Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2014 roku.


Uchwała nr 2 / 2014
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2014.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 pkt 16 Statutu Związku, wprowadza w życie Preliminarz Wydatków WZSS w Poznaniu na rok 2014, przyjęty Uchwałą nr 1 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2014, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Delegatów WZSS w Uchwale nr 5 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2014.

§ 2.

1.    Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, upoważnia jednocześnie Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.

2.    Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez Zarząd Związku na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

§ 3.

1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 35 spośród 72 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.    Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 maja 2014 roku, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.