Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2017 roku.

Uchwała nr 2 / 2017
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2017.

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1.    Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza w życie Preliminarz Wydatków Związku na rok 2017, przyjęty Uchwałą nr 4 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 14 lutego 2017 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2017, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez WZD Związku w Uchwale nr 3 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 maja 2016 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2017.

§ 2.    1.    WZD Związku upoważnia jednocześnie Zarząd Związku, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.

2.    Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez Zarząd Związku na najbliższym WZD wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

§ 3.    1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 80 spośród 90 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2.    Za przyjęciem Uchwały głosowało 80 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 15 maja 2017 roku, przy obecności 88,89% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku.

§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc w dniu 31 grudnia 2017 roku.