Poznań, dnia 12 stycznia 2010 roku

Uchwała nr 1 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa.

Na podstawie § 39 ust. 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w związku z § 2 ust. 3 Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2009 roku pomiędzy WZSS i LOZS (Uchwała nr 3 / 09 WZD WZSS z dnia  14 marca 2009 r.), postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie przedstawionych przez Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa dokumentów finansowych, potwierdzających opłaty tego związku poniesione w roku 2009 na wynajem obiektów, do przeprowadzenia zawodów strzeleckich, postanawia zrefundować przedmiotowe koszty w wysokości:

  • 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100)

§ 2.

1.   Postanowienia § 1 wynikają bezpośrednio z wniosku Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 grudnia 2009 roku, złożonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego w celu uzyskania dotacji, na podstawie Uchwały Zarządu PZSS nr 18/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku.

2.   Refundacja określona w § 1 zostanie całkowicie sfinansowana ze środków uzyskanych z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, otrzymanych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3.   Środki finansowe określone w § 1 zostaną przekazane przelewem na konto Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.