Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2017 r.

Protokół

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

z dnia 15 maja 2017 r.


W dniu 15 maja 2017 r. o godz. 16.30, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwane dalej „Zebraniem”. Przedmiotowe Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie Uchwały nr 20/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W posiedzeniu wzięli udział delegaci 30 podmiotów zrzeszonych w Związku, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie Uchwały nr 15/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020 (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Spośród 90 delegatów na zebranie przybyło 81, nieobecni to 9 osób z następujących podmiotów:

•    KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu – 1 osoba,
•    KSS LOK VIS w Gostyniu – 1 osoba,
•    MKS DIANA w Poznaniu – 1 osoba,
•    Sekcja Strzelecka WKS GRUNWALD  w Poznaniu – 1 osoba,
•    Sekcja Strzelecka BRACTWA KURKOWEGO w RAWICZU – 1 osoba,
•    UKS DELFIN w Biedrusku – 1 osoba,
•    UKS TARCZA w Pile - 1 osoba,
•    KBS Borek Wielkopolski – 1 osoba,
•    Stowarzyszenie ZBROJOWNIA w Czapurach – 1 osoba.

Zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 1 przywołanej powyżej Uchwały, o godz. 16:30, zebranie w pierwszym terminie otworzył Prezes Związku, Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów.

Prezes Związku zaproponował kandydaturę delegata Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania oraz kandydaturę delegata Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza Zebrania. Obydwie kandydatury poddano pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania – Pan Ryszard Kapłon poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowo – Wyborczej. Z sali padły następujące kandydatury :

1.    Pan Bogdan Wojtal,
2.    Pan Maciej Madajka,
3.    Pan Jakub Masłowski.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Za przyjęciem Komisji Mandatowo – Wyborczej w powyższym składzie delegaci głosowali jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Mandatowo – Wyborczej został Pan Bogdan Wojtal, któremu przewodniczący Zebrania przekazał listy obecności, w celu określenia przez komisję prawomocności Zebrania.

Po przeprowadzonej weryfikacji list obecności, Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej, Pan Bogdan Wojtal zabrał głos i stwierdził, iż Zebranie w pierwszym terminie posiada kworum. Ustalono, iż z 90 uprawnionych delegatów na sali przebywa 77 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowi 85,5 % ich ogólnej ilości.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o przyjęcie Regulaminu Zebrania. W związku z brakiem uwag delegatów co do Regulaminu, Przewodniczący – Pan Ryszard Kapłon, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W głosowaniu brało udział 77 delegatów. Regulamin przyjęto przy jednym wstrzymującym się głosie.

W tym miejscu o godz. 16:50 na salę obrad przybył delegat Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego  „Tarcza 96” w Poznaniu – Pan Krzysztof Klaczyński. Od tego momentu w Zebraniu brało udział 78 delegatów uprawnionych do głosowania.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o podanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Skrutacyjnej padły następujące kandydatury :

1.    Pan Piotr Domaniecki – wyraził zgodę na kandydowanie,
2.    Michał Wawrzyniak – wyraził zgodę na kandydowanie,
3.    Krzysztof Grzesiak – wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie powyższe kandydatury.
W głosowaniu brało udział 78 delegatów Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej
w podanym składzie delegaci głosowali jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej Zebrania został Pan Piotr Domaniecki.

W tym miejscu na salę obrad przybyli delegaci Klubu Strzeleckiego „ TMA 1993 Group” Spółka z o.o. w Kaliszu, Panowie – Marcin Mowczan oraz Tomasz Chołys. Od tego momentu w Zebraniu brało udział 80 delegatów uprawnionych do głosowania.

Do Komisji Uchwał i Wniosków delegaci zaproponowali kandydatury:

1.    Pani Julita Madajka – wyraziła zgodę,
2.    Pan Kazimierz Sadowski – wyraził zgodę,
3.    Pan Grzegorz Jaskuła – wyraził zgodę.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie powyższe kandydatury.
W głosowaniu brało udział 80 delegatów. Delegaci jednogłośnie głosowali za przyjęciem wskazanych kandydatur. Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania został Pan Kazimierz Sadowski.

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek jego obrad i zaproponował wprowadzenie do niego poprawki polegającą na  wprowadzeniu punktu o następującej treści:

„Wybór pełnomocnika WZSS do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu WZSS.”

Zapis ten miał być punktem 22 porządku obrad, a punkty następujące po nim, miały uzyskać kolejne numery.

