom, pogratulował wybranym delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS w kadencji władz na lata 2017 – 2020 oraz wybranym pełnomocnikom.

Przewodniczący Zebrania – Pan Ryszard Kapłon z uwagi na wyczerpanie Porządku Obrad Zebrania zamknął jego obrady.