Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2016 roku.

Uchwała nr 5 / 2017
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz.

Na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923) w związku z § 19 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 15 maja 2017 r., postanawia się co następuje:

§ 1.     Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 15 maja 2017 roku, Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywane dalej „WZD”, postanawia ustanowić dwóch pełnomocników do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem” w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku, nazywanych dalej „pełnomocnikami”, na okres do końca kadencji obecnych władz Związku.

§ 2.    Pełnomocnikami, o których mowa w § 1, ustanowieni zostają:

1)    Pan Sławomir Baszyński – delegat SSS Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie;
2)    Pan Leonard Kostera – delegat MKS „DIANA” w Poznaniu.

§ 3.    1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 75 spośród 90 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2.    Za przyjęciem Uchwały głosowało 75 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 15 maja 2017 roku, przy obecności 83,33% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku. 

§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.