Poznań, dnia 11 maja 2011 roku.


Uchwała nr 4 / 2011
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, uchwalonym przez Walne Zebranie Delegatów Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.

Na podstawie § 33 ust. 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w związku z przedstawioną propozycją, wyrażoną w Uchwale nr 11/2011 Zarządu WZSS w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu zmiany Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów WZSS w Poznaniu uchwala wprowadzenie w Statucie Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. następujących zmian:

1)    w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Związek działa na podstawie przepisów:

1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm.);
2) Ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857);
3) niniejszego statutu;

i z tego tytułu posiada osobowość prawną.”

2)    w § 8:

     a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Związek może być członkiem polskiego związku sportowego, który działa w dziedzinie strzelectwa sportowego i jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).”

     b)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Związek może być członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, którego celem jest rozwój i upowszechnianie sportu na terenie województwa wielkopolskiego oraz działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.”

     c)    dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Związek w celu integracji środowisk strzeleckich oraz propagowania innych form strzelectwa może współpracować z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami  prowadzącymi działalność w tym zakresie. „

3)    w § 9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5. Wspieranie innych dziedzin strzelectwa, uprawianych przez podmioty mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.”

4)   w § 10:

     a)    pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z upoważnienia polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).”

     b)    pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10.  Wspieranie działalności członków związku, także w formie zasilania posiadanej przez nich bazy sprzętowej środkami rzeczowymi, zakupionymi przez Związek lub użyczania sprzętu będącego własnością  Związku.”

     c)    pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13.  Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem strzelectwa sportowego i innych form uprawiania strzelectwa..”

     d)    pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Nadzorowanie przestrzegania przez członków Związku statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, a także przepisów dotyczących strzelectwa sportowego, stanowionych przez polski związek sportowy, o którym mowa w § 8 ust.1, z mocy ustawy określonej  w § 2 ust. 1 pkt. 2.”

5)    § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być niżej wymienione podmioty, których siedziba znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego:

1) Kluby sportowe i sekcje strzeleckie, uczestniczące w systemie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie strzelectwa sportowego.

2) Okręgowe związki strzelectwa sportowego, obejmujące swoim zasięgiem działania jeden lub kilka powiatów województwa wielkopolskiego.

3) Inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w dziedzinie strzelectwa sportowego na terenie województwa wielkopolskiego.”

2. Członkowie zwyczajni określeni w ust. 1, prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów i innych uregulowań prawnych swojej działalności, których postanowienia nie stoją w sprzeczności z niniejszym statutem.”

6)    w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczególne formy wspierania Związku przez członków wspierających są określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku, mającego postać pisemnego porozumienia.”

7)    w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie podmiotów określonych w § 12 ust. 1 pkt 2, działają w ramach Związku za pośrednictwem właściwego okręgowego związku strzelectwa sportowego.”

8)    w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgłoszenia o przyjęcie do Związku w poczet członków zwyczajnych dokonuje uprawniony przedstawiciel lub organ.”

9)    w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgłoszenia o przyjęcie do Związku w poczet członków wspierających dokonuje uprawniony przedstawiciel lub organ.”

10)    w § 19 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. Członek wspierający może być zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich z uwagi na inne formy wsparcia Związku określone w porozumieniu, o którym mowa w § 13 ust. 2.”

11)    w § 20:

     a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach  statutowych władz Związku za pośrednictwem pełnomocnika, o którym mowa w § 13  ust. 3, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.”

     b)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych w porozumieniu, o którym mowa w § 13 ust. 2  zobowiązań wobec Związku, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.”

     c)    ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, z wyjątkiem  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku, które przysługuje im pod warunkiem, iż są jednocześnie delegatami na Walne Zebranie Delegatów.”

     d)    ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Związku.”

12)    § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wybór władz Związku, określonych w  § 25 pkt 2 i 3, odbywa się w głosowaniu tajnym, na zasadach określonych w:

1) § 35 ust. 2 i 3;
2) § 43 ust.2.”

13)    § 29 otrzymuje brzmienie:

„1. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym, czynnym i biernym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych związku. Liczbę delegatów każdego członka zwyczajnego określa się według poniższych zasad, sumując liczbę delegatów każdego członka zwyczajnego, wynikającą z każdego punktu, z zastrzeżeniem ust. 2.:

1) jeden delegat – za członkowstwo w Związku,

2) za procentowy udział punktów zdobytych przez poszczególnych członków zwyczajnych w stosunku do ogółu zdobytych punktów przez Związek, w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży  w strzelectwie sportowym w latach minionej kadencji, członkom zwyczajnym przysługuje podana poniżej liczba delegatów:

a) za 5% - 1 delegat,
b) za 15% - 2 delegatów,
c) za 30% - 3 delegatów,
d) za 45% - 4 delegatów,

3) za liczbę członków określonych w § 15 niniejszego statutu w ostatnim roku minionej kadencji, członkom zwyczajnym przysługuje podana poniżej liczba delegatów:

a) za pierwszych 50 - 1 delegat,
b) za następnych 100 - 1 delegat,
c) za każdych następnych 150 - 1 delegat,

4) jeden delegat  -  za każdych pięciu zawodników, reprezentujących członka zwyczajnego z klasą sportową Mistrzowską, zdobytą w latach minionej kadencji władz Związku.
 

2. Liczbę delegatów członka zwyczajnego, będącego podmiotem określonym w § 12 ust. 1 pkt 2, określa się na zasadach wymienionych w ust. 1, mnożąc ją przez współczynnik 1,5. W przypadku nieparzystej liczby delegatów wyliczonej według zasad określonych w ust. 1, ostateczną liczbę delegatów po przemnożeniu przez podany współczynnik zaokrągla się w górę.

3.Każdy delegat określony w ust. 1 i 2. ma prawo do jednego głosu i jest wybierany wyłącznie spośród osób określonych w § 15 niniejszego statutu, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć:

1) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym, nie będący delegatami, członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;

2) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających, określeni w § 13 ust. 3, niniejszego statutu;

3) z głosem doradczym członkowie honorowi związku, nie będący delegatami.

5. Poza osobami wymienionymi w ust. 1.; 2. oraz 4, w Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Związku.”


14)    w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać  uzasadnienie, określające w sposób wyczerpujący wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, wymienionych w ust. 1 od pkt 1 do pkt 3.”

15)    w § 39

     a)    pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Podejmowanie uchwał:

a) o przyjęciu nowych członków Związku określonych w § 17 i § 18 niniejszego statutu;

b) o skreśleniu z listy członków Związku na podstawie § 21 ust. 1 i 3 niniejszego statutu.”

      b)    pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Składanie wniosków do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności honorowego członka Związku, zgodnie  z § 14 oraz § 21 ust. 4 niniejszego statutu.”

     c)    pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Powoływanie w drodze uchwały, a także uchwalanie regulaminów i wykonywanie czynności nadzoru nad organami opiniodawczo – doradczymi i wykonawczymi działającymi przy Zarządzie, zgodnie z § 40 niniejszego statutu.”

     d)    pkt. 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Powoływanie i rozwiązywanie w drodze uchwały, niezbędnych do prawidłowego działania Związku innych organów problemowych działających przy Zarządzie, a także uchwalanie ich regulaminów oraz wykonywanie nad nimi czynności nadzoru.”

     e)    pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla funkcjonowania Związku oraz rozwoju strzelectwa sportowego na terenie województwa wielkopolskiego.”

     f)    pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) Inspirowanie działań w zakresie:

a) szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich i instruktorskich oraz kadr sędziowskich,
b) budowy i modernizacji strzelnic i urządzeń sportowych.”

     g)    pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Organizowanie lub zlecenie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub organizacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych Związku.”

     h)    dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26. Przygotowywanie propozycji uchwał i innych aktów prawnych Walnego Zebrania Delegatów.”

     i)    dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27. Podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej Związku.”

16)    w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy Zarządzie mogą działać, powołane prze niego w drodze uchwały, organy doradcze i opiniodawcze:

1) Rada Zawodnicza,
2) Rada Trenerów,
3) inne komisje, zespoły i rady według potrzeb.”

17)    w § 46 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej  niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy  z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.)”

18)    w § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 należą do kompetencji Zarządu.”

19)    w § 51 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. inne wpływy pochodzące z działalności statutowej Związku.”
 

20)    § 54 otrzymuje brzmienie:

„Do aktu nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Związku przekraczającego wartość 50 000,00 zł wymagana jest prawomocna uchwała Walnego Zebrania Delegatów Związku.”

21)    w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia przepisów prawa określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2.”

§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 42 spośród 64 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 42 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował nikt, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 11 maja 2011 roku,przy obecności 65,63 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały o zmianie Statutu przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 56 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.