Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2018 roku.

 

Protokół 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 roku.

W dniu 9 maja 2018 r. o godz. 1700, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywane dalej „Zebraniem”, zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie Uchwały nr 8 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W Zebraniu wzięli udział delegaci podmiotów zrzeszonych w Związku, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie Uchwały nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020. (lista obecności stanowi załącznik  do niniejszego protokołu). Spośród 97 delegatów na zebranie przybyło 63, nieobecni to 34 osoby z następujących podmiotów: 

 • KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu - 2 osoby
 • KSS LOK „GILZA” w Pleszewie – 1 osoba
 • MKS „DIANA” w Poznaniu – 2 osoby
 • WKS „GRUNWALD” w Poznaniu – 2 osoby
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu – 1 osoba
 • Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu – 1 osoba
 • SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu – 1 osoba
 • SKS „INTER CONTINENTAL” w Pile – 1 osoba
 • UKS „DELFIN” w Biedrusku – 2 osoby
 • UKS „TARCZA” w Pile – 1 osoba
 • UKS „LESNA” Leszno w Lesznie – 1 osoba
 • WTS „TARCZA 96” w Poznaniu – 2 osoby
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Margoninie – 1 osoba
 • Pilski Klub Strzelecki w Pile – 1 osoba
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp. – 1 osoba
 • KSS LOK „ MUSZKIET” w Koninie – 1 osoba
 • Stowarzyszenie „ZBROJOWNIA” w Czapurach – 7 osób
 • KS „TMA 1993 Group” sp. z o.o. w Kaliszu – 2 osoby
 • Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie Lubasz – 1 osoba
 • Stowarzyszenie „CAMP X”  Karpicko – 1 osoba
 • Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa – 2 osoby,

Zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 1 przywołanej powyżej Uchwały nr 8 / 2018 Zarządu Związku, o godz. 17.00, Zebranie w pierwszym terminie otworzył Prezes Związku Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów.

Następnie Prezes zaproponował kandydaturę Pana Wiesława Chilińskiego na Przewodniczącego Zebrania oraz Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza zebrania. Kandydatury poddano pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.  

Pan Wiesław Chiliński przejął prowadzenie obrad, jako Przewodniczący Zebrania.

Przewodniczący Zebrania poprosił o przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 Uchwały nr 8 / 2018 Zarządu Związku. W związku z brakiem uwag delegatów co do Projektu Regulaminu, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W głosowaniu brało udział 56 delegatów. Regulamin przyjęto jednogłośnie. 

W następnej kolejności Przewodniczący Zebrania przeszedł do wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Złożył również wniosek, by Komisja Mandatowa była jednocześnie Komisją Uchwał i Wniosków. Wnioski te poddał pod głosowanie. Delegaci przyjęli je jednogłośnie. W tym miejscu Przewodniczący Zebrania poprosił o podawanie kandydatów do Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków oraz do Komisji Skrutacyjnej. Z sali padły następujące kandydatury :

Do Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków: 

1. Pan Sławomir Krzemień – wyraził zgodę na kandydowanie do komisji, 

2. Pan Szymon Anders – nie wyraził zgody w związku z czym nie został wzięty pod uwagę przy wyborze do komisji, 

3. Pana Maciej Madajka –wyraził zgodę na kandydowanie do komisji, 

4. Pana Zygmunt Urbaniak – wyraził zgodę na kandydowanie do komisji. 

Zebrani delegaci nie wskazali następnych kandydatów. Przewodniczący Zebrania poprosił o zamknięcie listy. Lista kandydatów do Komisji  Mandatowej – Uchwał i Wniosków została zamknięta. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie podanych kandydatur do Komisji Mandatowej – Uchwał i wniosków. Delegacji jednogłośnie przegłosowali przyjęcie wskazanych kandydatów. Przewodniczącym Komisji Mandatowej – Uchwał i wniosków został Pan Zygmunt Urbaniak, a w jej skład weszli: Pan Sławomir Krzemień i Pan Maciej Madajka. Przewodniczący Zebrania przekazał Przewodniczącemu Komisji listy obecności, w celu określenia przez komisję prawomocności Zebrania.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o podanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Z Sali padły następujące kandydatury: 

1. Pan Ryszard Bartkowiak – nie wyraził zgody w związku z czym nie został wzięty pod uwagę przy wyborze do komisji,  

2. Pana Stanisław Kopaniarz – wyraził zgodę na kandydowanie do komisji, 

3. Pana Bartosz Gruszecki – wyraził zgodę na kandydowanie do komisji, 

4. Pana Maciej Kandulski – wyraził zgodę na kandydowanie do komisji. 

Ponieważ nie podano innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania poprosił o zamknięcie listy oraz o poddanie kandydatur pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte przez delegatów jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Stanisław Kopaniarz, a w jej skład weszli: Pan Bartosz Gruszecki i Pan Maciej Kandulski.

