Poznań, dnia 16 lutego 2009 roku


Uchwała nr 3 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania
Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zgodnie z kompetencją zawartą w § 39 ust. 14 w związku z § 28 ust. 3 Statutu Związku, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na dzień 14 marca 2009 roku.

§ 2.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów, o którym mowa w ust. 1., zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1.   pierwszym terminie – o godz. 10.30

2.   drugim terminie – o godz. 11.00 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów, o którym mowa w § 1, odbędzie się w Hotelu „OLIMPIA” w Poznaniu, przy ul. Taborowej 9 – sala konferencyjna 11 piętro.

§ 4.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Poznań, dnia 16 lutego 2009 roku

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 3/2009
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Porządek
obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
w dniu 14 marca 2009 roku

1.  Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r.

2.  Sprawozdanie Zarządu WZSS z realizacji Uchwał Walnego Zebrania Delegatów WZSS.

3.  Sprawozdanie z działalności WZSS w roku 2008 i pozostałych lat minionej kadencji.

4.  Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za rok 2008.

5.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

6.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi WZSS w Poznaniu za rok 2008.

7.  Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały zatwierdzającej plan finansowy Związku na rok 2009 – preliminarz wydatków.

8.  Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

9.  Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą plan finansowy Związku na rok 2009 – preliminarz wydatków.

10.  Przedstawienie Walnemu Zebraniu Porozumienia o współpracy pomiędzy WZSS i LOZS warz z projektem uchwały wprowadzającym go w życie.

11.  Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

12.  Głosowanie nad uchwałą wprowadzającą w życie Porozumienie pomiędzy WZSS i LOZS.

13.  Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały dotyczącej dalszego obowiązywania Regulaminu Składkowego WZSS w Poznaniu, po wprowadzeniu w życie nowego Statutu Związku.

14.  Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dalszego obowiązywania Regulaminu Składkowego WZSS w Poznaniu, po wprowadzeniu w życie nowego Statutu Związku.

15.  Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu Regulaminu Zarządu WZSS wraz z projektem uchwały wprowadzającym go w życie.

16.  Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

17.  Głosowanie nad uchwałą wprowadzającą w życie Regulamin Zarządu WZSS.

18.  Wyróżnienia i nagrody.

19.  Przyjęcie uchwały dotyczącej liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku w nowej kadencji władz.

20.  Przedstawienie kandydatur na Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

21.  Wybory Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

22.  Przerwa – obrady Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej. W przerwie obrad prezentacja dotycząca wykorzystania strony internetowej WZSS.

23.  Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

24.  Przedstawienie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

25.  Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

26.  Przerwa – obrady Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
  
27.  Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

28.  Przerwa – pierwsze zebranie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej – konstytuowanie się składów obu organów.

29.  Ogłoszenie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną podziału funkcji w obu organach.
 
30.  Wolne wnioski.

31.  Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.

32.  Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.

33.  Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.

34.  Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu.