Poznań, dnia 11 maja 2011 roku.

Uchwała nr 5 / 2011
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
 
Na podstawie § 33 ust. 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w związku z Uchwałą nr 4/2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany  Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.  postanawia się, co następuje.

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów WZSS w Poznaniu przyjmuje tekst jednolity Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., zmienionego Uchwałą nr 4/2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.

§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 42 spośród 64 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 42 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował nikt, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 11 maja 2011 roku, przy obecności 65,63 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały o zmianie Statutu przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 56 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

 

Poznań, dnia 11 maja 2011 roku

Załącznik do Uchwały nr 5 / 2011

Walnego Zebrania Delegatów

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

 

Statut

 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

 Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, w skrócie WZSS, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń, na terenie województwa wielkopolskiego, którego celem jest rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie strzelectwa sportowego.

 § 2

 1.          Związek działa na podstawie przepisów:

 1)         ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm.);

2)         ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857);

3)         niniejszego statutu;

 i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 2.          Związek samodzielnie określa swoje cele, programy, działanie i struktury organizacyjne.

§ 3

1.          Związek współpracuje w zakresie swej działalności z innymi organizacjami sportowymi.

 2.          Związek jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizuje cele i zadania własne, a także organizacji do których dobrowolnie przystąpił.

 § 4

1.          Terenem działania Związku jest województwo wielkopolskie.

 2.          Siedzibą związku i jego władz jest miasto Poznań.

 3.          Organem nadzorującym jest określony ustawowo, właściwy organ samorządu terytorialnego.

 § 5

 Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 § 6

 Związek posiada własne godło i odznaki oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 § 7

1.          Związek opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim organizacji oraz członków i działaczy.

 2.          Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.

 § 8

 1.          Związek może być członkiem polskiego związku sportowego, który działa w dziedzinie strzelectwa sportowego i jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).

 2.          Związek może być członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, którego celem jest rozwój i upowszechnianie sportu na terenie województwa wielkopolskiego oraz działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 3.          Związek realizując swoje cele statutowe, może współpracować z innymi organizacjami lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych.

 4.          Związek w celu integracji środowisk strzeleckich oraz propagowania innych form strzelectwa może współpracować z instytucjami, stowarzyszeniami i  organizacjami  prowadzącymi działalność w tym zakresie.

 Rozdział II

Cel i środki działania

 § 9

 Podstawowymi celami Związku są:

 1)         Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich konkurencji sportowych zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, na terenie województwa wielkopolskiego.

 2)         Zapewnienie zawodnikom wszystkich członków Związku, a w szczególności tym zakwalifikowanym do kadry wojewódzkiej, warunków do uzyskiwania wysokiego poziomu w sporcie kwalifikowanym, we współzawodnictwie sportowym, na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

 3)         Wspieranie wszystkich dziedzin strzelectwa sportowego uprawianych na terenie województwa wielkopolskiego przez członków Związku w celu osiągnięcia ich wysokiego poziomu i rangi we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

 4)         Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich członków Związku.

5)         Wspieranie innych dziedzin strzelectwa, uprawianych przez podmioty mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.

§ 10

Związek i jego organy statutowe realizują cele, o których mowa w § 9, poprzez:

 1)         Zrzeszanie podmiotów działających w zakresie strzelectwa sportowego.

 2)         Organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych, a także opracowywanie i uzgadnianie kalendarza imprez sportowych w dziedzinie strzelectwa, odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego.

 3)         Działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczanych do dziedziny strzelectwa sportowego.

 4)         Wydawanie regulaminów imprez wojewódzkich.

 5)         Z upoważnienia polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).

 6)         Prowadzenie egzaminów uprawniających do zdobycia licencji zawodnika, wydawanej przez polski związek sportowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

 7)         Opiniowanie wniosków członków Związku, występujących do polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, w sprawach pozostających w jego kompetencji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 8)         Inspirowanie i wspieranie organizacji kursów przygotowujących do egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego.

 9)         Wspieranie, w tym również materialne, uzdolnionych sportowo zawodników.

 10)           Wspieranie działalności członków związku, także w formie zasilania posiadanej przez nich bazy sprzętowej środkami rzeczowymi, zakupionymi przez Związek lub użyczania sprzętu będącego własnością  Związku.

 11)           Podejmowanie działań zapewniających bezpieczne warunki dla uprawiania wszystkich dyscyplin strzelectwa sportowego.

 12)           Podejmowanie inicjatyw w zakresie rozbudowy oraz stałej modernizacji bazy i sprzętu dla uprawiania strzelectwa sportowego.