W tym miejscu o godz. 17:15 na salę przybyli delegaci Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA” w Kaliszu: Grzegorz Namysł, Arkadiusz Szymanek i Piotr Jastrzębski. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków, Pan Zygmunt Urbaniak na podstawie przekazanych list obecności, z uwzględnieniem delegatów przybyłych na salę o godz. 1715,  stwierdził, iż w pierwszym terminie zwołania, w Zebraniu Związku uczestniczy 59 delegatów co stanowi 60,82% liczby ogólnej delegatów, a co za tym idzie, Zebranie posiada kworum i jest uprawnione do podejmowania Uchwał. 

Przewodniczący Zebrania przedstawił Zebraniu Projekt Porządku Obrad w brzmieniu określonym, w załączniku nr 2 Uchwały nr 8 / 2018 Zarządu Związku. W związku z brakiem uwag delegatów co do Projektu Porządku Obrad, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W głosowaniu brało udział 59 delegatów. Porządek Obrad Zebrania przyjęto jednogłośnie, bez poprawek. 

Prządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 9 maja 2018 roku

1. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu z dnia 15 maja 2017 r.

2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Związku z działalności w roku 2017:

a. z realizacji uchwał Zebrania – część finansowa,

b. z realizacji uchwał Zebrania – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku,

c. z realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2017.

4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku  za rok 2017.

6. Przedstawienie Zebraniu Związku planu finansowego Związku na rok 2017 – preliminarz wydatków – omówienie wskazanej tematyki.

7. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

8. Głosowanie w sprawie  planu finansowego Związku na rok 2017 – preliminarz wydatków.

9. Przedstawienie Zebraniu Związku projektów:

a. nowego Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wraz z projektem uchwały Zebrania Związku, wprowadzającej go w życie;

b. projektu uchwały Zebrania Związku w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy.

10. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

11. Głosowanie nad projektami uchwał Zebrania Związku w sprawach wskazanych w pkt 9.

12. Kolegium Sędziów Związku – sprawy kalendarza imprez strzeleckich Związku, zatwierdzania regulaminów zawodów oraz obsad sędziowskich na zawodach.

13. Wolne wnioski.

14. Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.

16. Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.

17. Zamknięcie obrad Zebrania Związku.

Ad. 1.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Związku z dnia 15 maja 2017 roku. W głosowaniu brało udział 59 delegatów, którzy głosowali jednogłośnie za przyjęciem w/w Protokołu. 

Ad. 2.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Związku – Panu Tomaszowi Pawlakowi.

Prezes w swoim wystąpieniu omówił sprawę sprawozdań: finansowego, realizacji uchwał oraz realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych. Wszystkie trzy sprawozdania zarządu Związku zostały opublikowane na stronie internetowej Związku i były dostępne dla wszystkich delegatów. Ponadto Prezes Związku w swoim wystąpieniu, przekazał również informację o planowanej zmianie siedziby Związku. 

Głos zabrał Ireneusz Erenc – zadał pytanie o termin zmiany siedziby. Prezes wskazał termin przełomu jesieni i zimy 2017 roku. Wskazał także środki finansowania powstania nowej siedziby. Poinformował również delegatów, iż wraz ze zmianą siedziby zmianie ulegnie również adres korespondencyjny Związku. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Leonarda Kosterę o odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku, za rok 2017. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał jej protokół. Swoje wystąpienie zakończył złożeniem do Zebrania wniosku o udzielenie zarządowi Związku absolutorium za rok 2017. 

W tym miejscu o godz. 1740 na salę przybyli delegaci Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK”: Pan Wojciech Piasny, Pan Piotr Domaniecki oraz Pan Bogdan Wojtal. Od tego momentu w Zebraniu brało udział 62 delegatów.

Ad. 4. 

Przewodniczący Zebrania zaprosił delegatów do dyskusji nad Przedstawionymi sprawozdaniami i Protokołem Komisji Rewizyjnej Związku. Nikt ze zgromadzonych delegatów nie zgłosił się do głosu.

