Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2018 roku

Uchwała nr 31 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  oraz Uchwały nr 7 / 2016 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2018, a także w związku z Uchwałą nr 13 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza do realizacji Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 294/2018, zawartego w dniu 1 lutego 2018 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Związkiem, na rok 2018, L.dz. WZSS – 3-2/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku. 

§ 2. W Uchwale nr 19 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wynikających z Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Zakupy sprzętu dla członków zwyczajnych Związku:

1) SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu - nr rej. Związku 13/W1/11;

2) SKS „INTER – CONTINENTAL” w Pile - nr rej. Związku 14/W1/11;

3) GKS „GRYF” w Grodzisku Wielkopolskim - nr rej. Związku 27/W2/14;

4) MKS „MUSZKIET” w Wieleniu – nr rej. Związku 23/W1/11;

którzy przekazali swoje środki finansowe uzyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2017 do rozliczenia przez Związek, w ramach Porozumienia Nr 294/2018 na rok 2018, oraz Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 294/2018 na rok 2018, Zarząd Związku będzie realizował w ciągu całego roku 2018, na podstawie zapotrzebowań składanych przez tych członków.”

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.