Uchylona Uchwałą nr 4 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy.

Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2018 roku.

Uchwała nr 4 / 2018
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy.

Na podstawie § 33 pkt 14 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, w celu ujednolicenia zasad potwierdzania przez Związek zaistnienia przesłanki do przyznania podmiotowi będącemu członkiem zwyczajnym Związku, który jednocześnie posiada licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „PZSS”, zniżki w opłacie za roczną licencje klubową, wynikającej z uchwały Zarządu PZSS z dnia 6 stycznia 2017 roku, postanawia się co następuje:

§ 1. Członek zwyczajny Związku, posiadający licencję klubową PZSS, wydaną na podstawie Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim PZSS, nazywanego dalej „Regulaminem licencji klubowych”, może zwrócić się z wnioskiem do Związku o potwierdzenie spełnienia przesłanki do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej na rok następny, nazywanym dalej „wnioskiem o zniżkę”, jeżeli w roku poprzedzającym przedłużenie tej licencji, łącznie spełnił następujące warunki, z zastrzeżeniem § 2:

1) prowadził szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w co najmniej jednej z wymienionych grup wiekowych:

a) młodziczki i młodzicy do 15 lat,

b) juniorki młodsze i juniorzy młodsi 16 i 17 lat,

c) juniorki i juniorzy 18, 19 i 20 lat,

d) młodzieżowcy 21, 22 i 23 lata;

2) co najmniej jeden z zawodników szkolonych w grupach wiekowych, o których mowa w pkt 1:

a) posiada aktualną licencję zawodniczą PZSS, wydaną na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego, wydanego przez Zarząd PZSS,

b) brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w co najmniej jednej konkurencji strzeleckiej przewidzianej dla swojej kategorii wiekowej lub w konkurencji strzeleckiej kategorii OPEN, wskazanych w Zbiorze Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017 – 2020, gdzie został sklasyfikowany i umieszczony w komunikacie:

- w ramach zawodów objętych kalendarzem imprez strzeleckich Związku, 

- na zawodach strzeleckich zorganizowanych poza województwem wielkopolskim, ujętych w kalendarzu imprez strzeleckich właściwego miejscowo wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego, po dostarczeniu kopii komunikatu z tych zawodów,

- na zawodach ogólnopolskich ujętych w kalendarzu PZSS, w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia tych startów przez Dział Szkolenia PZSS, po dostarczeniu kopii komunikatu z tych zawodów.

§ 2. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z wnioskiem o zniżkę może się zwrócić również członek zwyczajny Związku, który wypełnia jedynie przesłankę zawartą w § 1 pkt 1 lit a – c, jeżeli:

1) wyszkolone zawodniczki lub zawodników, którzy nie spełniają wymogu określonego w § 1 pkt 2 lit. a, przekazał do dalszego szkolenia innemu członkowi zwyczajnemu Związku, posiadającemu licencję klubową PZSS, wydaną na podstawie Regulaminem licencji klubowych;

2) w roku, w którym doszło do przejścia, o którym mowa w pkt 1, zawodniczka lub zawodnik, reprezentował barwy nowego członka zwyczajnego Związku, wypełniając postanowienia zawarte w § 1 pkt 2. 

2. Wniosek o zniżkę, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać potwierdzenie członka zwyczajnego Związku, który przejął zawodniczkę lub zawodnika do dalszego szkolenia wraz z potwierdzeniem przesłanek, o których mowa w § 1 pkt 2. 

§ 3. 1. Wniosek o zniżkę musi zawierać:

1) nazwę członka zwyczajnego Związku oraz numer licencji klubowej PZSS, ważnej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym członek będzie ubiegał się o zniżkę w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej na rok następny;

2) oświadczenie o prowadzeniu szkolenia sportowego młodzieży, z wyszczególnieniem grup wiekowych, określonych w § 1 pkt 1, w których to szkolenie jest prowadzone i podaniem ich liczebności;

3) imiona, nazwiska i numery licencji zawodników reprezentujących członka zwyczajnego we współzawodnictwie dzieci i młodzieży;

4) wskazanie zawodów w których zawodnicy grup wiekowych, określonych w § 1 pkt 1, członka zwyczajnego brali udział we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z warunkami określonymi w § 1 pkt 2 lit b;

5) dołączone kpie komunikatów z zawodów strzeleckich, w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 lit b tiret drugi i trzeci.