Ad. 5.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2017 Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Uchwałę przyjęto przy obecności 62 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 62 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Związku. W krótkim wystąpieniu omówił on preliminarz wydatków na rok 2018, z uwzględnieniem problemów związanych z przyjęciem preliminarza wydatków. Problemy te wynikają z trudności związanych z naliczeniem ilości punktów zdobytych w roku 2017 oraz co za tym idzie, brakiem odpowiednich środków finansowych na zabezpieczenie wypłat, naliczonych za zdobyte punkty, w budżecie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Do dnia dzisiejszego, wskazany urząd nie znowelizował swojego budżetu, co skutkuje przyjęciem jedynie Porozumienia Nr 294/2018, zawartego pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, przyjętego Uchwałą nr 13 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Następnie Prezes Związku zaprezentował projekt Uchwały Zebrania dotyczący przedmiotowej sprawy. 

Ad. 7.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym dokumentem. Głos zabrał Pan Kazimierz Sadowski proponując przyjęcie dwóch preliminarzy, preliminarza Związku oraz preliminarza dotyczącego dotacji zewnętrznych.  

W tym miejscu o godz. 1755 na salę przybył delegat UKS „TARCZA” w Pile Pan Zenon Schultz. Od tego momentu w Zebraniu brało udział 63 delegatów.

Prezes Związku wyjaśnił, że problem związany z preliminarzem, nie jest problemem finansowym, a jedynie problemem księgowym. W tej chwili nie wiadomo jakie kwoty należy rozliczać za pośrednictwem środków za punkty, a jakie ze środków własnych. Krótko mówiąc, nikt dzisiaj nie jest w stanie określić konkretnych kwot, a przecież nie można fakturować usług, czy zakupów wstecz.

Głos zabrał Pan Jerzy Strzelewicz, który zaproponował przeanalizowanie treści projektu uchwały, przed jej głosowaniem.

Następnie Prezes Związku zaprezentował projekt Uchwały Zebrania dotyczący przedmiotowej sprawy, poprzez jej odczytanie Zebraniu.

Pan Ireneusz Erenc złożył wniosek, by zamknąć dyskusję nad projektem uchwały i przejść do jej głosowania.

Prezes Związku jeszcze raz wytłumaczył intencję wprowadzenia uchwały, która odnosi się jedynie do porozumienia i daje możliwość samodzielnego wprowadzenia Zarządowi Związku preliminarza.

Głos zabrał Pan Ryszard Bartkowiak, który ponownie złożył wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. 

Ad. 8.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na rok 2018.

Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 9. 

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Prezesowi Związku, który przedstawił delegatom projekt nowego Regulaminu Składek i innych opłat członkowskich Związku, w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Związku w załączniku nr 1 do Uchwały nr 12 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Prezes Związku wyjaśnił dlaczego konieczne jest uchwalenie nowego regulaminu. Przede wszystkim podstawową przyczyna jest zmiana zasad opłacania składek członkowskich w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Obecnie, od dwóch lat, składki te płaci się rok do przodu, co stoi w dużej sprzeczności z zasadami wynikającymi z obecnego regulaminu składkowego Związku. Ponadto nowy regulamin normuje zasady funkcjonowania funduszu Kolegium Sędziów Związku, a także w nowy sposób formułuje daty powstania obowiązków składkowych.

Głos zabrał Kazimierz Sadowski, który w negatywny sposób odniósł się do sposobu wprowadzania swoich przepisów przez PZSS. Zaznaczył, że nie zmienia się zasad w trakcie trwania procesu licencyjnego klubów, a do tego właśnie doszło dwa lata temu. Zapytał też kto tak na prawdę wprowadza te zmiany i jak w tym całym procesie działają przedstawiciele Związku w PZSS. Odniósł się on również do kwestii terminowości załatwiania spraw przez Biuro PZSS, w szczególności w zakresie wydawania licencji zawodniczych.

