Poznań, dnia 14 marca 2009 roku.

Uchwała nr 3 / 2009
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego a Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa, dotyczącego współpracy obu Związków,
zawartego w dniu 25 stycznia 2009 roku, w miejscowości Kościan.


§ 1.

  1. Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadza w życie Porozumienia pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego a Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa, dotyczącego współpracy obu Związków, przyjęte Uchwałą nr 1/2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2009 r.
  2. Organem upoważnionym do realizacji postanowień porozumienia, o którym mowa w ust. 1, ze strony Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest Zarząd Związku.

§ 2.

Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 51 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 51 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 marca 2009 roku, przy obecności 91 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Kościan, dnia 25 stycznia 2009 roku


Porozumienie

pomiędzy

Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
a
Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa w Lesznie
dotyczące współpracy obu Związków.

 

§ 1.

1.   Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwany dalej związkiem wojewódzkim, w wyniku przyjęcia, w poczet swoich członków zwyczajnych Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, zwanego dalej związkiem okręgowym, staje się jego jedynym przedstawicielem w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie.

2.   Podmioty zrzeszone w związku okręgowym są członkami związku wojewódzkiego i są reprezentowane w związku wojewódzkim przez związek okręgowy.

3.   Związek okręgowy zachowuje w pełni swoją dotychczasową strukturę i autonomię organizacyjną oraz realizuje swoją wewnętrzną działalność wraz ze zrzeszonymi podmiotami w oparciu o własny Statut i własne cele programowe.

4.   Podmiot przystępujący do związku okręgowego staje się automatycznie członkiem związku wojewódzkiego, co jest potwierdzane stosownymi uchwałami obu Zarządów związków.

5.   Podmioty zrzeszone w związku okręgowym załatwiają swoje sprawy ze związkiem wojewódzkim oraz PZSS za pośrednictwem struktury organizacyjnego związku okręgowego.

6.   Związek wojewódzki kontaktuje się i załatwia swoje sprawy z podmiotami zrzeszonymi w związku okręgowym za pośrednictwem jego struktury organizacyjnego.

§ 2.

1.   Związek okręgowy wnosi opłaty członkowskie do związku wojewódzkiego na podstawie przepisów wewnętrznych związku wojewódzkiego, zawartych w jego Statucie i stosownych regulaminach.

2.   Wszelkie opłaty, składki i inne środki finansowe wynikające z przepisów PZSS, przekazywane są przez związek okręgowy i zrzeszone w nim podmioty do związku wojewódzkiego, który zobowiązany jest do przekazywania ich do PZSS.

3.   Związek wojewódzki przekazuje związkowi okręgowemu dotacje z PZSS  wynikające ze składek członkowskich osób fizycznych w wysokości 80% kwoty dotacji, za osoby fizyczne będące członkami podmiotów zrzeszonych w związku okręgowym.

4.   Publiczne środki finansowe, wynikające z systemu punktowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży, wypracowane przez podmioty zrzeszone w związku okręgowym, przekazywane związkowi wojewódzkiemu, pozostają w jego dyspozycji.

§ 3.

1.   Sprawy związane z funkcjonowaniem sportu amatorskiego grupy powszechnej pozostają pod względem organizacyjnym w pełnej dyspozycji związku okręgowego.

2.   Związek wojewódzki będzie wspierał związek okręgowy w zakresie dotyczącym sportu kwalifikowanego, szczególnie we współzawodnictwie dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych.

§ 4.

1.   Związek okręgowy zobowiązuje się do ograniczenia swojej działalności na terenie powiatu poznańskiego grodzkiego i ziemskiego, a co za tym idzie nie przyjmowania w poczet swoich członków podmiotów mających tam swoją siedzibę.

2.   Zapis punktu 1 nie dotyczy stanu sprzed 1 stycznia 2009 roku. Podmioty, które zrzeszyły się do tego czasu ze związkiem okręgowym pozostają w jego strukturze organizacyjnej.

§ 5.

1.   Związek okręgowy i związek wojewódzki zobowiązują się do świadczenia wzajemnej pomocy w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych.

2.   Co najmniej raz do roku przedstawiciele Zarządów obu związków będą spotykać się na wspólnym posiedzeniu, które dokonana oceny współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także wyznaczy kierunki współpracy na dalszy okres działalności.

3.   Niniejsze porozumienie zostaje przedstawione Walnym Zebraniom Delegatów obu związków w celu podjęcia przez nie uchwał wprowadzających je w życie.

Zmieniony ( 20.02.2009. )