Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Zmieniona Uchwałą nr 38 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2021, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego

Poznań, dnia 1 marca 2021 roku

Uchwała nr 1 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2021, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz na podstawie Uchwały nr 4 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2021, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza do realizacji Porozumienie nr 26/2021/WZS wraz z Preliminarzem Wydatków, zawarte w dniu 18 stycznia 2021 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, Związkiem, na rok 2021, L.dz. WZSS – 3/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku.

§ 2. Zakupy sprzętu dla członków zwyczajnych, którzy przekazali swoje środki finansowe uzyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2020, nazywane dalej "środkami za punkty", do rozliczenia przez Związek, w ramach Porozumienia wraz z Preliminarzem Wydatków na rok 2021, o którym mowa w § 1, Zarząd Związku będzie realizował w przypadku:

1) SKS „INTERCONTINENTAL” w Pile – nr rej. Związku 14/W1/11 oraz UKS „DELFIN” w Biedrusku – nr rej. Związku 15/W1/11 – poprzez dokonanie zakupu wskazanego przez powyżej wymienione podmioty sprzętu, wynikającego z zestawienia określonego w załączniku do Preliminarza Wydatków na rok 2021, w jego V zadaniu, z tym, że ewentualne zwiększenie środków finansowych, niezbędnych do wykonania przedmiotowych zakupów, będzie następowało ze środków własnych Związku w kwocie nie przekraczającej 20% wartości ogólnej kwoty faktur zakupowych;

2) GKS „GRYF” w Grodzisku Wielkopolskim - nr rej. Związku 27/W2/14, nazywany dalej "klubem" – mając na uwadze skompletowanie tarczy elektronicznej SIUS, zakupionej w ramach Preliminarza Wydatków na rok 2020, na podstawie Uchwały nr 24 / 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wynikających z Porozumienia Nr 294/2019, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, poprzez dokonanie zakupu jednostki sterującej CU951 z monitorem dotykowym, zasilaczem i okablowaniem dla tarczy HS10V1, w cenie nie przekraczającej 9 000,00 zł brutto, ogólnej wartości kwoty zakupu, a środki finansowe na zrealizowanie przedmiotowego zakupu w wysokości:

a) 3 690,00 zł – będą pochodzić ze środków za punkty klubu,

b) 2 979,00 zł - będą pochodzić ze środków za punkty Związku, wpisanych do V części Preliminarza Wydatków na rok 2021,

c) nie przekraczającej sumy 2 331,00 zł - będą pochodzić ze środków własnych Związku.

§ 3. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc wraz z wypełnieniem postanowień Porozumienia nr 26/2021/WZS z dnia 18 stycznia 2021 roku.