Głos ponownie zabrał Prezes Związku, który przyznał rację Panu Kazimierzowi Sadowskiemu, że zmiana sposobu opłacania składek do PZSS, wprowadzona została w dyskusyjny sposób. Zaznaczył, że w tym czasie w obradach Zarządu PZSS brał udział Pan Andrzej Cepa – Wiceprezes Związku, który akurat był jedna z trzech osób, które były przeciwko tym zmianom. O wszystkim, co zaszło na tym Zarządzie PZSS, informował on na bieżąco Zarząd Związku. Prezes Związku odniósł się także do sprawy terminowości załatwiania spraw przez Biuro PZSS. Przyznał rację, że obecnie terminy załatwiania spraw znacznie się wydłużyły i oznajmił, że w jego ocenie wynika to z tego, że Zarząd PZSS w sposób nieadekwatny do rzeczywistości oszacował możliwości swojego Biura. Zaznaczył też jednak, że część winy leży po stronie samych klubów, które nie przestrzegają terminów składania dokumentów licencyjnych, zarówno tych klubowych, jak i zawodniczych. Część klubów zaczęła składać wnioski na licencje klubowe dopiero po jego osobistej interwencji u ich prezesów. Ponadto wskazał on też, że część z klubów nie ma uregulowanych spraw prawnych, takich jak: prawidłowy wpis do KRS, prawidłowo podpisana umowa o najem obiektu, czy tez samych zasad reprezentacji. Jeżeli własne przepisy wewnętrzne zakładają konkretną reprezentację klubu, to musi być ona przestrzegana, a tak się nie dzieje, co powoduje przedłużenie procesu rozpatrywania wniosków. Następnie Prezes Związku wyjaśnił również zasadę wprowadzenia nowego regulaminu składkowego, który zacznie obowiązywać od początku roku 2019. Zmiana ta spowoduje, że w roku 2019 kluby będą musiały zapłacić dwie składki, za rok 2019 i 2020.

Głos zabrał Sławomir Baszyński, który w swoim wystąpieniu, na przykładzie własnego klubu stwierdził, że przyczyny opóźnień związanych z przesyłaniem dokumentacji z PZSS wskazane przez Prezesa Związku, są jak najbardziej trafne. Wskazał również jakie błędy w trakcie procesu licencyjnego popełnił jego klub.

Głos zabrał Pana Andrzej Gajdziński. Krytycznie odniósł się on do postępowania PZSS, w zakresie omawianego problemu. Stwierdził, że głos prezesów klubów nie jest w ogóle brany pod uwagę. Zarzucił też, że przedstawiciele Związku, zasiadający we władzach PZSS, nie podejmują głosu pochodzącego od prezesów klubów na posiedzeniach organów PZSS.

Głos zabrał Pan Ireneusz Erenc, który wskazał na problemy związane z podpisywaniem umów ze strzelnicami. Problem przedstawił na przykładzie własnego klubu, który wynajmuje Strzelnicę Myśliwską „LIZAWKA”. Okręgowa Rada Łowiecka w Poznaniu nie chce podpisywać umów z podmiotami zewnętrznymi na następny rok, przed końcem roku bieżącego. Proces licencjonowania klubu w PZSS powinien zakończyć się do dna 31 października, roku poprzedzającego rok, na który wniosek o przyznanie licencji klubowej został złożony. Powyższe stanowi problem, który w żaden sposób nie jest rozwiązany przez organy licencyjne PZSS. 

Głos ponownie zabrał Pan Andrzej Gajdziński, który wskazał, że w przypadku jego klubu, rozliczenia z Gminą Wieleń odbywają się w cyklu od kwietnia, do kwietnia następnego roku, co żaden sposób nie da się przełożyć na terminy określone w nowym regulaminie składkowym. Zapłacenie dwóch składek w jednym roku będzie stanowiło problem dla jego klubu.

Przewodniczący Zebrania zaproponował, by dyskusja, która wywiązała się wokół tematu licencjonowania klubów, została przeniesiona do punktu wolne wnioski, gdyz nie dotyczy wprost obecnie rozpatrywanego punktu obrad Zebrania.

Głos zabrał Prezes Związku, który wskazał, że każda zmiana przepisów może spowodować powstanie okresu przejściowego. W przypadku składek członkowskich, rok 2019 będzie takim rokiem. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Andrzeja Gajdzińskiego, wskazał, że jego klub MKS „MUSZKIET” Wieleń, nie żąda od Związku faktur za opłacone składki, dlatego temat rozliczeń z Gminą Wieleń nie odnosi się bezpośrednio do procedowanego punktu obrad Zebrania, a ponadto podwójne opłacenie składki członkowskiej do Związku w jednym roku, będzie miało miejsce tylko w roku 2019.

Pan Andrzej Gajdziński przyznał, że jego wypowiedź ma bardziej ogólny charakter i dotyczy problemów z finansowanie małych klubów.

Prezes Związku ponownie wskazał, że rozmowa dotyczy specyfiki Gminy Wieleń, a nie całego Związku. W innych organach samorządowych ta sprawa może wyglądać zupełnie inaczej. 

Ponieważ Pan Andrzej Gajdziński nadal utrzymywał swój głos w sprawie, Prezes Związku zwrócił się do zebrania o wskazanie innych, niż proponowane przez Zarząd rozwiązań w kwestii składek.

Głos zabrał Pan Kazimierz Sadowski, który złożył wniosek o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały. Ponadto zaproponował, by wszelkie bolączki związane ze sprawami finansowymi przekazywać Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, by ten przedstawiał je zbiorczo Zarządowi Związku.

Przewodniczący Zebrania, zgodnie ze złożonym wnioskiem Pana Kazimierza Sadowskiego, poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Po zakończonym głosowaniu, Przewodniczący Zebrania przekazał ponownie głos Prezesowi Związku, który przekazał zgromadzonym delegatom projekt uchwały, dotyczący potwierdzana przez Związek uczestnictwa klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, w celu uzyskania przez taki klub zniżki opłaty licencyjnej. Projekt tych rozwiązań został zawarty w załączniku nr 2 do Uchwały nr 12 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Problem ten dotyczy klubów, których zawodnicy nie uczestniczyli w zawodach na szczeblu krajowym. 

Głos ponownie zabrał Pan Andrzej Gajdziński, który poruszył temat przyznawania licencji zawodniczych młodzieży, konkretnie dolnego wieku granicznego. Wskazał, że wnioskował o to na poprzednim Zebraniu.

Prezes Związku odpowiedział, że spraw jest sprzed dwóch lat i stosowne pismo Zarząd Związku skierował do Zarządu PZSS, wskazując konkretną nowelizacje przepisów regulaminu licencji zawodniczych PZSS. Sprawa ta została rozpatrzona negatywnie przez Zarząd PZSS. Sprawozdanie z działań Zarządu w tej sprawie znajduje się w treści Sprawozdania zarządu, przedstawionego Zebraniu w roku poprzednim.

Głos Zabrał Pan Kazimierz Sadowski, który stwierdził, że sport strzelecki nie należy do sportów wczesnych i kwestia przyznania licencji zawodnikowi w bardzo młodym wieku leży po stronie lekarza sportowego, który dopuszcza takiego zawodnika do współzawodnictwa lub nie. 

Głos zabrał Arkadiusz Szymanek, który stwierdził, że nigdy nie miał problemów z uzyskaniem licencji zawodniczej dla 12 latka.

Przewodniczący Zebrania zakończył dyskusję nad projektem uchwały i przeszedł do głosowania Uchwały nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy.

Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 10 i Ad. 11.

te punkty porządku obrad zostały wyczerpane w pkt 9.

Ad. 12.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Przewodniczącemu Kolegium Sędziów Związku, Panu Stanisławowi Kopaniarzowi.

Pan Stanisław Kopaniarz przedstawił działalność Kolegium Sędziów Związku w roku 2017. W tym roku Kolegium Sędziów przeprowadziło trzy kursy sędziowskie. Następnie Przewodniczący Kolegium Sędziów przedstawił informację dotyczącą ilości sędziów w poszczególnych klasach. W tym wskazał on, że istnieje obowiązek powiadomienia Kolegium Sędziów o podwyższeniu klasy sędziowskiej w ramach kursów poza naszym województwem. Następnie Pan Przewodniczący Kolegium Sędziów omówił sprawę organizacji zawodów strzeleckich i zatwierdzenia ich regulaminów. Wskazał na problemy związane z terminowością zgłoszeń i prawidłowym formułowaniem zasad rywalizacji w regulaminach. W następnej kolejności odniósł się on do kwestii wprowadzania zawodów do kalendarza imprez, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Związku. 

Ad. 14.

Po wystąpieniu Pana Stanisława Kopaniarza, o godz. 1840, Przewodniczący zebrania ogłosił 15 minutową przerwę. Tym samym zmianie uległ porządek obrad. Stało się tak na wniosek Pana Szymona Andersa, który potrzebował chwilę czasu na przygotowanie się do prezentacji, która chciał przedstawić w ramach punktu 13 porządku obrad Zebrania – Wolne wnioski.

Ad. 13. 

Przewodniczący Zebrania przekazał Głos Panu Szymonowi Andersowi, który przedstawił zebranym delegatom prezentację strzelnicy dynamicznej w miejscowości Lwówek, zbudowanej przez Klub Strzelecki „DEFENDU”. Przeznaczenie tej strzelnicy to przede wszystkim strzelania w formule IDPA.

