Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2018 roku

Uchwała nr 37 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uregulowania w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 ust. 10 i 17 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, w celu uregulowania spraw związanych z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych, wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywanej dalej „RODO”, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669), wynajmie podmiot zewnętrzny, który przeprowadzi stosowny audyt, na podstawie którego zostaną wypracowane dokumenty i procedury ochrony i przetwarzania danych osobowych wewnątrz Związku.

2. Na cel, o którym mowa w ust. 1, zarezerwowane zostają środki finansowe pozostające w dyspozycji Związku, w kwocie 1 000,00 zł (jedentysiąc złotych 00/100). 

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.