Poznań, dnia 14 marca 2009 roku.

Uchwała nr 2 / 2009
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2009.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 16 Statutu Związku, wprowadza w życie Preliminarz Wydatków WZSS w Poznaniu, przyjęty Uchwałą nr 17/2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na rok 2009, na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Delegatów WZSS w Uchwale nr 4 / 2008 z dnia 19 listopada 2008 roku.

§ 2.

  1. Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, upoważnia jednocześnie Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.
  2. Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez zarząd Związku na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów wraz z uzasadnieniem  ich wprowadzenia.
§ 3.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 51 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 51 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 marca 2009 roku, przy obecności 91 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.