Poznań, dnia 9 maja 2012 roku.


Uchwała nr 3 / 2012
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania
Planu finansowo – rzeczowego na rok 2013.§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w celu realizacji § 33 pkt 16 Statutu Związku, upoważnia Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do opracowania planu finansowo – rzeczowego Związku wraz z preliminarzem wydatków na rok 2013.

§ 2.

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do przygotowania preliminarza wydatków, o którym mowa w § 1, na podstawie przewidywanych wpływów środków finansowych oraz upoważnia do dokonywania ewentualnych zmian na podstawie uchwał Zarządu przedstawianych członkom WZSS na stronie internetowej.

§ 3.

Dokumenty określone w § 1, Zarząd przedstawi pod obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów w roku 2013.

§ 4.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 44 spośród 71 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 44 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 9 maja 2012 roku, przy obecności 61,97 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.