Poznań, dnia 2 marca 2009 roku

Uchwała nr 9 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 2 marca  2009 r.
w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu


§ 1.

1.   Zarząd WZSS w Poznaniu działając na podstawie § 35 ust. 5 Statutu WZSS, postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.   Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 14 marca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

 

pobierz załacznik do Uchwały - projekt Regulaminu