W związku z powyższym Przewodniczący poprosił delegatów o podjęcie głosowania nad porządkiem obrad. W głosowaniu brało udział 80 delegatów,
którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem porządku obrad Zebrania
z wprowadzoną zmianą.

Porządek Obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 15 maja 2017 roku

1.    Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS z dnia 11 maja 2016 roku oraz protokółu z obrad Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Delegatów WZSS z dnia 30 listopada 2016 roku.
2.    Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu WZSS z działalności w roku 2016:

a)    z realizacji uchwał Zebrania WZSS – część finansowa;
b)    z realizacji uchwał Zebrania WZSS – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku;
c)    z realizacji uchwał Zebrania WZSS – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku.

3.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
4.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
5.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi WZSS za rok 2016.
6.    Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały zatwierdzającej plan finansowy Związku na rok 2017 – preliminarz wydatków.
7.    Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
8.    Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą plan finansowy Związku na rok 2017 – preliminarz wydatków.
9.    Wyróżnienia i nagrody.
10.    Nadanie godności „Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”, przyjęcie stosownej uchwały przez Zebranie WZSS.
11.    Przyjęcie uchwały dotyczącej liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku w nowej kadencji władz.
12.    Przedstawienie kandydatur na Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
13.    Wybory Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
14.    Przerwa – obrady Komisji Mandatowo – Wyborczej i Skrutacyjnej Zebrania WZSS.
15.    Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
16.    Przedstawienie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
17.    Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
18.    Przerwa – obrady Komisji Mandatowo – Wyborczej i Skrutacyjnej Zebrania WZSS.
19.    Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
20.    Przerwa – pierwsze zebranie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku – konstytuowanie się składów obu organów.
21.    Ogłoszenie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną Związku podziału funkcji w obu organach.
22.    Wybór pełnomocnika WZSS do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu WZSS.
23.    Wolne wnioski.
24.    Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków Komisji Mandatowo – Wyborczej i Skrutacyjnej Zebrania WZSS.
25.    Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków Zebrania WZSS.
26.    Głosowania nad zgłoszonymi propozycjami uchwał i wniosków.
27.    Zamknięcie obrad Zebrania WZSS.

Ad 1.
W tym miejscu zgodnie z zatwierdzonym przez zebranych delegatów porządkiem obrad Zebrania, Przewodniczący Zebrania zgodnie z pkt 1, przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołów z obrad:

•    Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Związku z dnia 11 maja 2016 r.
•    Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku z dnia 30 listopada 2016 r.

pytając się delegatów o to, czy zapoznali się z przedmiotowymi protokołami.
Z sali nie padły żadne uwagi do wskazanych protokołów, a wszyscy delegaci potwierdzili, iż zapoznali się powyższymi protokołami. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o przeprowadzenie głosowań, odrębnych dla każdego protokołu.

Za przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Związku z dnia 11 maja 2016 r. delegaci głosowali jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 80 delegatów.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku z dnia 30 listopada 2016 r., który to protokół delegaci przyjęli przy jednym wstrzymującym się głosie. W głosowaniu brało udział 80 delegatów.

Ad. 2.
Przechodząc do punktu 2 porządku obrad Przewodniczący Zebrania zapytał delegatów, czy mają uwagi co do poszczególnych sprawozdań tj.:

1.    Sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania Związku – części finansowej,
2.    Sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania Związku – części dot. zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku,
3.    Sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania Związku – realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poprosił o głosowanie kto jest za przyjęciem powyższych sprawozdań. W głosowaniu brało udział 80 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem wskazanych sprawozdań za rok 2016.

Ad. 3.
Zgodnie z pkt 3 porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji za rok 2016. Przewodniczący Komisji wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za rok 2016.

Ad. 4.
Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad wyżej wymienionymi sprawozdaniami.

Głos zabrał delegat Strzeleckiego Klubu Sportowego „INTERCONTINENTAL” w Pile – Pan Kazimierz Sadowski, składając wniosek formalny o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z jej sugestiami w postaci uchwał.

Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o zapisanie uwag Komisji Rewizyjnej i przedstawienie ich w swoim sprawozdaniu w pkt 25 porządku obrad Zebrania.

Ad. 5.
Ponieważ żaden z delegatów nie zabrał głosu, Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o głosowanie nad:

Uchwałą nr 1 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2016 Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

W głosowaniu brało udział 80 delegatów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tym samym udzielono absolutorium za rok 2016, ustępującemu Zarządowi Związku.

