Poznań, dnia 12 stycznia 2010 roku


Uchwała nr 2 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na rok 2010.

Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu oraz Uchwały nr 7 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2010, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza do realizacji Preliminarz Wydatków WZSS w Poznaniu na rok 2010, uzgodniony w dniu 7 grudnia 2009 roku z przedstawicielami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego i poszerzony o środki finansowe, pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego, pochodzące z punktów zdobytych w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży, w roku 2009.

§ 2.

Preliminarz, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

pobierz preliminarz