Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 11 maja 2021 roku

Uchwała nr 14 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Wielkopolskiego Towarzystwa Strzeleckiego „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , 

a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu (49/W1/19),

z dnia 20 kwietnia 2021 roku, L.dz. WZSS-12/2021, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 10 500,00 zł (dziesięćtysięcypięćset złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie organizacji:

1) w dniach 15 i 16 maja 2021 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC LEVEL 2;

2) w dniach 26 i 27 czerwca 2021 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: Mistrzostwa Wielkopolski Pistolet IPSC + PCC;

3) w dniach 4 i 5 września 2021 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: Letnia Strzelba IPSC LEVEL 2 o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie zapłaty za wystawione Faktury VAT, których płatnikiem będzie Związek, za usługi związane z organizacją wskazanych zawodów. 

3. Zarząd Związku przeznacza ponadto kwotę 5 000,00 zł (pięćtysięcy złotych 00/100) na puchary i trofea, które będą wręczone w czasie zawodów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.