Poznań, dnia 19 kwietnia 2010 roku.


Uchwała nr 1 / 2010
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2009,
Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 4 Statutu Związku, udziela Zarządowi WZSS w Poznaniu absolutorium za rok 2009.

§ 2.

1.   Uchwałę przyjęto przy obecności 41 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.   Za przyjęciem uchwały głosowało 38 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował nikt, 3 delegatów wstrzymało się od głosu.

3.   Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 93 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 19 kwietnia 2010 roku, przy obecności 73 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.