Poznań, dnia 10 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 38 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 5 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2018 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza nowelizację „Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2018 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”, przyjętego Uchwałą nr 5 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2018 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, znowelizowaną na podstawie Uchwały nr 16 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2018 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

2. Zmiany w dokumencie, o którym mowa w ust. 1, zawarte są w „Aneksie nr 2 do Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2018 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania w dniu 31 grudnia 2018 roku.

ANEKS NR 2 DO KALENDARZA IMPREZ STRZELECKICH WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO NA ROK 2018