Poznań, dnia 9 maja 2012 roku.


Uchwała nr 2 / 2012
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2012.§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 pkt 16 Statutu Związku, wprowadza w życie Preliminarz Wydatków WZSS w Poznaniu, przyjęty Uchwałą nr 17 / 2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia nr 253/2012 wraz z preliminarzem wydatków na rok 2012, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Delegatów WZSS w Uchwała nr 3 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2012.

§ 2.

  1. Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, upoważnia jednocześnie Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.
  2. Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez Zarząd Związku na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.
§ 3.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 44 spośród 71 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 44 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 9 maja 2012 roku, przy obecności 61,97 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.