Ad. 6.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przedstawienia Zebraniu projektu Uchwały zatwierdzającej plan finansowy Związku na rok 2017 – preliminarz wydatków, Przewodniczący Zebrania poprosił o zabranie głosu Prezesa Związku – Pana Tomasza Pawlaka. Prezes omówił obszernie sprawy związane z preliminarzem wydatków poruszając m.in. kwestie strzelnic, szkoleń sędziowskich, dofinansowania młodzieży i poprosił o głosowanie nad przyjęciem preliminarza wydatków na rok 2017.

Ad. 7.
Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym dokumentem.
W tym miejscu głos zabrał delegat Międzyszkolnego Klubu Sportowego „MUSZKIET” w Wieleniu – Pan  Andrzej Gajdziński. Przedstawił sprawę licencji zawodniczych, które są ściśle powiązane z licencjami klubowymi. Zawodnik należący do klubu, który nie posiada licencji na dany rodzaj konkurencji, nie może uczestniczyć w zawodach w tej konkurencji z powodu braku licencji. Zgłosił wniosek formalny, żeby Zarząd Związku zgłosił ten problem do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zabierając głos w tej sprawie – w odpowiedzi na wniosek delegata – Pana Andrzeja Gajdzińskiego, Prezes Związku wyjaśnił, iż zabranie głosu przez w/w delegata nie dotyczy bieżącego punktu obrad w sprawie preliminarza wydatków na rok 2017. Prezes poprosił, ażeby delegat zgłosił swój wniosek zgodnie z porządkiem obrad. Odpowiadając jednak na pytanie, Prezes wskazał, iż licencja zawodnicza jest ściśle związana z licencją klubową i jeżeli klub nie posiada licencji w danej dyscyplinie sportu strzeleckiego, to zawodnik tego klubu nie otrzyma licencji zawodniczej, dedykowanej danej dyscyplinie sportu strzeleckiego. Określają to regulaminy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Głos zabrał delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie – Pan Ryszard Bartkowiak. Poprosił Przewodniczącego Zebrania o zdyscyplinowanie delegatów, ażeby zabierali głos w sprawach odnoszących się do danego – bieżąco omawianego punktu z porządku obrad.

Ad. 8.
Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o głosowanie nad przyjęciem:

Uchwały nr 2 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2017.

W głosowaniu brało udział 80 delegatów. Uchwała nr 2 została przyjęta przez delegatów jednogłośnie.

Ad. 9.
Przechodząc do następnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zebrania poprosił Prezesa Związku o przedstawienie przyznanych przez Zarząd Związku wyróżnień i nagród.

W tym miejscu o godz. 17:30 na salę obrad przybył delegat Stowarzyszenia „European Security Academy Shooting Club” – Pan Artur Rychard. Od tego momentu w Zebraniu brało udział 81 delegatów uprawnionych do głosowania.

Prezes Związku przedstawił zgromadzonym delegatom treść Uchwały nr 26/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyróżnienia czołowych zawodników, trenerów i członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zarząd Związku po przeprowadzonej analizie wyników we współzawodnictwie dzieci, młodzieży w latach 2013 – 2016,  wyróżnił:

1)    pucharami i dyplomami, następujących członków zwyczajnych Związku:

a)    za zdobycie tytułu najlepszego klubu Wielkopolski we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Sekcję Strzelecką Wojskowego Klubu Sportowego "GRUNWALD"
w Poznaniu,
b)    za zajęcie drugiego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu,
c)    za zajęcie trzeciego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Uczniowski Klub Strzelecki "LESNA" Leszno;

2)    dyplomami, następujących członków zwyczajnych Związku:

a)    za zajęcie czwartego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Myśliwski Klub Sportowy "DIANA" w Poznaniu,
b)     za zajęcie piątego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Uczniowski Klub Sportowy "DELFIN" w Biedrusku,
c)    za zajęcie szóstego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Stowarzyszenie Strzeleckie "BELLONA" w Kaliszu.

Zarząd Związku nadał wyróżnienia w uznaniu za wysokie wyniki rywalizacji sportowej oraz godne reprezentowanie Wielkopolski w zawodach strzeleckich, w latach 2013 – 2016, następującym zawodniczkom i zawodnikom:

1)    w dyscyplinie pistolet:

a)    Dominika Bartosz – UKS "LESNA" Leszno,
b)    Miłosz Wachowiak – UKS "LESNA" Leszno,
c)    Filip Wagner – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu;

2)    w dyscyplinie karabin:

a)    Dawid Migała – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu,
b)    Sonia Wojtal – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu,

3)    w dyscyplinie strzelba gładkolufowa:

a)    Kacper Dopierała – MKS "DIANA" w Poznaniu,
b)    Michał Kowalski – RKS "BOCK" w Rawiczu,
c)    ze szczególnym uwzględnieniem występów na arenach międzynarodowych:
-    Piotr Kowalczyk – MKS "DIANA" w Poznaniu,
-    Jaromir Wojtasiewicz – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu.

Zarząd Związku nadał wyróżnienia w uznaniu za wkład pracy w wyszkolenie zawodników i pracę trenera strzelectwa sportowego, w latach 2013 – 2016, następującym trenerom:

1)    Marek Czupryniak – UKS "DELFIN" Biedrusko;
2)    Radomyr Ivanov – UKS "LESNA" Leszno;
3)    Ryszard Kapłon – RKS "BOCK" w Rawiczu;
4)    Wojciech Kowalczyk – MKS "DIANA" w Poznaniu;
5)    Józef Rowicki – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu;
6)    Arkadiusz Szymanek – SS "BELLONA" w Kaliszu;
7)    Mieczysław Wiśniewski – KSS LOK "BURSZTYN" w Kaliszu.

Zarząd Związku nadał wyróżnienie za wkład pracy w wyszkolenie zawodników i pracę trenera koordynatora strzeleckiej kadry Wielkopolski, w latach 2013 – 2016 - Przemysławowi Szemrajowi – SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu.

Następnie Prezes Związku wręczył przedstawione powyżej wyróżnienia.

Ad. 10.
Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Zebrania Przewodniczący poprosił Prezesa o przedstawienie Uchwały nr 24 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zebrania Delegatów Związku z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zabierając głos w tej sprawie Prezes Związku wspomniał osobę Prezesa Okręgowego Leszczyńskiego Związku  Strzelectwa – Pana Bogdana Pokładeckiego, jednocześnie prosząc delegatów o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.

Zarząd Związku korzystając ze swoich uprawnień wynikających ze statutu postanowił zaproponować Zebraniu uhonorowanie nadaniem godności Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego następujących osób:

1.    Pana Stanisława Kopaniarza,
2.    Pana Stanisława Majtasa,
3.    Pana Andrzeja Cepę.

Po przedstawieniu powyższych kandydatur, Prezes Związku poprosił o głosowanie nad uchwałą nadającą tytuł Członka Honorowego Związku wymienionym osobom.
Przewodniczący Zebrania poprosił o dyskusję nad przyznaniem tytułu Panom: Stanisławowi Kopaniarzowi, Stanisławowi Majtasowi oraz Andrzejowi Cepie.

Głos w tej sprawie zabrał delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa – Pan Przemysław Nowak, składając wniosek formalny o przyjęcie powyższej uchwały przez aklamację. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek Pana Nowaka. W głosowaniu brało udział 81 delegatów, którzy jednogłośnie głosowali za przyjęciem:

Uchwały nr 3 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania godności Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Po przegłosowaniu przedmiotowej uchwały, Prezes Związku wręczył wyróżnionym osobom pamiątkowe tabliczki, stwierdzające nadanie godności Członka Honorowego Związku.

Ad. 11.
Następnie zgodnie z pkt 11 porządku obrad, Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie uchwały dotyczącej liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku w nowej kadencji władz.

Prezes Zarządu zabrał głos w tej sprawie i ze strony ustępującego Zarządu zaproponował, żeby nie dokonywać zmian w ilości Członków Zarządu Związku, jak również ilości członków Komisji Rewizyjnej Związku. Ilość ta jest zgodna ze statutem Związku i określa Członków Zarządu w liczbie 11, a Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5. Prezes zaproponował przyjęcie Uchwały,
która mówi, iż Członków Zarządu jest 11, a Członków Komisji Rewizyjnej – 5. Ponieważ z sali nie padły inne propozycje, Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o głosowanie nad:

Uchwałą nr 4 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej kadencji władz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na lata 2017 / 2020.

W głosowaniu brało udział 81 delegatów, którzy przyjęli ją  jednogłośnie.

