Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2014 roku.


Uchwała nr 1 / 2014
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2013, Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 4 Statutu Związku, udziela Zarządowi WZSS w Poznaniu absolutorium za rok 2013.

§ 2.

1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 35 spośród 72 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.    Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 maja 2014 roku, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.