Poznań, dnia 14 marca 2009 roku.

Uchwała nr 8 / 2009
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 marca 2009 r.

w sprawie określenia Planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na rok 2009.§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 2 Statutu Związku, wprowadza w życie Plan działania WZSS w Poznaniu, na rok 2009, o następującej treści:

1.    Reorganizacja struktury działania Związku na bazie wymogów nowego Statutu, poprzez:

  • powołanie Biura Związku – działającego na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS,
  • powołanie Rady Trenerów, jako ciała doradczego w zakresie pomocy dla szkoleniowców oraz podziału dotacji do sprzętu sportowego
  • powołanie Kolegium Sędziów, jako organu wykonawczego Zarządu w zakresie prawidłowości przeprowadzania zawodów.

2.   Zapewnienie płynności finansowej Związku, poprzez wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgowości przez Biuro Obsługi Związków Sportowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego i założenie własnego konta bankowego, a także podpisanie umowy o prowadzenie spraw finansowych z wyspecjalizowanym biurem rachunkowym.

3.   Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Związku i zabezpieczenia jego dokumentacji poprzez zmianę siedziby Związku i wynajęcie obiektu, spełniającego odpowiednie wymogi.

4.   Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Biura Związku. wytworzenie na jego podstawie niezbędnej dokumentacji, a także odpowiednich rejestrów danych osobowych i organizacji zrzeszonych w Związku zabezpieczonych odpowiednią polityką ochrony danych osobowych i instytucji.

5.   Rozpatrzenie możliwości dofinansowania działalności lub wsparcia sprzętowego, poszczególnych klubów, w oparciu o efekty ich startów w zawodach ogólnopolskich, w latach 2008 i 2009. Działania wykonywane przy udziale Rady Trenerów.

6.   Organizacja Zawodów rangi Mistrzostw Wojewódzkich.

7.   Zapewnienie środków finansowych na realizację celów określonych w  §§ od 1 do 4.

8.   Poprawienie ściągalności składek członkowskich od członków Związku. Ostateczne uregulowanie zaległości w tym zakresie, pochodzących z poprzednich lat.

9.   Przekazanie do końca września 2009 roku do PZSS wszystkich środków finansowych wynikających z opłacania składki członkowskiej PZSS przez osoby fizyczne za rok 2009, a co za tym idzie płynne odzyskiwanie dotacji na rzecz związku wojewódzkiego od PZSS.

10.   Na bazie utworzonego Biura poprawa obsługi i terminowości załatwiania spraw członków Związku.

11.   Występowanie z odpowiednimi projektami działań mających na celu upowszechnianie strzelectwa sportowego, skierowanymi do władz samorządowych w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

12.   Wspomaganie organizacyjne, a także w miarę możliwości finansowe, istniejących już imprez organizowanych w zakresie strzelectwa powszechnego.

13.   Bieżące aktualizowanie preliminarza wydatków pod kątem realizacji celów statutowych, na bazie delegacji Walnego Zebrania Delegatów.

14.   Wspomaganie merytoryczne, a także w miarę możliwości finansowe, przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez członków Związku, przy udziale Rady Trenerów.

15.   Przy udziale Rady Trenerów, wspomaganie merytoryczne działalności Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej.

§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 47 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 47 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 marca 2009 roku, przy obecności 84 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.