Poznań, dnia 10 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 40 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie organizacji kursu dla kandydatów na sędziów strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II i klasę I, oraz sędziów strzelectwa dynamicznego IDPA klasy III i podwyższenie na klasę II.

Na podstawie § 39 pkt 24 lit. a i pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem", będzie organizatorem: KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW STRZELECTWA SPORTOWEGO KLASY III ORAZ PODWYŻSZENIE NA KLASĘ II I KLASĘ I, ORAZ SĘDZIÓW STRZELECTWA DYNAMICZNEGO IDPA KLASY III I PODWYŻSZENIE NA KLASĘ II.

2. Związek zleca organizację i przeprowadzenie kursu, o którym mowa w ust. 1, swojemu członkowi zwyczajnemu, Rawickiemu Klubowi Sportowemu „BOCK” (nr rej. WZSS 11/W1/11).

§ 2. 1. Kurs, o których mowa w § 1, odbędzie się na strzelnicy  kulowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, 63 – 900 Rawicz, ul. Leśna.

2. Zajęcia kursu, o których mowa w § 1, odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 2 lutego 2019 roku (sobota) godz. 9:00, do 3 lutego 2018 roku (niedziela).

3. Bezpośredni nadzór nad organizacją i sprawnym przeprowadzeniem kursu, o których mowa w § 1, spoczywa na Kierowniku Kursu, którym jest Pan Ryszard KAPŁON.

§ 3. 1. Koszty organizacji kursu, o których mowa w § 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Opłata za uczestnictwo w kursie, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Związek w wysokości: 

1) 350,00 zł (trzystapięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) 150,00 zł (stopięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika podwyższającego klasę sędziowską.

3. Opłaty określone w ust. 2 obejmują koszt wydania licencji sędziowskiej.

4. Związek zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, o którym mowa w § 1, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników, wnoszących opłatę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie przekroczy 15 osób.

6. Program kursu, o którym mowa w § 1, opracuje Kolegium Sędziów Związku.

§ 4. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania po zakończeniu kursu, o którym mowa w § 1.