Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 roku

Uchwała nr 8 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 14 w związku z § 28 ust. 4, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Związku, nazywane dalej „Zebraniem”, na dzień 9 maja 2018 roku.

§ 2.     Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1)    pierwszym terminie – o godz. 17:00;

2)    drugim terminie – o godz. 17:30 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3.    Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

§ 4.     Projekt porządku obrad Zebrania Związku stanowi załącznik numer 1
do niniejszej uchwały.

§ 5.    1.    Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd Związku postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Zebrania Związku, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2.    Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Zebranie Związku w dniu 9 maja 2018 roku.

§ 6.    1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc w dniu 9 maja 2018 roku.

Projekt Prządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w dniu 9 maja 2018 roku

Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w dniu 9 maja 2018 roku