Poznań, dnia 28 listopada 2012 roku.


Uchwała nr 6 / 2012
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji 2013 - 2016.


Na podstawie § 33 pkt 15 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w związku z § 16 pkt 12 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 28 listopada 2012 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Zgodnie z Protokółem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu z wyborów delegatów WZSS w Poznaniu, które odbyły się w dniu 28 listopada 2012 roku na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego kadencji 2013 / 2016, delegatami Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego zostali:


1)    Pan Pawlak Tomasz
2)    Pan Kopaniarz Stanisław
3)    Pan Kapłon Ryszard
4)    Pan Cepa Andrzej
5)    Pan Migała Dawid
6)    Pan Tomasik Andrzej
7)    Pan Chiliński Wiesław
8)    Pan Zimnoch Marek

§ 2.

 

1.     Na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 28 listopada 2012 r. oraz zgodnie z Protokółem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu z wyborów delegatów WZSS w Poznaniu, które odbyły się w dniu 28 listopada 2012 roku na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego kadencji 2013 / 2016, delegatami rezerwowymi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego zostali w poniżej podanej kolejności:


1)    Pan Majtas Stanisław
2)    Pan Mizgalski Michał
3)    Pan Erenc Ireneusz
4)    Pan Ozorowski Andrzej

2.    Zgonie z § 17 ust. 2 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w niu 28 listopada 2012 r., delegaci rezerwowi biorą udział w WZD PZSS  w  przypadku usprawiedliwionej absencji w tym zebraniu jednego z delegatów okrełonych w § 1 niniejszej uchwały, na zasadach określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w kolejności określonej w ust. 1.
 
3.    W przypadku ustania mandatu delegata Związku na WZD PZSS, w trakcie trwania jego kadencji, delegatem Związku na WZD PZSS zostaje delegat rezerwowy, zgodnie z kolejności określoną w ust. 1.
 
§ 3.
 
1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 37 spośród 71 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.    Za przyjęciem uchwały głosowało 37 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 28 listopada 2012 roku, przy obecności 52,11 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.