Tarnowo Podgórne, dnia 11 maja 2016 roku.

Uchwała nr 3 / 2016
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2017.

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, działając w celu realizacji § 33 pkt 16 Statutu Związku, upoważnia Zarząd Związku, do opracowania planu finansowo – rzeczowego Związku wraz z preliminarzem wydatków na rok 2017.

§ 2. WZD zobowiązuje Zarząd Związku do przygotowania preliminarza wydatków, o którym mowa w § 1, na podstawie przewidywanych wpływów środków finansowych oraz upoważnia do dokonywania ewentualnych zmian na podstawie Uchwał Zarządu przedstawianych członkom Związku na stronie internetowej.

§ 3. Dokumenty określone w § 1, Zarząd przedstawi pod obrady WZD w roku 2017.

§ 4. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 34 spośród 73 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 97,05 % delegatów obecnych na WZD w dniu 11 maja 2016 roku, przy obecności 46,57 % ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1, w związku z § 31 ust. 3 pkt 2 Statutu Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc z dniem 31 grudnia 2017 roku.