Poznań, dnia 19 kwietnia 2010 roku.


Uchwała nr 2 / 2010
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2010.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 16 Statutu Związku, wprowadza w życie Preliminarz Wydatków WZSS w Poznaniu, przyjęty Uchwałą nr 2/2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na rok 2010, na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Delegatów WZSS w Uchwale
nr 7 / 2009 z dnia 14 marca 2009 roku.

§ 2.

1.    Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, upoważnia jednocześnie Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.

2.    Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez zarząd Związku na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

§ 3.

1.   Uchwałę przyjęto przy obecności 41 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.   Za przyjęciem uchwały głosowało 41 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3.   Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 19 kwietnia 2010 roku, przy obecności 73 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.