Poznań, dnia 2 marca 2009 roku

Uchwała nr 7 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego „KALIBER”w Gnieźnie.

Działając na mocy § 39 ust. 11 w związku z § 17 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu, w związku z otrzymaniem w dniu 27 lutego 2009 r. pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków WZSS w Poznaniu, Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego „KALIBER” 62 – 200 Gniezno, ul. Mickiewicza 4a / 6, zarejestrowanego w ewidencji UKS Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, pod nr 113, na podstawie Decyzji nr OK. 4141/01/2008 Zarządu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, z dnia 7 stycznia 2008 roku, REGON: 300945961, NIP: 7842427932, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Młodzieżowy Klub Strzelecki „KALIBER” w Gnieźnie.

§ 2.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu (Uchwała nr 2/2008 WZD WZSS w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 roku.), Zarząd Związku zobowiązuje Klub określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2009.
 
§ 3.

1.   Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa Klubowi, o którym mowa w § 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

      1.  Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat.
      2.  Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.
      3.  Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.
      4.  Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

2.   Łącznie Klub określony w § 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu WZSS, członkowstwo w Związku w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie WZSS, Klubu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.