Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Rawicz, dnia 6 marca 2021 roku

Uchwała nr 10 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 6 marca 2021 r.
w sprawie kooptacji członka Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, stwierdza, że zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku, z powodu zgonu w dniu 18 grudnia 2020 roku, ustało członkostwo w Zarządzie Związku, jego członka, Maurycego Dopierały, co zostało potwierdzone Odpisem skróconym aktu zgonu nr AE 3693587 z dnia 21 grudnia 2020 roku, wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu.

§ 2. 1. W związku z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, Zarząd Związku w trybie § 37 ust. 2 Statutu Związku, na posiedzeniu w dniu 6 marca 2021 roku dokonał kooptacji do swojego składu następującej osoby:

Pan Krzysztof Mączka – delegat na Walne Zebranie Delegatów Związku z ramienia Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” w Poznaniu.

2. Osoba określona w ust. 1:

1) przed podjęciem uchwały spełniła warunki, o których mowa w § 37 ust. 3, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia;

2) będzie pełnić w Zarządzie Związku funkcję członka zarządu, do końca obecnej kadencji władz Związku.

§ 3. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.