W związku z powyższym Zebranie określiło, że w nowej kadencji władz, w latach 2017 – 2020, Zarząd Związku będzie liczył 11 członków, a Komisja Rewizyjna Związku, 5 członków.

Ad. 12.
W kolejnym punkcie porządku obrad, Przewodniczący Zebrania przedstawił procedurę wyboru Prezesa Związku, określoną w § 35 ust. 2 oraz § 36 Statutu Związku, a także § 17 Regulaminu Zebrania.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o podawanie kandydatur na stanowisko Prezesa Związku oraz jednocześnie wezwał Przewodniczącego Komisji Mandatowo - Wyborczej o przedstawienie swojego protokołu.

Przewodniczący Komisji Mandatowo - Wyborczej zaproponował kandydaturę Pana Tomasza Pawlaka, który posiadał bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 4 pkt 1 Statutu Związku, zarazem pytając go o zgodę na kandydowanie na to stanowisko. Pan Tomasz Pawlak wyraził zgodę i złożył stosowne oświadczenie, wypełniając tym samym postanowienia § 36 ust. 4 Statutu Związku. Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej zapytał, czy są inne kandydatury. Żaden z delegatów nie zgłosił innej kandydatury na stanowisko Prezesa Związku. W tym miejscu Przewodniczący Zebrania podziękował Przewodniczącemu Komisji Mandatowo - Wyborczej oraz poprosił, aby Przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej przekazał protokół Komisji Skrutacyjnej. Poprosił również Członków Komisji Skrutacyjnej
o przygotowanie kart do głosowania na stanowisko Prezesa Związku.

Ad. 13.
Następnie Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali delegatom karty do głosowania i przystąpiono do głosowania.

Po oddaniu głosów Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania od delegatów i udała się obliczyć wyniki wyborów.

Ad. 14.
W tym miejscu Przewodniczący Zebrania ogłosił 10 minutową przerwę.

Ad. 15.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zebrania odczytał protokół z wyborów Prezesa Związku. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, iż w głosowaniu oddano 81 głosów ważnych. Za wyborem Pana Tomasza Pawlaka na stanowisko Prezesa Związku głosowało 79 delegatów, przeciw głosowało 2 delegatów. Tym samym Pan Tomasz Pawlak został wybrany na Prezesem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na nową kadencję władz w latach 2017 - 2020.

Po ogłoszeniu wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Zebranie opuścił delegat Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „WIARUS” w Obornikach – Pan Krzysztof Dolata. Od tego momentu, liczba delegatów uprawnionych do głosowania wynosiła 80.

Przewodniczący Zebrania oddał głos nowo wybranemu Prezesowi, który podziękował wszystkim delegatom za wybór.

Ad. 16
Przewodniczący Zebrania przedstawił procedurę wyboru:

-    członków Zarządu Związku, określoną w § 35 ust. 3 oraz § 36 Statutu Związku, a także § 18 Regulaminu Zebrania,
-    członków Komisji Rewizyjnej Związku, określoną w § 43 ust. 2 oraz § 44 - związku z § 36 Statutu Związku, a także § 18 Regulaminu Zebrania.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. przedstawienia kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.

Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowo - Wyborczej o przedstawienie kandydatów do Zarządu Związku jak również poprosił delegatów o podanie kandydatur z sali.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej przedstawił następujące kandydatury:

1)    Pan Andrzej Cepa, delegat UKS „LESNA” w Lesznie – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
2)    Pan Wiesław Chiliński, delegat KSS LOK „VIS” w Gostyniu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
3)    Pan Maurycy Dopierała, delegat MKS „DIANA” w Poznaniu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
4)    Pan Mateusz Dziubek, delegat SS „BELLONA” w Kaliszu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
5)    Pan Ryszard Bartkowiak, delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
6)    Pan Marek Jankowski, delegat KSS LOK „VIS” w Gostyniu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
7)    Pan Ryszard Kapłon, delegat RKS „BOCK” w Rawiczu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
8)    Pan Stanisław Kopaniarz, delegat Sekcji Strzeleckiej WKS „GRUNWALD” w Poznaniu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
9)    Pan Piotr Leśniewski, delegat PKS w Pile – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
10)    Pan Marek Zimnoch, delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku.

