Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2018 roku.

Uchwała nr 2 / 2018
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na rok 2018.

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza w życie Porozumienia Nr 294/2018, zawarte pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, przyjęty Uchwałą 13 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez WZD Związku w Uchwale nr 7 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2018.

§ 2. 1. WZD Związku upoważnia jednocześnie Zarząd Związku, do wprowadzenia w życie, a także dokonywania nowelizacji preliminarza wydatków Związku na rok 2018, będącego planem finansowym Związku, obejmującym zagadnienia odnoszące się do wydatków w zakresie sportu dzieci i młodzieży, wynikającym z dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla jego funkcjonowania.

2. Przyjęty preliminarz. a także jego nowelizacje, zostaną przedstawione przez Zarząd Związku na najbliższym WZD wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

§ 3. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 9 maja 2018 roku, przy obecności 64,94% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc w dniu 31 grudnia 2018 roku.