Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 11 maja 2021 roku

Uchwała nr 15 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie organizacji V Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniu do rzutków oraz IV Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej centralnego zapłonu, w roku 2021.

Działając na mocy § 39 pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z  § 2 pkt 11 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, będzie organizatorem zawodów strzeleckich o nazwie:

1) „V OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU DO RZUTKÓW”, zlecając jednocześnie organizację i przeprowadzenie zawodów swojemu członkowi zwyczajnemu, Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „DIANA” (nr rej. WZSS 7/W1/11);

2) „IV OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z BRONI HISTORYCZNEJ CENTRALNEGO ZAPŁONU”, zlecając jednocześnie organizację i przeprowadzenie zawodów swojemu członkowi zwyczajnemu, Klubowi Strzeleckiemu  „TARCZA” w Szamotułach (nr rej. WZSS 2/W2/11).

2. Kluby, którym zlecono organizację i przeprowadzenie zawodów, o których mowa w ust. 1, stają się „organizatorem bezpośrednim” i tak będą nazywane w dalszej części uchwały.

3. Zawody, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) odbędą się w miejscowości Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka, na Strzelnicy „LIZAWKA”;

2) odbędą się w terminie od dnia 1 do 1 lipca 2021 roku;

3) zostaną zorganizowane w dyscyplinie strzelba gładkolufowa, z podziałem na kategorie wiekowe i rodzaje klasyfikacji, określone w ich regulaminie.

4. Zawody, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) odbędą się na strzelnicy  w miejscowości Mutowo koło Szamotuł;

2) odbędą się w dniu 4 września 2021 roku;

3) zostaną zorganizowane w dyscyplinach pistolet i karabin, z podziałem na konkurencje:

a) Karabin centralnego zapłonu,

b) Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu, 

c) Pistolet wojskowy centralnego zapłonu.

§ 2. 1. Organizatorzy bezpośredni odpowiadają za organizację i przygotowanie strzelnic do zawodów określonych w § 1 ust. 1, wraz z opracowaniem ich regulaminu.

2. Obsadę sędziowską zawodów, o których mowa w § 1 ust. 1, zapewni Kolegium Sędziów Związku.

§ 3. 1. Koszty organizacji zawodów, o których mowa w § 1 ust. 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Opłata startowa w zawodach, o których mowa w § 1 ust. 1, przyjmowana będzie przez organizatorów bezpośrednich, a jej wysokość zostanie określona w poszczególnych regulaminach zawodów.

3. Zgodnie z postanowieniami ust. 1, organizatorzy bezpośredni obciążą Związek kosztami organizacji zawodów, o których mowa w § 1 ust. 1, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznymi kosztami organizacji, a łączną kwotą wniesionych opłat startowych, o których mowa w ust. 2.

§ 4. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania po rozliczeniu finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3.