Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2018 roku

Uchwała nr 36 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowania kalendarza imprez na rok 2019.

Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 ust. 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza w życie Wytyczne do opracowania kalendarza imprez na rok 2019.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera dodatkowo Wytyczne dotyczące pisania komunikatów z zawodów. 

3. Treść dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik
do Uchwały nr 36 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowania kalendarza imprez na rok 2019.

Wytyczne do opracowania kalendarza imprez na rok 2019

1. Do kalendarza imprez zgłoszenia mogą wykonać tylko kluby zrzeszone w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego (WZSS), które są członkami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) i posiadają ważną licencję klubową.

2. W zawodach objętych kalendarzem imprez PZSS lub WZSS, mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy klubów zrzeszonych w PZSS posiadający ważną licencję zawodniczą.

3. W związku z powyższym w kalendarzu imprez WZSS na rok 2018 winny się znaleźć tylko takie zawody, w których mogą uczestniczyć  zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS (na rok 2019).  Za  sprawdzanie licencji odpowiedzialny jest sędzia główny zawodów. 

4. W komunikatach z zawodów z kalendarza WZSS nie może się znaleźć żaden zawodnik bez ważnej licencji zawodniczej PZSS na rok 2019.

5. Kluby zrzeszone w WZSS mogą w swoich klubowych kalendarzach imprez zamieścić różne inne imprezy, w których będą mogły uczestniczyć osoby nie posiadające licencji zawodniczych, ale zawody takie nie mogą być zaliczane do przedłużania licencji zawodniczych i przydzielania punktów sędziom za sędziowanie takich zawodów mimo, że mogą mieć zasięg nawet ogólnopolski. W tych zawodach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi organizator.

6. Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS , elementem niezbędnym do wprowadzenia imprezy do kalendarza imprez na rok 2018 jest dokonanie wpłaty składki na rzecz Kolegium Sędziów WZSS, w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100). Opłaty nie są wnoszone w przypadku określonym w § 13 ust. 3 cytowanego powyżej przepisu.

7. Składka określona w pkt 6, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS, wnoszona jest za każde zawody, na których organizator będzie pobierał opłatę startową, w terminie wskazanym w § 10 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS.

8. Brak opłaty będzie skutkował nieuwzględnieniem zgłoszenia imprezy do kalendarza imprez strzeleckich na rok 2019 (§ 10 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu).

9. Dla skutecznego wprowadzenia imprezy do kalendarza na rok 2019 niezbędne jest załączenie do maila zgłoszeniowego dowodu wpłaty, w formie (skanu lub pliku .pdf) obejmującego kwotę wyliczoną na podstawie poniższego wzoru § 13 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS):

ilość zgłoszonych imprez strzeleckich za które będzie pobierana oplata startowa x 30,00 zł składki § 13 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS = kwota do zapłaty 

na konto:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35

29 1240 6625 1111 0010 5032 7538

10. W przypadku gdy organizator będzie dokonywał zgłoszenia imprezy na której nie będzie pobierał opłaty startowej, należy ten fakt znaczyć w mailu zgłoszeniowym, poprzez jasne wskazanie tej imprezy z dołączonym zapiskiem – bez opłaty startowej.

11. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu wskazanym na stronie internetowej, poprzez przesłanie wraz z mailem zgłoszeniowym załączonego pliku .xls lub .pdf, co w znacznym stopniu usprawni opracowanie kalendarza. 

12. Termin nadsyłania propozycji zawodów strzeleckich do sporządzenia podstawowego kalendarza na rok 2018 upłynie w dniu 15 grudnia 2018 roku.  Propozycje zawodów proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarz imprez WZSS w Poznaniu na rok 2019 zostanie wprowadzony w życie uchwałą Zarządu. Takie działanie ma na celu uwiarygodnienie osobostartów niezbędnych do złożenia wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS. 

Kalendarz wprowadzony uchwałą Zarządu WZSS będzie miał charakter stały. Wszystkie inne imprezy zgłaszane po dacie 15 grudnia 2019 roku, po wypełnieniu procedury zatwierdzania regulaminu i składu sędziowskiego oraz wniesieniu stosownej opłaty, będą zatwierdzane przez Zarząd Związku i umieszczone w aneksie do kalendarza imprez. 

Z każdej imprezy strzeleckiej należy sporządzić komunikat wg wzoru, który będzie zamieszczony na stronie internetowej WZSS. 

Wytyczne dotyczące pisania komunikatów z zawodów

Każdy komunikat składa się z:

1) strony nr 1 na której wpisujemy organizatora oraz nazwę zawodów,

2) strony nr 2 na której zamieszczamy osoby funkcyjne (sędziów),

3) strony nr 3 listy zawodników z numerami licencji  i przynależność klubową,

4) protokółów poszczególnych konkurencji - każdy podpisany przez Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej,

5) strony ostatniej, która powinna zawierać spis rozegranych konkurencji oraz być podpisana przez: 

- Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej po prawej stronie, 

- Sędziego Głównego Zawodów po lewej stronie, 

- Obserwatora WZSS z klauzulą zapisaną w Uchwale Zarządu WZSS nr 14/2012 z dnia 02 kwietnia 2012 roku – Zawody odbyły się zgodnie przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

W komunikatach z zawodów objętych kalendarzem imprez WZSS, nie mogą być ujęte osoby bez ważnych licencji zawodniczych. Nie istnieje również pojęcie  PK (poza konkursem).

Ilość imprez wprowadzanych do kalendarza przez poszczególnych członków jest nieograniczona.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu jest członkiem PZSS i w zakresie organizacji zawodów musi przestrzegać uchwał, przepisów i regulaminów ustanawianych przez PZSS. Dlatego proszę o zastosowanie się do niniejszych wytycznych w roku 2019.