Z sali padły następujące kandydatury:

1)    Pan Zbigniew Baszczuk, delegat Stowarzyszenia „ZBROJOWNIA” w Czapurach – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku – zgłoszony przez delegata Stowarzyszenia „ZBROJOWNIA” w Czapurach – Pana Waldemara Pogodzińskiego,
2)    Pani Wiktoria Szymaniak, delegatka WTS „TARCZA’96” w Poznaniu – która posiadała czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku – zgłoszona przez delegata Stowarzyszenia „ZBROJOWNIA” w Czapurach – Pana Jędrzeja Sierackiego,
3)    Pan Szymon Anders, delegat Klubu Strzeleckiego „DEFENDU” Sp. z o.o. – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku – zgłoszony przez delegata Sekcji Strzelectwa Sportowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie – Pana Sławomira Baszyńskiego.

Do Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej przedstawił następujące kandydatury:

1)    Pan Sławomir Baszyński – delegat SSS Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
2)    Pan Arkadiusz Druszcz – delegat SKS „INTERCONTINENTAL” w Pile – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
3)    Pan Ireneusz Erenc – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
4)    Pan Leonard Kostera – delegat MKS „DIANA” w Poznaniu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku,
5)    Pan Henryk Kubik – KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu – który posiadał czynne i bierne prawo wyborcze na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 Statutu Związku.

Z sali nie padły żadne kandydatury do Komisji Rewizyjnej Związku.

Wszyscy wymieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli stosowne pisemne oświadczenia, wypełniając tym samym postanowienia § 36 ust. 4 Statutu Związku.

Ad. 17
Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej przypomniał delegatom zasady głosowania, po czym przystąpili oni do głosowania.

Ad. 18
Po zebraniu przez Komisję Skrutacyjną od delegatów kart do głosowania, Przewodniczący Zebrania ogłosił 15 min. przerwę.

Po oddaniu kart do głosowania, około godz. 19:30 Zebranie opuścili delegaci:
1)    Pan Piotr Wolny – Wielkopolski KS „GRUNWALD” w Poznaniu,
2)    Pan Piotr Piskorski Wielkopolski KS „GRUNWALD” w Poznaniu,
3)    Pan Andrzej Gajdziński – MKS „MUSZKIET” w Wieleniu.

Na sali pozostało 77 delegatów uprawnionych do głosowania.

Ad. 19
Po 15 min przerwy Przewodniczący Zebrania wznowił obrady.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zebrania, Pan Piotr Domaniecki, przedstawiając wyniki wyborów. Do Zarządu Związku wybrane zostały następujące osoby:

1)    Pan Cepa Andrzej – uzyskując 64 głosy,
2)    Pan Chiliński Wiesław – uzyskując 62 głosy,
3)    Pan Kapłon Ryszard – uzyskując 60 głosów,
4)    Pan Bartkowiak Ryszard – uzyskując 57 głosów,
5)    Pan Zimnoch Marek – uzyskując 57 głosów,
6)    Pan Dziubek Mateusz – uzyskując 56 głosów,
7)    Pan Jankowski Marek – uzyskując 56 głosów,
8)    Pan Dopierała Maurycy – uzyskując 53 głosy,
9)    Pan Kopaniarz Stanisław – uzyskując 52 głosy,
10)    Pan Leśniewski Piotr – uzyskując 41 głosów.

Pozostali kandydaci do Zarządu Związku, którzy nie zostali wybrani uzyskali następującą liczbę głosów:

1)    Pan Baszczuk Zbigniew – 33 głosy,
2)    Pani Szymaniak Wiktoria - 30 głosów,
3)    Pan Anders Szymon – 30 głosów.

W głosowaniu oddano 78 głosów ważnych oraz 2 głosy nieważne. Liczba uczestników Zebrania uprawnionych do udziału w głosowaniu wynosiła 81 osób. Do głosowania przystąpiło 80 delegatów. Do głosowania nie przystąpił delegat Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „WIARUS” w Obornikach – Pan Krzysztof Dolata z powodu wcześniejszego opuszczenia Zebrania.

Wybory wyłoniły członków Zarządu Związku w jednej turze głosowania, wg. zasad określonych w § 35 ust. 3 Statutu Związku oraz § 18 Regulaminu Zebrania.

Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały następujące osoby :

1)    Pan Erenc Ireneusz – uzyskując 75 głosów,
2)    Pan Kostera Leonard – uzyskując 75 głosów,
3)    Pan Druszcz Arkadiusz – uzyskując 74 głosy,
4)    Pan Kubik Henryk – uzyskując 73 głosy,
5)    Pan Baszyński Sławomir – uzyskując 73 głosy.

