Poznań, dnia 22 czerwca 2017 roku

 

Uchwała nr 31 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego, 64 – 720 Lubasz, ul. Nowa 24.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 14 czerwca 2017 roku, Ldz. WZSS-38/2017, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku: 

Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie 
64 – 720 Lubasz, ul. Nowa 24
KRS: 0000667931; REGON: 366769642; NIP: 7632134684, 

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 40/W1/17.

2. Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu Związku z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 tego samego przepisu:

1) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku – 1 delegat;

2) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Związku – niespełnione kryteria;

3) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku – niespełnione kryteria;

4) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Związku – niespełnione kryteria.

3. Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, do końca obecnej kadencji władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Związku, członkowstwo w Związku, w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie Delegatów Związku, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich  Związku, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich 

oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2017.

§ 4. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.