Poznań, dnia 15 maja 2017 roku

Uchwała nr 27 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Klubu Żołnierzy Rezerwy „COMMANDO” Liga Obrony Kraju, 61 – 894 Poznań, ul. Niezłomnych 1.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Ldz. WZSS-30/2017, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku:

Klub Żołnierzy Rezerwy „COMMANDO”
Liga Obrony Kraju
61 – 894 Poznań, ul. Niezłomnych 1

będący strukturą organizacyjną Ligi Obrony Kraju, stowarzyszenia zarejestrowanego pod nr KRS: 0000086818; REGON: 007026244; NIP: 5210086832, pod numerem ewidencyjnym WZSS – 39/W1/17.

2. Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu Związku z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 tego samego przepisu:

1) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku – 1 delegat;
2) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Związku – niespełnione kryteria;
3) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku – 1 delegat;
4) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Związku – niespełnione kryteria.

3. Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, do końca obecnej kadencji władz Związku dwoma delegatami, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Związku, członkostwo w Związku, w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie Delegatów Związku, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich  Związku, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2017.

§ 4. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.