Następnie Przewodniczący zebrania udzielił głosu Panu Ryszardowi Bartkowiakowi – Prezesowi Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, który wręczył Prezesowi Związku Medal za zasługi dla reprezentowanej przez niego organizacji. Pan Prezes Tomasz Pawlak odebrał Medal i w krótkich słowach podziękował za to zaszczytne wyróżnienie. 

Następnie głos zabrał Prezes Związku, który przedstawił projekt uchwały Zebrania, upoważniającej Zarząd Związku do opracowania planu finansowego Związku na rok 2019. 

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę nr 5 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2019.

Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Następnie głos zabrał Maurycy Dopierała – Diana Poznań, który omówił sprawę zwiększenia opłat startowych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. PZSS zwiększył opłaty startowe z przeznaczeniem na zakup nagród. Do dnia dzisiejszego nie mamy informacji w jaki sposób wykorzystywać środki finansowe wygenerowane przez wzrost stawki startowego.

Głos zabrał Arkadiusz Szymanek, który wskazał, że ostatnio był delegatem technicznym PZSS na międzynarodowych zawodach w Ustce, gdzie organizator, właśnie w tych środków finansowych, zakupił nagrody dla zawodników. Pan Szymanek stwierdził również, że zna przypadki, w których na zawodach nie wręczono żadnych nagród, a stosowano zwiększoną stawkę startowego. Podobno w stosunku do tych klubów maja zostać wyciągnięte konsekwencje, ale nie wiadomo jakie.

Pan Maurycy Dopierała stwierdził dodatkowo, że jest to kolejna sprawa nie rozwiązana przez PZSS, ani w kwestiach formalnych, ani podatkowych.

Głos zabrał Pan Andrzej Gajdziński, który wskazał rozwiązania organizacyjne w jego klubie.

Głos zabrał Pan Henryk Kubik, który stwierdził, że KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu nie podwyższał od wielu lat opłaty startowej, a i tak zawsze na organizowanych zawodach były wręczane nagrody dla zawodników. Wskazał on, że w sporcie strzeleckim raczej chodzi o rywalizację i współzawodnictwo, a nie o nagrody.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Grzegorzowi Namysłowi, który złożył formalny wniosek o dofinansowanie przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego kwotą 5.000,00 zł, dwóch imprez rangi ogólnopolskiej (po 2.500,- zł na każdą imprezę), w strzelaniu dynamicznym, organizowanych przez Stowarzyszenie Strzeleckie „ BELLONA”  tj. VIII Mistrzostw Polski Ligi Sportera, oraz II Letniej Strzelby IPSC pod patronatem Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

Wniosek przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Wniosku głosowało 62 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, jeden delegat wstrzymał się od głosu.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Panu Krzysztofowi Grzesiakowi, który podniósł temat opłat za kursy sędziowskie. Wskazał on, że sędziowie podwyższający klasę sędziowską w trakcie kursu, powinni płacić niższa stawkę.

Prezes Związku odpowiedział, że kursy są organizowane z pewnymi założeniami finansowymi, co do kosztów, jakie rodzi zorganizowanie takiego kursu.

Głos zabrał Arkadiusz Szymanek, który odnosząc się do głosu Pana Krzysztofa Grzesiaka, zaznaczył, że sędziowie wyższych klas powinni być zawsze dobrze wynagradzani za udział w zawodach, w ramach przysługujących ryczałtów. Wskazał on, że owszem sędziowie inwestują w siebie, chociażby płacąc za kursy, ale w zamian za to oczekują właściwego wynagradzania na zawodach.

Głos ponownie zabrał Prezes Związku, który podziękował wszystkim za udział z Zebraniu. Ponadto oznajmił, że po zamknięciu obrad Zebrania odbędzie się posiedzenie zarządu Związku, które będzie procedować nad bieżącymi sprawami. Właśnie na tym zebraniu zostanie podjęta chociażby uchwała o dofinansowaniu zawodów dynamicznych, czyli zostanie już dzisiaj zrealizowany wniosek Zebrania. Ponadto w trakcie tego posiedzenia Zarządu związku, zostanie do niego przyjęty pierwszy członek wspierający – Strzelecka Fundacja Sportowa. W roku 2018 zostanie także zorganizowana kolejna impreza mistrzowska – Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej.

Ad. 15 i Ad. 16

Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej – Uchwał i Wniosków o przedstawienie propozycji uchwał i wniosków. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków stwierdził, iż nie wpłynęły żadne propozycje wniosków i uchwał.

O głos poprosił jeszcze Adma Krzyżaniak, który w krótkich słowach przedstawił założenia nowej imprezy Związku – Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej.

Ad. 17.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 19:20, Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady.