Poznań, dnia 9 maja 2012 roku.


Uchwała nr 4 / 2012
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie współpracy
w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa,
zawartego w dniu 7 października 2011 roku pomiędzy
Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego,
a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu,
oraz
wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań
zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań,
zawartego w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu


§ 1.

1.    Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 pkt 14 Statutu Związku, wprowadza w życie:

1)    Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawarte w dniu 7 października 2011 roku pomiędzy WZSS, a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, którego przedmiotem jest określenie zakresu wykorzystywania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, do celów związanych ze strzelectwem sportowym, Strzelnicy Myśliwskiej „LIZAWKA” w Poznaniu, przyjętego przez Zarząd Związku Uchwałą nr 5 / 2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.;

2)    Porozumienie w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań zawarte w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu, przyjętego przez Zarząd Związku Uchwałą nr 6 / 2012 z dnia 23 stycznia 2012, którego przedmiotem jest:

        a)    powierzenie MKS „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem należącymi do WZSS, znajdującymi się na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań;

        b)    upoważnienie MKS „Diana” Poznań do bieżącego reprezentowania WZSS w kontaktach z Zarządcą obiektu, o którym mowa w literze a), w zakresie spraw dotyczących korzystania z obiektu przez członków WZSS, wynikających z porozumienia zawartego dnia 7 października 2011 roku pomiędzy WZSS a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu w sprawie  współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa.

2.    Organem upoważnionym do realizacji porozumień, o których mowa w ust. 1, ze strony Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest Zarząd Związku.

§ 2.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 pkt 10 w związku z § 54 Statutu Związku upoważnia Zarząd Związku do czynności prawnych nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Związku,  przekraczających wartość określoną w § 54 Statutu Związku, w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z  Porozumienia,   o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 44 spośród 71 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 44 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 9 maja 2012 roku, przy obecności 61,97 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.