Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2018 roku.

Uchwała nr 1 / 2018
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2017 Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Na podstawie § 33 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, udziela Zarządowi Związku absolutorium za rok 2017.

§ 2. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 62 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem Uchwały głosowało 62 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 15 maja 2017 roku, przy obecności 63,92% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.