2. W przypadku wniosku o zniżkę składanego w oparciu o § 2, członek zwyczajny który z nim występuje, składa go wypełniając postanowienia ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dołącza do niego oświadczenie członka zwyczajnego Związku, któremu przekazał swoje zawodniczki lub zawodników, spełniające kryteria zawarte w ust. 1 pkt 3 – 5.

3. Dla ważności wniosków o zniżkę wskazanych w ust. 1 i 2, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej.

§ 4. 1. Do rozpatrzenia wniosku o zniżkę, złożonego w oparciu o § 1, upoważniony jest Prezes Związku lub w jego zastępstwie wiceprezesi Związku. 

2. Wnioski o zniżkę składane przez członków zwyczajnych Związku w oparciu o § 2 rozpatrywane są przez Zarząd Związku, na jego posiedzeniu.

3. Wnioski o zniżkę, rozpatrywane są w oparciu o analizę nadesłanych dokumentów, która ma na celu sprawdzenie zgodności zawartych w nich informacji z wypełnieniem postanowień § 1 i 2.

4. W przypadku stwierdzenia, że członek zwyczajny Związku, występujący z wnioskiem o zniżkę, nie spełnia warunków określonych w § 1 i 2, Prezes lub wiceprezesi Związku oraz Zarząd Związku, w granicach kompetencji określonych w ust. 1 i 2, podejmują decyzję o odmowie wydania potwierdzenia spełnienia przesłanki do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej PZSS na rok następny.

5. W przypadku decyzji odmownej w sprawie złożonego wniosku o zniżkę, wydanej przez:

1) Prezesa lub wiceprezesa Związku, członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje odwołanie do Zarządu Związku, w terminie 7 dni, od daty uzyskania informacji o odmowie;

2) Zarząd Związku, członkowi zwyczajnemu przysługuje wniesienie za jego pośrednictwem skargi na działalność tego organu do Walnego Zebrania Delegatów Związku, nazywanego dalej „WZD”, która jest rozpatrywana na najbliższym jego posiedzeniu.

6. Prezes, wiceprezesi Związku oraz Zarząd Związku, mają obowiązek rozpatrzenia wniosku o zniżkę, a w przypadku Zarządu Związku także odwołania, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w czasie umożliwiającym członkowi zwyczajnemu Związku, terminowe złożenie dokumentów przedłużających licencję klubową PZSS, do Biura PZSS.

7. Decyzja Zarządu Związku w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zniżkę, jak i odwołania, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest ostateczna. Wniesienie skargi do WZD, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nie wstrzymuje decyzji Zarządu Związku.

8. Potwierdzenie członkowi zwyczajnemu Związku zaistnienia przesłanki do zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej na rok następny, następuje w formie pisemnego oświadczenia Związku, podpisanego przez jego Prezesa lub wiceprezesa.

 9. Negatywna decyzja uprawnionych, na mocy ust. 1 i 2, do rozpatrzenia wniosku o zniżkę, przesyłana jest zainteresowanemu członkowi zwyczajnemu Związku w formie pisemnej, nie później niż 7 dni od jej podjęcia. 

§ 5. 1. Wnioski o zniżkę, powinny być przesłane do Związku najpóźniej do dnia 10 października, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy Związek jest organizatorem zawodów strzeleckich umieszczonych w kalendarzu imprez Związku, mających rangę Mistrzostw Wielkopolski, na których rozgrywane są konkurencje strzeleckie, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, w miesiącu październiku, a ich data uniemożliwia zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 1, wnioski o zniżkę członkowie zwyczajni mogą składać w ciągu 7 dni od zakończenia tych zawodów.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 lub 2 nie będą rozpatrywane.

§ 6. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 9 maja 2018 roku, przy obecności 64,94% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku. 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.