W głosowaniu oddano 80 głosów ważnych, nie oddano głosów nieważnych. Liczba uczestników Zebrania uprawnionych do udziału w głosowaniu wynosiła 81. Do głosowania przystąpiło 80 delegatów. Do głosowania nie przystąpił delegat Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „WIARUS” w Obornikach – Krzysztof Dolata z powodu wcześniejszego opuszczenia Zebrania.

Wybory wyłoniły członków Komisji Rewizyjnej Związku w jednej turze głosowania, wg. zasad określonych w § 35 ust. 3 Statutu Związku oraz § 18 Regulaminu Zebrania.

Komisja Skrutacyjna Zebrania stwierdziła, iż wybory do Zarządu Związku, jak również do Komisji Rewizyjnej Związku, zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem obrad Zebrania i Statutem Związku.

Ad. 20
Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił wybranych Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku o udanie się na pierwsze zebranie w celu ukonstytuowania się składów obu organów. Jednocześnie Przewodniczący Zebrania zgodnie z porządkiem obrad ogłosił przerwę.

Ad. 21
Po przerwie Przewodniczący Zebrania poprosił  Prezesa Związku, Pana Tomasza Pawlaka, o przedstawienie składu Zarządu Związku. Prezes oznajmił, że na pierwszym posiedzeniu Zarządu Związku kadencji władz, na lata 2017 – 2020, określono następujący podział funkcji:

Pan Mateusz Dziubek – Wiceprezes Urzędujący Związku,
Pan Andrzej Cepa – Wiceprezes Związku,
Pan Wiesław Chiliński – Skarbnik Związku,
Pan Marek Jankowski – Sekretarz Związku,
Pan Maurycy Dopierała – członek Zarządu Związku,
Pan Piotr Leśniewski – członek Zarządu Związku,
Pan Ryszard Kapłon – członek Zarządu Związku,
Pan Ryszard Bartkowiak – członek Zarządu Związku,
Pan Stanisław Kopaniarz – członek Zarządu Związku,
Pan Marek Zimnoch – członek Zarządu Związku.

Po przedstawieniu składu Zarządu Związku, Przewodniczący Zebrania poprosił Przedstawiciela wybranej Komisji Rewizyjnej o przedstawienie jej składu. Głos zabrał Pan Leonard Kostera i przedstawił jej skład:

Pan Leonard Kostera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Henryk Kubik – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Sławomir Baszyński – członek Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Arkadiusz Druszcz – członek Komisji Rewizyjnej Związku,
Pan Ireneusz Erenc – członek Komisji Rewizyjnej Związku.

W tym miejscu po ogłoszeniu składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku, Zebranie opuścili delegaci Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie – Pan Przemysław Nowak oraz pan Ryszard Wagner. Na sali pozostało 75 delegatów uprawnionych do głosowania.

Ad. 22
Przewodniczący Zebrania przeszedł do następnego punktu porządku obrad, tj. do wyboru Pełnomocnika do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku. Na początek przedstawił on zasady wyboru pełnomocników, określone w § 19 Regulaminu Zebrania.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Prezesa Związku.

W krótkich słowach Prezes Związku przedstawił zadania Pełnomocnika. Następnie zaproponował, by Pełnomocników było dwóch i przedstawił kandydatury:

-    Pan Sławomir Baszyński – delegat SSS Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie
-    Pan Leonard Kostera – delegat MKS „DIANA” w Poznaniu.

Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o zabranie głosu w tej sprawie. Spośród zebranych delegatów żaden nie zabrał głosu, w związku z czym Przewodniczący Zebrania zapytał o zgodę na kandydowanie Panów Baszyńskiego oraz Kosterę. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z § 19 pkt 4 Regulaminu Zebrania, jego Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące ilości Pełnomocników Związku w kadencji władz 2017 – 2020. Postawił również wniosek, by było ich dwóch. W głosowaniu brało udział 75 delegatów. Wniosek Przewodniczącego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Zebrania, na podstawie § 19 pkt 5 Regulaminu Zebrania zarządził odrębne głosowania nad każda kandydaturą. W głosowaniach brało udział 75 delegatów. Za powołaniem na Pełnomocnika Związku Pana Leonarda Kostery głosowało 74 delegatów, nikt nie głosował przeciw, jeden delegat wstrzymał się od głosu. Za powołaniem na Pełnomocnika Związku Pana Sławomira Baszyńskiego głosowało 74 delegatów, nikt nie głosował przeciw, jeden delegat wstrzymał się od głosu.

W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt:

Uchwały nr 5 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz.

Następnie poddał go pod głosowanie. W głosowaniu  brało udział 75 delegatów. Uchwała została przyjęta przez Zebranie jednogłośnie.

Ad. 23
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, tj. wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący Zebrania zapytał delegatów, kto chciałby zabrać głos.

Głos zabrał Prezes Tomasz Pawlak, stwierdzając, iż skierował do Komisji Uchwał
i Wniosków Zebrania trzy projekty uchwał, określające kierunek działań i prac nowo wybranego Zarządu:

-    Uchwała nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku,

-    Uchwała nr 7 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2018,

-    Uchwała nr 8 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie umorzenia zobowiązań finansowych członków zwyczajnych usuniętych z Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, powstałych z tytułu nieopłacenia składek członkowskich.

Pierwsza z uchwał stanowi program działania Związku na kadencję jego władz w latach 2017 – 2020. Określa kierunki działania Zarządu Związku i jego priorytety w zakresie realizacji celów statutowych. Druga z przedstawionych uchwał, to uchwała dające upoważnienie Zebrania dane Zarządowi Związku do określenia jego planu finansowego na rok 2018. Trzecia z uchwal reguluje zaległe sprawy składkowe. Prezes Związku przedstawił swoje stanowisko w zakresie możliwości odzyskania zaległych składek, od podmiotów ujętych w przedmiotowym projekcie, które jest znikome. W związku z powyższym, zaproponował by aa podstawie § 33 pkt 14 Statutu Związku, który stanowi, że Zebranie rozstrzyga sprawy, w których Statut nie określa kompetencji innych władz Związku, wskazane składki członkowskie umorzyć.

Po wystąpieniu Prezesa, Przewodniczący Zebrania udzielił głosu delegatowi SKS  „INTERCONTINENTAL” w Pile – Kazimierzowi Sadowskiemu, który poinformował zebranych delegatów, iż reprezentowany przez niego klub podpisał umowę z Poligonem Drawskim za pośrednictwem Ministerstwa Obrony Narodowej. Działa tam Wojskowa Sekcja Strzelań Długodystansowych.
Na podstawie porozumienia wstęp na poligon będzie możliwy również dla innych strzelców sportowych, zgodnie z ustaleniami z Panem Arkadiuszem Druszczem.

Ad. 24
Przewodniczący Zebrania podziękował Kazimierzowi Sadowskiemu i z uwagi na to, że nie było innych głosów, a Komisja Uchwał i Wniosków nie potrzebowała przerwy na swoje sprawozdanie, przeszedł do następnego punktu porządku obrad Zebrania i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania.

Ad. 25
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania, Pan Kazimierz Sadowski, stwierdził, że w pkt 4 porządku obrad złożył wniosek formalny o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z jej sugestiami w postaci uchwał. Jednak projekt Uchwały nr 6 Zebrania, zgłoszony przez Prezesa Związku, wyczerpuje ten wniosek i jest w stosunku do niego wnioskiem poszerzonym. W związku z tym, jego wniosek stał się bezprzedmiotowy. Następnie odczytał trzy projekty uchwał, złożone przez Prezesa Związku w pkt 23 porządku obrad Zebrania, stwierdzając, że są to wszystkie projekty złożone do komisji.

Ad. 26
Przewodniczący Zebrania podzelował Panu Kazimierzowi Sadowskiemu i poprosił delegatów o głosowanie nad:

Uchwałą nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku,

w treści przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania

W głosowaniu brało udział 75 delegatów. Uchwał została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o głosowanie nad:

Uchwałą nr 7 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2018.

W głosowaniu brało udział 75 delegatów. Uchwał została przyjęta jednogłośnie.

Kolejno Przewodniczący Zebrania poprosił delegatów o głosowanie nad:

Uchwałą nr 8 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie umorzenia zobowiązań finansowych członków zwyczajnych usuniętych
z Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, powstałych z tytułu nieopłacenia składek członkowskich.

W głosowaniu brało udział 75 delegatów. Uchwał została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 27
Następnie z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Zebrania – Pan Ryszard Kapłon zamknął obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 15 maja 2017 roku.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU