Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.


 

Poznań, dnia 7 sierpnia 2019 roku

Uchwała nr 32 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany statusu członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego Klubu Strzeleckiego "TMA 1993 Group" Sp. z o.o. oraz przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Klubu Strzelectwa Praktycznego "COMBAT" 62 - 800 Kalisz, ul. Staszica 48.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 

27 czerwca 2019 roku, Ldz. WZSS-36-2/2019 oraz deklaracji wynikającej z § 1 ust. 3 Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego w dniu 7 sierpnia 2019 roku, pomiędzy Związkiem, a: 

Klubem Strzeleckim "TMA 1993 Group" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kaliszu, ul. Częstochowska 25, 62 – 800 Kalisz, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000652683,
kapitał zakładowy – 5 000,00 PLN,
nr REGON: 365855470; nr NIP 6182155609, 

wykreśla wskazany powyżej podmiot z ewidencji członków zwyczajnych Związku, gdzie był wpisany pod nr 38/W1/17 i przyjmuje go w poczet członków wspierających Związku, pod numerem ewidencyjnym WZSS – 3/WCW/19.

2. Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Związku, szczegóły współpracy Związku i Klubu Strzeleckiego "TMA 1993 Group" Sp. z o.o., reguluje porozumienie, o którym mowa w ust. 1, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Na podstawie § 19 ust. 6 Statutu Związku, w związku z § 2 pkt 3 porozumienia, o którym mowa w ust. 1, Klub Strzelecki "TMA 1993 Group" Sp. z o.o. zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich, na rzecz Związku, należnych od roku 2020.

4. Wraz z wykreśleniem Klubu Strzeleckiego "TMA 1993 Group" Sp. z o.o. z ewidencji członków zwyczajnych Związku, o którym mowa w ust. 1, ustaje również prawo wskazanego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku.

5. Na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Związku, Klub Strzelecki "TMA 1993 Group" Sp. z o.o., jako członek wspierający Związku, będzie działał w jego strukturach za pośrednictwem pełnomocnika, określonego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Zarząd Związku na podstawie pisemnego wniosku z dnia 27 czerwca 2019 roku, Ldz. WZSS-36/2019, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku: 

Klub Strzelectwa Praktycznego "COMBAT"
z siedzibą w Kaliszu, ul. Staszica 48, 62 - 800 Kalisz, 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000014475
nr REGON: 250996164; nr NIP 6181922679, 

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 47/W1/19.

2. Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu Związku z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 tego samego przepisu:

1) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku – 1 delegat;

2) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Związku – niespełnione kryteria;

3) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku – niespełnione kryteria.

3. Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, do końca obecnej kadencji władz Związku 1 delegatem, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Związku, członkostwo w Związku, w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie Delegatów Związku, podmiotu określonego w § 2, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 4 niniejszej uchwały.

§ 4. Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 ust. 1 i 4 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich  Związku, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 2, do terminowego opłacania składki członkowskiej oraz wpisowego, w wysokości określonej w § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2019.

§ 5. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.