Poznań, dnia 8 marca 2017 roku

Uchwała nr 9 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie refundacji kosztów kursu instruktorów strzelectwa sportowego, dla zawodniczki SS „BELLONA” w Kaliszu.

Działając na mocy § 39 pkt 24 lit. a, w związku z § 10 pkt 9 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zrefunduje koszty odbycia części specjalistycznej kursu instruktorów strzelectwa sportowego, zawodniczce Julicie BOREK, będącej członkiem Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA” w Kaliszu, które pozostaje członkiem zwyczajnym Związku, zarejestrowanym pod nr ewidencyjnym 12/W1/11.

2. Wysokość refundacji, o której mowa w ust. 1, będzie wynosić 1 650,00 zł (jedentysiącsześćsetpięćdziesiąt złotych 00/100).

3. Płatność nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez jednostkę szkolącą na Związek, w kwocie określonej w st. 2.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.