Poznań, dnia 9 maja 2018 roku

 

Uchwała nr 20 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie organizacji Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej centralnego zapłonu, w roku 2018.

 

Na podstawie § 39 pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z  § 2 pkt 11 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1.  Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, będzie organizatorem imprezy strzeleckiej o nazwie: „OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z BRONI HISTORYCZNEJ CENTRALNEGO ZAPŁONU”.

§ 2. 1. Związek zleca organizację i przeprowadzenie zawodów, o których mowa w ust. 1, swojemu członkowi zwyczajnemu, Klubowi Strzeleckiemu „TARCZA” w Szamotułach (nr rej. WZSS 2/W2/11), nazywanego dalej „organizatorem bezpośrednim”.

2. Zawody, o których mowa w § 1:

1) odbędą się w miejscowości Mutowo, na strzelnicy pozostającej w dyspozycji organizatora bezpośredniego;

2) odbędą się w dniu 30 czerwca 2018 roku;

3) zostaną zorganizowane w dyscyplinach pistolet i karabin, z podziałem;

na rodzaje klasyfikacji, określone w ich regulaminie.

§ 3. 1. Organizator bezpośredni odpowiada za organizację i przygotowanie strzelnicy do zawodów określonych w § 1, wraz z opracowaniem ich regulaminu.

2. Obsadę sędziowską zawodów, o których mowa w § 1, zapewni Kolegium Sędziów Związku.

§ 4. 1. Koszty organizacji zawodów, o których mowa w § 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Oplata startowa w zawodach, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Związek w ramach jego funduszy, zgodnie z § 51 ust. 2 pkt. 4, a jej wysokość zostanie określona w regulaminie zawodów.

§ 5. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania po zakończeniu zawodów, o których mowa w § 1.