 13)           Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem strzelectwa sportowego i innych form uprawiania strzelectwa.

 14)           Prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na realizację celów statutowych.

 15)           Nadzorowanie przestrzegania przez członków Związku statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, a także przepisów dotyczących strzelectwa sportowego, stanowionych przez polski związek sportowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, z mocy ustawy określonej  w § 2 ust. 1 pkt 2.

 16)           Prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków, kartotek zawodników i sędziów, uchwał i protokołów, komunikatów sportowych oraz materiałów statystycznych.

 17)           Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów statutowych.

 18)           Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku.

 19)           Podejmowanie decyzji w sprawach wyróżnień  i kar w stosunku do działaczy, sędziów, kadry szkoleniowej i zawodników.

Rozdział III

Członkostwo

 § 11

 Członkowie Związku dzielą się na:

 1)         Zwyczajnych.

2)         Wspierających.

3)         Honorowych.

§ 12

 1.          Członkami zwyczajnymi Związku mogą być niżej wymienione podmioty, których siedziba znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego:

 1)         Kluby sportowe i sekcje strzeleckie, uczestniczące w systemie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie strzelectwa sportowego.

2)         Okręgowe związki strzelectwa sportowego, obejmujące swoim zasięgiem działania jeden lub kilka powiatów województwa wielkopolskiego.

 3)         Inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w dziedzinie strzelectwa sportowego na terenie województwa wielkopolskiego.

 2.          Członkowie zwyczajni określeni w ust. 1, prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów i innych uregulowań prawnych swojej działalności, których postanowienia nie stoją w sprzeczności z niniejszym statutem.

 § 13

1.         Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne, deklarujące chęć pomocy w realizacji celów związku, poprzez wsparcie organizacyjne, finansowe lub w inny istotny dla Związku sposób.

 2.          Szczególne formy wspierania Związku przez członków wspierających są określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Zarządem Związku, mającego postać pisemnego porozumienia.

 3.         Członkowie wspierający w ramach Związku działają poprzez pełnomocników określonych w porozumieniu o którym mowa w ust. 2.

§ 14

1.          Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zebranie Delegatów, na wniosek Zarządu Związku, osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju strzelectwa sportowego.

 2.          W uzasadnionych przypadkach członkowstwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Związku.

§ 15

Osoby fizyczne, będące członkami podmiotów o których mowa w § 12 są członkami Związku. Członkostwo osoby fizycznej potwierdza podmiot, o którym mowa w § 12, na zasadach zgodnych z jego statutem.

 § 16

 1.          Członkowie podmiotów określonych w § 12 ust. 1 pkt 2, działają w ramach Związku za pośrednictwem właściwego okręgowego związku strzelectwa sportowego.

 2.          Okręgowy związek strzelectwa sportowego jest przedstawicielem swoich członków w pracach organów statutowych i władzach Związku.

 § 17

 1.          Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia, wypełnionej deklaracji członkowskiej, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. 

 2.          Uchwała o której mowa w ust. 1 staje się skuteczna po dostarczeniu przez kandydata kompletnej dokumentacji i opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej.

 3.          Zgłoszenia o przyjęcie do Związku w poczet członków zwyczajnych dokonuje uprawniony przedstawiciel lub organ.

 § 18

 1.          Członkowie wspierający przyjmowani są uchwałą podjętą przez Zarząd Związku, na podstawie pisemnego zgłoszenia na członka wspierającego, wypełnionej deklaracji członkowskiej, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata.

 2.          Uchwała o której mowa w ust. 1 staje się skuteczna po dostarczeniu przez kandydata kompletnej dokumentacji, opłaceniu wpisowego, składki członkowskiej oraz podpisaniu porozumienia, o którym mowa w § 13 ust. 2.

 3.          Zgłoszenia o przyjęcie do Związku w poczet członków wspierających dokonuje uprawniony przedstawiciel lub organ.

§ 19

 Wszyscy członkowie Związku zobowiązani są do:

 1)         Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.

 2)         Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programu działania.

 3)         Stosowania się do uchwał statutowych władz Związku.

 4)         Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat, ustalonych w statucie Związku, a także przepisach polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

 5)         Z obowiązku uiszczania składek i wszelkich opłat na rzecz Związku zwolnieni są członkowie honorowi.

6)         Członek wspierający może być zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich z uwagi na inne formy wsparcia Związku określone w porozumieniu, o którym mowa w § 13 ust. 2.

§ 20

1.          Członkom zwyczajnym Związku przysługują następujące uprawnienia:

 1)         czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, wykonywane przez swoich delegatów zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze Związku,

 2)         prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku   oraz funkcjonowania jego władz i organów,

 3)         prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Związku,

 4)         prawo rekomendacji i opieki związku w swej działalności,

 5)         prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikające ze statutowej działalności Związku.

 2.          Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Związku za pośrednictwem pełnomocnika, o którym mowa w § 13  ust. 3, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 3.          Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych w porozumieniu, o którym mowa w § 13 ust. 2  zobowiązań wobec Związku, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.

 4.          Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, z wyjątkiem  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku, które przysługuje im pod warunkiem, iż są jednocześnie delegatami na Walne Zebranie Delegatów.

 5.          Członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Związku.

 § 21

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

 1.          Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku po uprzednim uregulowaniu zobowiązań członkowskich, z wyłączeniem ust. 4.

 2.          Wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd Związku, z wyłączeniem ust. 4:

 1)         za działalność sprzeczną ze statutem bądź z uchwałami władz Związku,

 2)         z powodu notorycznego uchylania się  od brania udziału w pracach Związku,

 3)         w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.

 3.          Likwidacji bądź postawienia członka – osoby prawnej lub innego podmiotu organizacyjnego w stan upadłości lub likwidacji.

 4.          Utraty praw obywatelskich przez członka honorowego, na mocy prawomocnego wyroku sądu lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, a także w przypadku o którym mowa w ust  2 pkt 1, na zasadach określonych w § 14 ust. 2.

 § 22

1.          Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 21 ust. 2, członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

 2.          Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały przez zainteresowanego członka. 

 3.          Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

 4.          Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 1 przez Walne Zebranie Delegatów, uchwała Zarządu Związku o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego praw członkowskich wymienionych w § 20.

§ 23

 W przypadku naruszania przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów bądź uchwał statutowych organów Związku, a także innych aktów prawnych normujących jego działanie, Zarządowi Związku przysługuje prawo do:

 1)         Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie.

 2)         Odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybień.

 3)         Podjęcia uchwały o zawieszeniu w prawach członka na okres 6 miesięcy - zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu jego praw członkowskich wymienionych w § 20.

§ 24

 W przypadku gdy środki przedsięwzięte przez Zarząd Związku, zgodnie z postanowieniami § 23, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, Zarząd może wdrożyć tryb postępowania, wynikający z § 21, skutkujący wykluczeniem członka ze Związku.

Rozdział IV

Władze Związku i ich organy

 § 25

 Władzami związku są:

 1)         Walne Zebranie;

2)         Zarząd;

3)         Komisja Rewizyjna.

§ 26

 1.          Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem:

 1)         § 31 ust. 3 pkt 2;

2)         § 32 ust. 5 i 8;

3)         § 37 ust. 4;

4)         § 45 ust. 4;

5)         § 56.

 2.          W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwego organu.

3.          Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem §  27 ust. 2.

§ 27

1.          Kadencja wszystkich władz Związku trwa cztery lata.

 2.          Wybór władz Związku, określonych w  § 25 pkt 2 i 3, odbywa się w głosowaniu tajnym, na zasadach określonych w:

 1)         § 35 ust. 2 i 3;

2)         § 43 ust. 2.

3.          Zasady określone w ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku kooptacji do składu władz Związku, o których mowa w § 37 ust. 2 oraz § 45 ust. 2.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

 § 28

 1.          Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów, dalej nazywane Walnym Zebraniem.

 2.          Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3.          Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Związku co 4 lata.

 4.          Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Związku co najmniej jeden raz  w roku.

5.          Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Związku z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 2/3 liczby członków Związku.

 6.          Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów związku musi być złożone na piśmie, pod rygorem nieważności, do Zarządu Związku i musi zawierać cel jego zwołania.

 7.          Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Związku najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania, bądź własnej inicjatywy Zarządu Związku i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

 8.          Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym wybrano nowe władze, nie przedłuża kadencji delegatów.

 9.          Postanowienia ust. 8 nie dotyczą sytuacji w której Nadzwyczajne Walne Zebranie uzupełnia skład władz Związku.

 § 29

 1.          W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym, czynnym i biernym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Związku. Liczbę delegatów każdego członka zwyczajnego określa się według poniższych zasad, sumując liczbę delegatów każdego członka zwyczajnego, wynikającą z każdego punktu, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1)         jeden delegat – za członkowstwo w Związku,

 2)         za procentowy udział punktów zdobytych przez poszczególnych członków zwyczajnych w stosunku do ogółu zdobytych punktów przez Związek, w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży  w strzelectwie sportowym w latach minionej kadencji, członkom zwyczajnym przysługuje podana poniżej liczba delegatów:

 a)         za 5% - 1 delegat,

b)         za 15% - 2 delegatów,

c)         za 30% - 3 delegatów,

d)         za 45% - 4 delegatów,

 3)         za liczbę członków określonych w § 15 niniejszego statutu w ostatnim roku minionej kadencji, członkom zwyczajnym przysługuje podana poniżej liczba delegatów:

 a)         za pierwszych 50 - 1 delegat,

b)         za następnych 100 - 1 delegat,

c)         za każdych następnych 150 - 1 delegat,

 4)         jeden delegat  -  za każdych pięciu zawodników, reprezentujących członka zwyczajnego z klasą sportową Mistrzowską, zdobytą w latach minionej kadencji władz Związku.

 2.          Liczbę delegatów członka zwyczajnego, będącego podmiotem określonym w § 12 ust. 1 pkt 2, określa się na zasadach wymienionych w ust. 1, mnożąc ją przez współczynnik 1,5. W przypadku nieparzystej liczby delegatów wyliczonej według zasad określonych w ust. 1, ostateczną liczbę delegatów po przemnożeniu przez podany współczynnik zaokrągla się                   w górę.

 3.          Każdy delegat określony w ust. 1 i 2. ma prawo do jednego głosu i jest wybierany wyłącznie spośród osób określonych w § 15 niniejszego statutu, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 4.          W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć:

 1)         z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym, nie będący delegatami, członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;

 2)         z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających, określeni w § 13 ust. 3, niniejszego statutu;

 3)         z głosem doradczym członkowie honorowi związku, nie będący delegatami.

 5.          Poza osobami wymienionymi w ust. 1; 2 oraz 4, w Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Związku.

§ 30

 1.          Zasady i tryb wyboru delegatów, o których mowa w § 29 ust 1 i 2, określają samodzielnie członkowie zwyczajni Związku, na podstawie własnych statutów i przepisów organizacyjnych.

 2.          Delegaci na Walne Zebranie wybierani są przez członków zwyczajnych na okres całej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 3.          Zmiana delegata na Walne Zebranie następuje  w trybie i na zasadach określonych samodzielnie przez członków zwyczajnych Związku, na podstawie własnych statutów i przepisów organizacyjnych. O takiej zmianie każdy członek zwyczajny zobowiązany jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, powiadomić Zarząd Związku, nie później niż 14 dni od daty dokonanej zmiany.

 4.          W przypadku przyjęcia do Związku nowego członka zwyczajnego, Zarząd  w uchwale, o której mowa w § 17 ust. 1 określa liczbę jego delegatów na następne Walne Zebranie, na zasadach określonych w § 29 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Liczba delegatów określona w uchwale, o której mowa powyżej, jest niezmienna do końca kadencji.

 5.          W przypadku, o którym mowa w ust. 4,  liczbę delegatów wynikających z postanowień § 29 ust. 1 pkt 3, wylicza się w oparciu o liczbę członków określonych w § 15, określoną przez nowego członka zwyczajnego na dzień wystąpienia z prośbą o przyjęcie do Związku. 

 6.          Kadencja delegata rozpoczyna się od Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, nowej kadencji władz Związku.  

 7.          Listę delegatów nowej kadencji Walnego Zebrania członkowie zwyczajni przesyłają ustępującemu Zarządowi Związku co najmniej na 7 dni, przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

 § 31

 1.         Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku z wyznaczeniem pierwszego i drugiego terminu otwarcia zebrania.

 2.         Drugi termin otwarcia Walnego Zebrania wyznacza się nie później niż w jedną godzinę po upływie pierwszego terminu.

 3.         Dla ważności Walnego Zebrania i podjętych uchwał wymagana jest obecność:

 1)         w pierwszym terminie co najmniej połowy osób wymienionych w § 29  ust. 1 i 2.

 2)         w drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować i podejmować uchwały, przy obecności co najmniej 1/3 osób wymienionych w § 29 ust. 1 i 2.

 4.         O pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Związku zawiadamia pisemnie uprawnionych, zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszego statutu, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 5.         Obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego, z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału  w Walnym Zebraniu.

§ 32

 1.          Walne Zebranie może wykluczyć członka Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z tych organów, na wniosek złożony w czasie trwania jego obrad:

 1)         za działalność niezgodną ze statutem Związku bądź z uchwałami władz Związku;

 2)         z powodu uchylania się lub zaprzestania prac w Zarządzie Związku lub Komisji Rewizyjnej;

 3)         za działanie na szkodę Związku.

 2.          Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać uzasadnienie, określające w sposób wyczerpujący wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, wymienionych w ust. 1 od pkt 1 do pkt 3.

 3.          Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnego Zebrania, a dla wprowadzenia go do porządku obrad, niezbędne jest jego poparcie przez co najmniej połowę delegatów uczestniczących w Walnym Zebraniu.

 4.          Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może także wystąpić Zarząd Związku w stosunku do własnych członków, a także Komisja Rewizyjna w stosunku do członków Zarządu Związku i własnych członków.

 5.          Wniosek, o którym mowa w ust. 4, dla swojej ważności musi być przyjęty w formie uchwały zawierającej jego uzasadnienie, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

 6.          Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest wprowadzany przez Zarząd Związku do porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania.

 7.          Komisja Rewizyjna powiadamia Zarząd Związku o wniosku podjętym w trybie ust. 3, niezwłocznie po przyjęciu stosownej uchwały w celu wykonania przez Zarząd Związku dyspozycji ust. 6.

 8.          Decyzja o wykluczeniu członka Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej z tych organów, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 4, musi być podjęta przez Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w formie uchwały, która ma charakter ostateczny.

§ 33

 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1)         Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania.

 2)         Uchwalenie strategii działania na kolejną kadencję władz.

 3)         Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4)         Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Związku.

 5)         Wybór Prezesa Związku oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 37 ust. 2 i 4 oraz § 45 ust. 2.

 6)         Uchwalenie zmian statutu.

 7)         Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku.

 8)         Rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu.

 9)         Podejmowanie uchwał w trybie § 32 statutu.

 10)          Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, określonych w § 54 statutu.

 11)          Rozpatrywanie wniesionych przez członków Związku odwołań od uchwał Zarządu.

 12)          Uchwalenie regulaminu organizacyjnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 13)          Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej do Związku w formie regulaminu.

 14)          Rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz Związku.

 15)          Wybór delegatów na Walne Zebranie polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust.1.

 16)          Uchwalanie przygotowanego przez Zarząd rocznego planu finansowo – rzeczowego Związku.

 § 34

 1.         Walne Zebranie obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 2.         Z przebiegu Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący obrad i osoba protokołująca.

ZARZĄD

 § 35

 1.         Zarząd Związku, nazywany dalej Zarządem, składa się od 7 do 11 osób, stosownie do uchwały Walnego Zebrania w tym z:

 1)         Prezesa Związku,

2)         Wiceprezesa Urzędującego Związku,

3)         Wiceprezesa Związku,

4)         Sekretarza Zarządu Związku,

5)         Skarbnika Związku,

6)         Od 2 do 6 członków Zarządu Związku.

 2.         Prezesa Związku wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu na okres całej kadencji z zachowaniem następujących zasad:

 1)         Przy wyborze Prezesa Związku spośród więcej niż dwóch kandydatów, dla ważności wyboru niezbędne jest uzyskanie przez jednego z nich 50% wszystkich oddanych głosów.

 2)         W przypadku gdy żaden spośród kandydatów na Prezesa Związku w sytuacji określonej w pkt 1, nie uzyskuje wymaganej większości 50% głosów, głosowanie jest powtarzane, przy udziale dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszym głosowaniu największą liczbę głosów.

 3)         W wyniku głosowania określonego w pkt 2, Prezesem Związku zostaje kandydat, który uzyskał w nim największą liczbę głosów.

 4)         Wybory na Prezesa Związku odbywają się w pierwszej kolejności, a kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą kandydować do innych władz Związku.

 3.         Pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie w jednym głosowaniu z listy ogólnej, a wybrani do Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 4.         Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swego grona osoby określone w ust. 1 od pkt 2 do pkt 5.

 5.         Zasady i tryb pracy Zarządu, a także podział zadań pomiędzy członków wewnątrz Zarządu, określa uchwalony przez Walne Zebranie regulamin, a organizuje i kieruje nią Prezes Związku. W przypadku braku regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie, Zarząd uchwala tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

§ 36

 1.         Kandydatury do Zarządu oraz na funkcję Prezesa Związku zgłaszają delegaci w czasie Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego, rozpoczynającego nową kadencję władz Związku.

 2.         Do kandydowania na Prezesa Związku oraz do Zarządu uprawnione są osoby określone w § 29 niniejszego statutu, posiadające co najmniej bierne prawo wyborcze.

 3.         Na Prezesa Związku oraz do Zarządu nie mogą kandydować osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 4.         Warunkiem przyjęcia kandydatury na Prezesa Związku oraz do Zarządu jest:

 1)         zgoda osoby kandydującej, wyrażona poprzez ustne oświadczenie woli w czasie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego;

 2)         pisemne oświadczenie woli osoby kandydującej, że nie była ona karana za przestępstwo popełnione umyślnie, złożone na ręce przewodniczącego Walnego Zebrania przed rozpoczęciem głosowania.

 § 37

 1.         Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

 1)         śmierci członka Zarządu;

2)         przyjęcia pisemnej rezygnacji;

 3)         podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o wykluczeniu z władz Związku, zgodnie  z zapisem § 32 statutu;

 4)         skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 2.         W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Związku, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji. Ogólna liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 członków Zarządu Związku pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

 3.         Osoby wchodzące w skład Zarządu na zasadach określonych w ust. 2, muszą spełniać warunki określone w § 36 ust. 2 i 3, a także muszą wypełnić postanowienia, o których mowa w § 36 ust. 4, składając właściwe oświadczenia woli przewodniczącemu posiedzenia Zarządu, przed podjęciem uchwały o kooptacji.

 4.         W przypadku ustania członkostwa Prezesa Związku, Zarząd w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Zarządu wybiera nowego Prezesa Związku, do końca kadencji obecnych władz Związku, spośród swoich członków, pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

 5.         Do czasu wyboru, o którym mowa w ust. 4, obowiązki Prezesa Związku pełni Wiceprezes Urzędujący, a gdy jest to niemożliwe Wiceprezes Związku.

 6.         W przypadku ustania członkostwa osoby określonej w § 35 ust. 1 od pkt 2 do pkt 5, Zarząd w trybie uchwały powierza zwolnioną funkcję osobom, spośród swoich członków, pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

 7.         Do czasu wyboru, o którym mowa w ust. 6, obowiązki osób określonych w § 35 ust. 1 od pkt 2 do pkt 5, pełni członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Związku.

 8.         Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy osobie określonej w § 35 ust. 1 od pkt 2 do pkt 5, powierzono inną funkcję w Zarządzie.

 § 38

 1.         Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a jeżeli jest to niemożliwe, Wiceprezes Urzędujący Związku lub Wiceprezes Związku, co najmniej 4 razy w roku podając do wiadomości termin  i porządek dzienny, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą obrad.

 2.         Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w wypadku jego uzasadnionej nieobecności Wiceprezes Urzędujący Związku lub Wiceprezes Związku.

 3.         Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu zobowiązani są usprawiedliwić nieobecność.

 4.         Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Związku.

 5.         W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 6.         Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący obrad i osoba protokołująca.

§ 39

 Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

 1)         Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.

 2)         Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

 3)         Realizowanie uchwalonego programu działania Związku.

 4)         Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.

 5)         Bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwalonymi przez Walne Zebranie planami finansowymi i planami działania Związku.

 6)         Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy Związku, a także przepisy stanowione przez polski związek sportowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, takie odwołanie przewidują.

 7)         Rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Związku sporów związanych z działalnością członków Związku.

 8)         Wybór osób, reprezentujących Związek w organizacjach współpracujących. Zasady i tryb wyboru określa uchwała Zarządu.

 9)         Określenie zakresu kompetencji i udzielenie pełnomocnictw Wiceprezesowi Urzędującemu, a także innym członkom Zarządu w zakresie określonym statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

 10)         Wnioskowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników i działaczy Związku,

 11)       Podejmowanie uchwał:

 a)         o przyjęciu nowych członków Związku określonych w § 17 i § 18 niniejszego statutu;

b)         o skreśleniu z listy członków Związku na podstawie § 21 ust. 1 i 3 niniejszego statutu.

 12)         Składanie wniosków do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności honorowego członka Związku, zgodnie  z § 14 oraz § 21 ust. 4 niniejszego statutu.

 13)         Podejmowanie uchwał, o których mowa w § 21 ust. 2 oraz § 23 i § 24, niniejszego statutu.

 14)         Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów, na podstawie § 28 ust. 3, 4 i 5 niniejszego statutu.

 15)         Powoływanie w drodze uchwały, a także uchwalanie regulaminów i wykonywanie czynności nadzoru nad organami opiniodawczo – doradczymi i wykonawczymi działającymi przy Zarządzie, zgodnie  z § 40 niniejszego statutu.

 16)         Powoływanie i rozwiązywanie w drodze uchwały, niezbędnych do prawidłowego działania Związku innych organów problemowych działających przy Zarządzie, a także uchwalanie ich regulaminów oraz wykonywanie nad nimi czynności nadzoru.

 17)         Zatrudnianie pracowników Biura Związku, określanie zakresu ich kompetencji i udzielanie stosownych pełnomocnictw.

 18)         Opracowywanie sprawozdań z działalności Związku oraz pracy Zarządu Związku dla Walnego Zebrania, a także na potrzeby Komisji Rewizyjnej oraz innej, niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

 19)         Wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów w sprawach majątkowych, określonych w § 54 niniejszego statutu.

 20)         Podejmowanie uchwał wynikających z § 32 niniejszego statutu.

 21)         Określanie w drodze uchwał liczby delegatów na Walne Zebranie nowej kadencji, na zasadach określonych w § 29 ust. 1 i 2.

 22)         Podejmowanie w drodze uchwał, na wniosek zainteresowanych stron, decyzji dotyczących terminów i form opłacania składek członkowskich w oparciu o stosowny regulamin Związku.

 23)         Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla funkcjonowania Związku oraz rozwoju strzelectwa sportowego na terenie województwa wielkopolskiego.

 24)         Inspirowanie działań w zakresie:

 a)         szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich i instruktorskich oraz kadr sędziowskich,

b)         budowy i modernizacji strzelnic i urządzeń sportowych.

 25)           Organizowanie lub zlecenie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub organizacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych Związku.

26)           Przygotowywanie propozycji uchwał i innych aktów prawnych Walnego Zebrania Delegatów.

 27)           Podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej Związku.

ORGANY DORADCZE, OPINIODAWCZE I WYKONAWCZE ZARZĄDU

 § 40

1.         Przy Zarządzie mogą działać, powołane prze niego w drodze uchwały, organy doradcze i opiniodawcze:

 1)         Rada Zawodnicza,

2)         Rada Trenerów,

3)         inne komisje, zespoły i rady według potrzeb.

 2.         Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres kompetencji.

 3.         Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminu, który wprowadza stosowną uchwałą Zarząd.

 § 41

1.         Stałym organem Zarządu jest Kolegium Sędziów.

 2.         W skład Kolegium Sędziów wchodzi 3-5 osób  w tym przewodniczący.

 3.         Przewodniczącego Kolegium Sędziów powołuje Zarząd spośród sędziów posiadających co najmniej klasę państwową.

 4.         Zarząd powołuje pozostałych członków Kolegium na wniosek przewodniczącego.

 5.         Członkami Kolegium mogą być wyłącznie sędziowie strzelectwa sportowego w miarę możliwości reprezentujący specjalności we wszystkich dyscyplinach, zaliczanych do dziedziny strzelectwa sportowego.

 6.          Kolegium Sędziów posiada pełną niezależność do samodzielnego działania, w sprawach związanych z regulaminowym przeprowadzeniem zawodów.

 7.          Kolegium Sędziów kieruje całokształtem spraw sędziowskich i czuwa nad prawidłową organizacją i przeprowadzeniem zawodów na terenie województwa wielkopolskiego.

 8.         Kolegium Sędziów działa na podstawie wprowadzonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego, który normuje zakres jego działalności.

 BIURO ZWIĄZKU

 § 42

 1.         Biuro Związku jest organizacyjno – wykonawczą i administracyjną jednostką zabezpieczającą techniczną stronę działalności Związku, a w szczególności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz organów doradczych i wykonawczych.

 2.         Pracę Biura organizuje i kieruje nią Wiceprezes Urzędujący Związku, który jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w Biurze.

 3.         W Biurze mogą być zatrudniani pracownicy, posiadający kwalifikacje zawodowe niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania i technicznej obsługi działań podejmowanych we wszystkich określonych statutem dziedzinach działalności Związku.

 4.         Pracownicy, o których mowa w ust. 3, w zależności od formy wykonywanej pracy, mogą być angażowani na podstawie wszystkich form umów  z zachowaniem wymogów prawa pracy.

 5.         Biuro wykonuje swe zadania w oparciu o regulamin organizacyjny Zarządu, określony w § 35 ust. 5 niniejszego statutu.

 6.         Zakresy czynności pracowników Biura zatwierdza Wiceprezes Urzędujący.

 7.         Nadzór nad Wiceprezesem Urzędującym Związku w zakresie pracy Biura, leży w kompetencji Prezesa Związku.

 KOMISJA REWIZYJNA

 § 43

1.          Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym Zebraniu.

 2.         Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w jednym, odrębnym głosowaniu z listy ogólnej, a wybrani do niej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 3.          Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 4.         Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej, a także podział zadań pomiędzy członków wewnątrz komisji, określa uchwalony przez Walne Zebranie regulamin, a organizuje i kieruje nią przewodniczący. W przypadku braku regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna uchwala tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

 § 44

 W stosunku do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 36 niniejszego statutu.

 § 45

 1.         Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

 1)         śmierci członka Komisji Rewizyjnej;

 2)         przyjęcia pisemnej rezygnacji;

 3)         podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o wykluczeniu z władz Związku, zgodnie z zapisem § 32 statutu;

 4)         skazania członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 2.         W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, komisja dokonuje na to miejsce kooptacji. Ogólna ilość dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

 3.         Przepisy § 37 ust. 3 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio w stosunku do Komisji Rewizyjnej.

 4.         W przypadku ustania członkostwa przewodniczącego lub sekretarza Komisji Rewizyjnej, Komisja w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności wszystkich pozostałych członków komisji wybiera nowego przewodniczącego lub sekretarza, do końca kadencji obecnych władz Związku, spośród swoich członków, pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

 5.         Do czasu wyboru, o którym mowa w ust. 4, obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni jej sekretarz. W przypadku gdy niezbędne jest zastąpienie sekretarza, jego obowiązki pełni członek Komisji Rewizyjnej wyznaczony przez jej przewodniczącego.

§ 46

 1.          Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Związkiem.

 2.          Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1)         pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

 2)         być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej,

 3)         otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy  z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.)

 § 47

 1.         Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub gdy jest to niemożliwe sekretarz Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku w celu wykonania postanowień § 48 ust. 1, podając do wiadomości termin i porządek posiedzenie, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą obrad.

 2.         Posiedzenie Komisji Rewizyjnej prowadzi jej przewodniczy, a w wypadku jego uzasadnionej nieobecności, sekretarz Komisji Rewizyjnej.

 3.         Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność.

 4.         Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym jej przewodniczącego, a w wypadku jego uzasadnionej nieobecności, sekretarza Komisji Rewizyjnej.

 5.         Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który podpisują jej przewodniczący i osoba protokołująca.

 6.          Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.

 § 48

 1.          Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań. Ponadto do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy badanie okresowe sprawozdań i bilansów oraz ich zatwierdzanie.

 2.          Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach objętych zakresem jej kontroli i w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1)         żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Związku,

 2)         żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 3.          Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli, a także prawo wnioskowania do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu w trybie § 32 statutu.

 4.          Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania do Walnego Zebrania o odwołanie własnego członka w trybie § 32 statutu.

 § 49

 1.          Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie  ze swej działalności Walnemu Zebraniu i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielanie Zarządowi związku absolutorium.

 2.          Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania Walnego Zebrania na warunkach ustalonych w § 28 ust. 5.

 3.          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, może brać udział w zebraniach Zarządu oraz we wszystkich innych organach Związku z głosem doradczym.

 Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia

 § 50

 1.          Związek ma prawo wyróżniania w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, zasłużonych dla strzelectwa sportowego: działaczy, sędziów, trenerów i zawodników.

 2.          Związek może występować o nadanie osobom o których mowa w ust. 1 odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych.

 3.          Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 należą do kompetencji Zarządu.

 Rozdział VI

Majątek Związku

 § 51

 1.          Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.

 2.          Na fundusze Związku składają się:

 1)         opłaty wpisowe, składki członkowskie;

 2)         wpływy związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa sportowego Związku;

 3)         subwencje, dotacje, granty, udziały i lokaty;

 4)         wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;

 5)         darowizny, zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej;

 6)         środki pochodzące z fundacji i ze sponsoringu;

 7)         inne wpływy pochodzące z działalności statutowej Związku.

 3.          Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Związku.

§ 52

 Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 § 53

 Postanowienia niniejszego statutu zabraniają:

  1)        Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

 2)         Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3)         Wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych  niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji;

    4)         Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy  oraz ich osoby bliskie.

§ 54

 Do aktu nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Związku przekraczającego wartość 50 000,00 zł wymagana jest prawomocna uchwała Walnego Zebrania Delegatów Związku.

§ 55

 1.          Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób:

 1)         Prezesa Związku

lub w jego zastępstwie

-           Wiceprezesa Urzędującego Związku,

-           Wiceprezesa Związku

 2)         Skarbnika Związku

lub w jego zastępstwie

-           Sekretarza Zarządu Związku,

-           upoważnionego członka Zarządu.

 2.          Dla ważności innych dokumentów finansowych wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd z czego jedna z nich musi być osobą określoną w ust. 1 pkt 1.

 3.          Dla ważności pozostałych dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Związku lub Wiceprezesa Urzędującego Związku albo Wiceprezesa Związku.

Rozdział VII

Zmiana statutu, rozwiązanie się Związku

 § 56

 1.          Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Związku podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zebraniu delegatów reprezentujących Członków Zwyczajnych Związku.

 2.          Uchwała o rozwiązaniu Związku dodatkowo określa sposób likwidacji, likwidatorów, a także cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

  Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 § 57

 1.          W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia przepisów prawa określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

 2.          Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu.