Utraciła moc na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2014 roku.

Uchwała nr 3 / 2014
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 33 pkt 13 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , a także na podstawie § 2 pkt 18 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz, w nawiązaniu do Uchwały nr 13/ 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu zmiany Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  postanawia się co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w załączniku nr 1 do Uchwały wprowadza się następujące zmiany:


    1)    w  § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    „4. Składką na Kolegium Sędziów WZSS w rozumieniu niniejszego regulaminu jest wpłata na rzecz Związku, uiszczana na fundusz wyodrębniony w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kolegium Sędziów oraz sprawnego wykonywania powierzonych mu zadań.”

    2)    w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     „2)    zwięźle określony tytuł dokonanej wpłaty, czyli: „składka członkowska WZSS” lub „opłata wpisowa WZSS”, „składka na Kolegium Sędziów WZSS”,”

    3)    § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    „4)     w przypadku składki na Kolegium Sędziów WZSS wskazanie ilości imprez strzeleckich, za jaką składka została obliczona zgodnie z § 6.”

    4)    po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

    „§ 5a

    1.     Członkowie Związku dokonujący zgłoszenia  zawodów strzeleckich do kalendarza imprez strzeleckich WZSS zobowiązani są do uiszczenia składki na Kolegium Sędziów wraz z dokonaniem zgłoszenia zawodów do kalendarza tj. do dnia 15 stycznia każdego roku.

    2.     Nieuiszczenie składki w pełnej wysokości, w szczególności brak dowodu wpłaty składki w załączniku do zgłoszenia, o Którym mowa w ust. 1, skutkuje nieuwzględnieniem zgłoszenia i w rezultacie brakiem wpisu imprez do kalendarza imprez strzeleckich WZSS na dany rok kalendarzowy.

    3     W przypadku dokonania zmian w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 poprzez zwiększenie ilości zawodów, koniecznym jest uzupełnienie składki o wpłatę obliczoną zgodnie z § 6 w stosunku do nowo zgłoszonych imprez strzeleckich.

    4.    Odwołanie imprezy strzeleckiej oraz inne przypadki powodujące, iż impreza nie doszła do skutku nie powodują zwrotu uiszczonej za nią składki.”

    5)    Cześć II otrzymuje brzmienie:

    „II. Wysokość składki członkowskiej, opłaty wpisowej i składki na Kolegium Sędziów WZSS.”

    6)    w § 6 dodaje się ust. 3;4 i 5 w brzmieniu:

    „3.     Jednorazowa składka za jedną imprezę strzelecką, zgłaszaną przez Członków Związku do kalendarza imprez WZSS wynosi 30 zł (trzydzieści złotych 00/100).

    4.     W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej imprezy strzeleckiej do kalendarza imprez,  składkę oblicza się poprzez dokonanie sumy poszczególnych składek w stosunku do ilości zgłoszonych zawodów strzeleckich.

    5.     Nie wnosi się składki określonej w ust. 3 za zawody na których organizator nie pobiera opłaty startowej.”

    7)    w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „3.     Nadpłacone kwoty składek członkowskich, opłat wpisowych i składek na Kolegium Sędziów WZSS podlegają zwrotowi, zobowiązanemu członkowi Związku, który wykonał nadpłatę, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 5a ust. 4.”
§ 2.
 
1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 35 spośród 72 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.    Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 maja 2014 roku, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.