Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2018 roku

Uchwała nr 33 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Grodziskiego Klubu Strzeleckiego "GRYF" w Grodzisku Wielkopolskim

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr 2 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na rok 2018, a także w związku z Uchwałą nr 13 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego oraz § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 19 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wynikających z Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

Grodziskiego Klubu Strzeleckiego "GRYF" w Grodzisku Wielkopolskim (27/W2/114),

z dnia 8 października 2018 roku, L.dz. WZSS-24/2018, wpływ w dniu 9 października 2018 roku, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 3 000,00 zł (trzytysiące złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu pistoletu pneumatycznego, dla zawodników reprezentujących klub w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie zakupu pistoletu pneumatycznego przez Związek. 

3. Na zakup, o którym mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone środki finansowe określone w ust. 1, powiększone o sumę poniższych kwot, wynikających z Porozumienia Nr 294/2018, wraz ze zwiększeniem tych środków, wynikającym z Aneksu nr 1 do tego samego Porozumienia zawartego pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, które pochodzą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2017:

1) przekazaną przez GKS „GRYF” Grodzisk Wielkopolski do rozliczenia przez Związek w kwocie: 2 255,00 zł (dwatysiącedwieściepiećdziesiątpęć złotych 00/100);

2) przeznaczoną przez Związek na zakupy sprzętu w kwocie 1 199,12 zł (tysiącstodziewięćdziesiątdziewięć złotych 12/100).

4. Po wykonaniu zakupu, o którym mowa w ust. 2, Związek przekaże zakupiony sprzęt na własność podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. W Uchwale nr nr 19 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wynikających z Porozumienia Nr 294/2018, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, wprowadza się następujące zmiany w § 1:

1) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa:

„z zastrzeżeniem ust. 3.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą zakupów sprzętu na rzecz podmiotu, określonego w ust. 1 pkt 3.”.

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.